Hankkeen esittely

Sosiaali- ja terveysalalla uuden työvoiman tarve kasvaa lähivuosina merkittävästi. Yhä enenevässä määrin sosiaali- ja terveysalalle ja alan koulutukseen tarvitaan maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön moninaisuusosaamisessa on kuitenkin edelleen suurta vaihtelua.

Tässä koulutuksessa tarjotaan työkaluja ja osaamista maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kohtaamiseen ja hänen opintojensa edistämiseen kielelliset, kulttuuriset ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Tämän avulla voidaan osaltaan vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihinsa ja opintojen läpäisyä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena verkko-oppimista ja pelillisyyttä hyödyntäen.

Koulutusosiot ovat: 1) Kielitietoisuus, 2) Kulttuuri vahvuutena hoitotyössä, 3) Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaaminen erilaisissa oppimisympäristöissä ja 4) Lääkelaskut haltuun.

Tavoitteena on

1) Lisätä sosiaali- ja terveysalan toisen asteen koulutuksessa työskentelevän opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia tunnistaa ja huomioida kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta opetus- ja ohjaustyössään ja 2) Valmentaa moninaisuusosaamisen avainhenkilöitä sotealan toisen asteen koulutukseen.

Koulutusta tarjotaan valtakunnallisesti ja toteutetaan alueellisissa ryhmissä, johon osallistuu aisapari kustakin yksiköstä. Koulutuksen aikana laaditaan suunnitelma osaamisen jakamisesta kunkin omassa organisaatiossa. Koulutuskokonaisuus koostuu lähitapaamisista sekä välityöskentelystä omassa organisaatiossa. Välityöskentelyn tueksi järjestetään tarvittaessa verkkotapaamisia.

Hankkeen toteuttajat ovat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK).

Koulutuksia toteutetaan tammikuusta 2021 joulukuun  2021.

Hankkeetta rahoittaa Opetushallitus.