Pakkausalalla hukan minimointi on hyvässä vauhdissa, mutta paljon on vielä tehtävää

Kaksi naista pitää esitystä luokkahuoneessa.
AFRY Finland Oy:n asiantuntijat Erika Koskinen (vas.) ja Tiia Ahonen kertoivat Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutuksen osallistujille hukan minimoinnista ja materiaalivirtojen kierrosta pakkausalalla. He painottivat sitä, että kiertotalouden tavoitteena on pitää materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään, jotta niihin sitoutunut arvo säilyy.

Jätteelläkin on arvoa. Miten materiaalien, työn ja energian hukkaa voi minimoida pakkausalalla? Mitä asioita on jo tehty? Entä missä asioissa on vielä tehtävää? AFRY Finland Oy:n asiantuntijat avasivat näitä aiheita Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutuksen osallistujille. Aiheesta virisikin runsaasti keskustelua.

Syksyllä 2023 PAKE-koulutuksen vieraaksi saapuivat Technology Manager Erika Koskinen ja Sustainability Specialist Tiia Ahonen AFRY Finland Oy:ltä. Päivän aikana keskusteltiin syntyvän hukan minimoinnista niin materiaaleissa, työssä kuin energiassakin. Koulutuksen osallistujat pohtivat myös sitä, mitä asioita materiaalivirtojen hyödyntämisessä ja jätteen minimionnissa on jo tehty pakkausten suhteen ja yleisemminkin.

Pidetään materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään

Koskinen ja Ahonen kertoivat hukan hyödyntämisestä tuotantolaitoksen omassa prosessissa. Se voidaan tehdä useammalla tavalla; joko siten, että hukka palautetaan takaisin aiempaan prosessivaiheeseen, käytetään toisen tuotteen valmistukseen tai annetaan tai myydään eteenpäin toiselle yritykselle hyödynnettäväksi. He painottivat sitä, että kiertotalouden tavoitteena on pitää materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään, jotta niihin sitoutunut arvo säilyy.

Paljon on jo tehtykin pakkausten hukan minimoimiseksi ja hyödyntämiseksi. Asiantuntijoiden mukaan tehtyjä toimenpiteitä ovat muun muassa monomateriaalien käyttö, pyrkimys vähentää pakkausjätettä – eli yli- ja alipakkaamista –, uusien innovatiivisten materiaalien kehittäminen ja materiaalien kierron varmistaminen, resurssiviisaus sekä uudelleen käytettävät ratkaisut. Myös valmistusprosessien sivuvirtojen hyödyntäminen sekä pakkausten valmistus- ja jalostusprosessissa tarvittavien työkalujen kunnostus ja huolto vähentävät hukkaa.

Hyvien tapausesimerkkien avulla voitaisiin varmistaa, että yhä useampi yritys tunnistaisi mahdollisuudet omassa toiminnassaan.

Aina voi löytyä uusia parannuskohteita, kun useampi silmäpari aihetta tarkastelee

Kiertotalouden periaatteiden mukaisen pakkausratkaisun suunnittelu on ajankohtainen aihe monille koulutukseen osallistuville. Useampikin osallistuja kertoi Koskisen ja Ahosen puheenvuoron ja asiantuntijavetoisen keskustelun olleen antoisa ja silmiä avaava oman työn näkökulmasta.

Vaikka keskustelussa päädyttiin siihen, että materiaalivirtoja tuotantoprosesseissa on jo tunnistettu hyvin, painotettiin jatkuvan parantamisen prosessia: se ei koskaan tule valmiiksi eikä siihen pidä tuudittautua. Aina voi löytyä uusia parannuskohteita, kun useampi silmäpari organisaation eri puolilta tarkastelee aihetta ja keskustelee asioista yhdessä.

Keskustelijat totesivat, että yhteistyötä ja tietoisuutta pitää lisätä organisaatioiden sisällä, jotta kehityskohteita voidaan paikantaa. Keskustelussa pohdittiin etenkin materiaalisia virtoja ja hukan syntyä. Jatkossa voitaisiin systemaattisemmin huomioida materiaali- ja energiahukan lisäksi työn tekemisessä syntyvän hukan minimointi.

On hyödyllistä tunnistaa hukkasyöpöt hyvissä ajoin

Lopuksi AFRY Finland Oy:n asiantuntijat linjasivat, että on tärkeätä tunnistaa hukkakohteet hyvissä ajoin. Mitä pidemmälle tuotteiden valmistusprosessi etenee, sitä kalliimmaksi hävikki ja hukka yritykselle tulevat. Kun pohditaan prosessivaiheisiin sitoutunutta arvoa, se auttaa löytämään kumuloituvia säästöjä koko toimitusketjussa.

Tulevaisuuden suhteen keskustelijat toivoivat muun muassa rohkeutta investoida, tehostaa pirstaleisten tuotantosarjojen hallintaa ja hyödyntää digitalisaatiota entistä paremmin. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on vielä yksi hyödyntämättömistä voimavaroista, jotta toimitusketjuissa syntyviä hukkasyöppöjä voidaan minimoida.

Onko jätettä olemassa? Se on iso kysymys tuotanto- ja toimitusketjujen hallinnan sekä kestävyystavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Niin kutsuttuun jätteeseenkin on sitoutunut arvoa.

 

Teksti ja kuva: Nina Kukkasniemi