Koulutus

Pakkausala kasvaa voimakkaasti, ja pakkausten raaka-aineita toimittava metsäteollisuus ja muoviteollisuus ovat selkeästi uudistumassa. Pakkausarvoketjun kietotalousosaaja -koulutuksen tavoitteena on edistää digitalisaatiota ja vihreää siirtymää tarjoamalla kiertotalousosaamista ja käytännön taitoja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Koulutus valmentaa menestymiseen tulevaisuuden monipuolisissa ja uudenlaisissa työtehtävissä.

Taustaa

Pakkaussektori kasvaa useilla toimialoilla. Pakkausjätettä syntyy valtavia määriä teollisuuden sivutuotteina ja pakkauksia käyttäviltä kuluttajilta. Koska kierrätettävät ja uudelleen käytettävät pakkausmateriaalit on nostettu yhdeksi tärkeäksi osaksi EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmassa, tulee myös yritysten ja teollisuuden kiinnittää niihin entistä paremmin huomiota. Koulutusta tarvitaan pakkausten koko arvoketjussa.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) vastaa tähän tarpeeseen ja käynnistää syksyllä 2023 suomeksi pidettävän, pakkausten arvoketjun ammattilaisille suunnatun ”Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja” -koulutuksen.

Avoimen AMK:n koulutus järjestetään 21.8.2023–30.5.2024. Hakuaika avoimen AMK:n koulutukseen on 1.4.2023–31.5.2023.

Koulutus

Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutus on 30 opintopisteen laajuinen, työelämälähtöinen jatkuvan oppimisen kokonaisuus.

Opetussuunnitelma on kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa Erasmus+ Knowledge Alliances (KA) PackAlliance-hankkeessa (packall.eu) vuosina 2020–2022. Koulutus toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Opintokokonaisuus koostuu kuudesta 5 opintopisteen (op) laajuisesta moduulista, jotka käsittelevät kattavasti pakkausten arvoketjua eri näkökulmista ja muodostavat holistisen kokonaisuuden:

  • kestävät materiaalit ja raaka-aineet;
  • kestävä suunnittelu ja tuotantoprosessit;
  • sivuvirtojen hallinta ja hyödyntäminen;
  • kuluttajan ja kansalaisten osallistaminen;
  • kiertotalous ja liiketoiminta sekä
  • innovaatiohaaste.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu pakkausten arvoketjussa työskenteleville, jotka haluavat kehittää kiertotalousosaamistaan ja kyvykkyyttään toimia digitalisoituvassa työympäristössä tehokkaasti ja innovatiivisesti.

Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutus sopii henkilöille, joilla on jo ennestään kosketuspintaa pakkauksiin tai jotka työskentelevät pakkausten arvoketjussa esimerkiksi kaupan alalla, metsä- tai prosessiteollisuudessa.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Vaikuttavuus

Koulutus tukee suomalaisen elinkeinoelämän rakennemuutosta ja työllistymistä pakkausalan kiertotalouteen siirtyvissä arvoketjuissa ja laajemminkin. Koulutus edistää vihreää siirtymää. Opiskelijat saavat tietoja ja taitoja edistää kiertotaloutta sekä ymmärrystä kiertotalouden kehitysmahdollisuuksista omassa työssä.

Koulutuksen taustalla vaikuttavat Suomen ja EU-tason pakkauksia koskeva sääntely, joten opiskelijat ottavat haltuun myös EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman avainarvoketjun ja sitä koskevan sääntelyn muutokset.

Koulutukseen osallistuville muodostuu tieto ja ymmärrys siitä, kuinka omalla ja yritysten toiminnalla pystytään vastaamaan pakkauksia koskevaan kiristyvään sääntelyyn ja tuottamaan samalla lisäarvoa arvoketjun eri toimijoille.

Koulutuksen suorittajilla on holistinen näkemys pakkausten kiertotalouteen, joka muodostuu oleellisten teema-alueiden kautta: kestävät materiaalit ja raaka-aineista, kestävä suunnittelu ja tuotantoprosessit, sivuvirtojen hallinta ja hyödyntäminen, kuluttajan ja kansalaisten osallistaminen, kiertotalous ja liiketoiminta. Myös kyvykkyys innovoida kestäviä ratkaisuja pakkausalan toimintakentässä paranee.

Opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen näkemyksen pakkausten arvoketjun eri osista ja systeemiajattelun perusteista pakkausten näkökulmasta. Opintokokonaisuuden suorittaneet kykenevät jäsentämään ja muuttamaan sellaisia ajattelumalleja ja rakenteita, joilla on taipumus synnyttää ja ylläpitää haasteita.

Koulutuksen suorittamalla opiskelijat oppivat hyödyntämään myös erilaisia digitaalisia menetelmiä työnteon ja etätiimityön tehostamiseksi sekä digitalisaation kestävyyden ja liiketoiminnan edistämiseksi.

Rahoittajat

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma.

Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (jotpa.fi). Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -hanke on käynnissä 1.1.2023–31.5.2024.

Lue lisää Tampereen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta löytyvästä koulutuskortista.

Perehdy koulutuskuvaukseen Opintopolku.fi-palvelussa.

"Keskitymme koulutuksessa nimenomaan pakkausratkaisuihin ja yhdistämme arvoketjun eri osissa työskentelevät ammattilaiset keskenään."

Hankkeen projektipäällikkö, lehtori Nina Kukkasniemi, TAMK