Suomi: Osaamismerkkipilottien tietosuojailmoitus

Tällä sivulla voit tutustua EduSTA-hankkeen suomalaisia osaamismerkkipilotteja koskevaan tietosuojailmoitukseen.

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus 29.1.2024

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14

1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Tutkimuksen nimi: EduSTA – Academy for Sustainable Future Educators
Osaamismerkkien pilotointi (WP5)

☒Kertatutkimus
☐Seurantatutkimus

Tutkimuksen kestoaika: 1.6.2022–31.5.2025
Henkilötietojen käsittelyaika: 1.6.–31.5.2030

2. Rekisterinpitäjä

☒ Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen ammattikorkeakouluun.

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Kuntokatu 3
33520 Tampere
Y-tunnus 1015428-1

Tutkimus tehdään viiden organisaation yhteisprojektina.

  • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), projektipäällikkö, päätutkija tohtori Eveliina Asikainen, eveliina.asikainen@tuni.fi
  • University of Gothenburg, päätutkija, apulaisprofessori Liisa Uusimäki, liisa.uusimaki@gu.se
  • Hanze University of Applied Sciences, päätutkija, tohtori Elles Kazemier, e.m.kazemier@pl.hanze.nl
  • Czech University of Life Sciences, Karel Němejc, nemejc@ivp.czu.cz
  • University of Girona, päätutkija, tohtori Jaume Ametller, jaume.ametller@udg.edu

Projektikonsortion yhteinen ja analyysia varten jaettu tieto on Tampereen ammattikorkeakoulun vastuulla yhteisen analyysin, raportoinnin ja pitkäaikaisen säilytyksen aikana (katso kohdat 2–5 ja 15–16).

Kansalliset ryhmät toimivat tietojen kerääjinä ja prosessoijina ja ne suorittavat tutkimusta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä kansallisten ja organisaation säännösten mukaisesti. Kansallisten EduSTA-tutkimusryhmien päätutkijat ovat vastuussa kansallisesti kerättyjen tietojen turvallisuudesta ja eheydestä.

3. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Ella Kallio
Osoite: Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Puhelin: 040 6601722
Sähköpostisosoite: ella.kallio@tuni.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja.tamk@tuni.fi

5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Projektin johtaja

Nimi: Eveliina Asikainen
Osoite: Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Puhelinnumero: 050 5958775
Sähköpostiosoite: eveliina.asikainen@tuni.fi

Vain Erasmus+ Teacher Academies Academy for Sustainable Future Educators (EduSTA) -projektin (projektinumero 101055951) tutkijoilla on oikeus käsitellä projektissa kerättyä tietoa. Katso lisätietoja EduSTA-verkkosivustolta: https://projects.tuni.fi/edusta/team/

Tutkijat ovat velvollisia pitämään tiedot luottamuksellisina ja noudattamaan eettisiä standardeja kerättyjen tietojen käsittelyssä. Tutkimustulosten jakaminen tai levittäminen tapahtuu tavoilla, jotka suojaavat osallistujien yksityisyyttä.

6. Tutkimusrekisterin tietosisältö ja henkilötietojen tietolähteet

Vapaaehtoisten osallistujien antamat yhteystiedot heidän ilmoittautuessaan pilotteihin.

Office 365 Formsissa vastanneiden osallistujien vastaukset kysymyksiin pilotin laadusta sekä pilotin nimi.

Optiona ammattilaishaastattelut opettajien ja pilottien järjestäjien keskuudessa: Osallistujien itse antamat tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, työnantaja, asema, uran pituus, koulutustausta sekä haastatteluaineisto (äänitallenne) kokemuksista, jotka liittyvät pilotin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Mikäli haastatteluita tehdään, äänitallenteet litteroidaan mahdollisimman nopeasti ja äänitiedostot tuhotaan.

Haastateltavien yhteystiedot saadaan suoraan yksilöiltä tai julkisista lähteistä. Pilotteihin osallistuvien yksilöiden yhteystiedot on kerätty osallistujilta itseltään.

Palautekysely toteutetaan Office 365 Formsilla. Siihen vastataan nimettömänä. Taustatiedoissa kysytään ainoastaan, mihin pilottiin henkilö osallistui.

Suomessa TAMKin ja Tredun pilottien ilmoittautumiset hoidetaan Office 365 Formsilla, jonka jälkeen heidät lisätään oman oppilaitoksensa Moodleen.

Oppilaitosten tietosuojailmoitukset: TAMK https://www.tuni.fi/fi/tietoa-meista/tietosuoja ja Tredu https://osaava.tredu.fi/tietosuoja/

Itsearviointilomakkeen vastaajista tutkijoille kertyy statistiikkaa vain siitä, miten on vastattu, muttei yksilöitävää tietoa. Lomakejärjestelmän tietosuojaseloste löytyy täältä https://max.testi-mato.com/docs/Testimato_Tietosuojaseloste_20240127.pdf

Thinglink kerää statistiikkaa kävijämääristä ja klikkauksista, muttei henkilöi niitä millään tavalla. Thinglink Ltd:n tietosuojailmoitus: https://www.thinglink.com/privacy

Digitaalisten osaamismerkkien alustana on Open Badge Factory, josta tietoja ei siirretä tutkijoille. Open Badge Factory Ltd:n tietosuojailmoitus: https://openbadgefactory.com/en/privacy-notice-2/

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tutkimukseen perustuva digitaalisten avointen merkkien suunnittelu ja kehittäminen opettajien kestävyysosaamisen kehittämistä varten. Tutkimuksen tavoitteet ja hyödyt on kuvattu osallistujille tiedotteessa.

Kerätyt tulokset ja havainnot hyödynnetään EduSTA-projektin raporteissa, tieteellisissä julkaisuissa sekä ammattiyleisölle suunnatuissa julkaisuissa, jotka keskittyvät opettajien kestävyysosaamiseen. Sitoudumme olemaan julkaisematta julkisesti mitään tietoa, joka voisi tunnistaa yksilöitä.

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista, myös oppimismerkkien suorittamisen yhteydessä. EduSTA-projekti käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeen. Tutkimukseen osallistumatta jättäminen ei aiheuta haittaa vastaajalle opintojen tai työn suhteen.

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:

☒ Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö
☒ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

9. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

☒ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja

10. Jos kyseessä on yhteistyöhanke: Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Tutkimus tehdään viiden organisaation yhteisprojektina.

  • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), projektipäällikkö, päätutkija tohtori Eveliina Asikainen, eveliina.asikainen@tuni.fi
  • University of Gothenburg, päätutkija, apulaisprofessori Liisa Uusimäki, liisa.uusimaki@gu.se
  • Hanze University of Applied Sciences, päätutkija, tohtori Elles Kazemier, e.m.kazemier@pl.hanze.nl
  • Czech University of Life Sciences, Karel Němejc, nemejc@ivp.czu.cz
  • University of Girona, päätutkija, tohtori Jaume Ametller, jaume.ametller@udg.edu

Kaikki kumppanit keräävät samankaltaisia tietoja omassa maassaan sekä käsittelevät ja analysoivat tietoja paikallisesti yhteisesti sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Tietoja käsitellään noudattaen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), kansallisen lainsäädännön ja kunkin yliopiston tietosuojamääräysten vaatimuksia.

11. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

☒ Ei

12. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisten aineistojen suojaaminen (esim. paperiasiakirjat): Lukitussa tilassa, lukitussa kaapissa.

Digitaalisten aineistojen suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet): Monivaiheinen todennus (MFA) tai salasanat.

Lähtökohtaisesti kyselyjen ja työpajojen tiedot anonymisoidaan analyysivaiheessa. Jos aineistoa on tarpeen pseudonymisoida lyhyeksi ajaksi analyysin tekemiseksi, koodausta käytetään yksittäisten osallistujien tietojen tunnistamiseen. Koodien käyttöoikeus myönnetään vain tohtori Eveliina Asikaisen (eveliina.asikainen@tuni.fi) ja muiden kansallisten päätutkijoiden valtuuttamille henkilöille. Koodin avain hävitetään turvallisesti tutkimustulosten julkaisun jälkeen.

Litteraatiot säilytetään yliopistojen sisäisissä turvallisissa verkkosäilytysjärjestelmissä.

14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Haastattelujen anonymisoidut otteet (tekstitiedostot) ja kyselylomakkeiden anonymisoidut tulokset (MS Forms -kysely, Excel-tiedostot) arkistoidaan aluksi TAMK:n TUNI OneDrivessa ja jaetaan EduSTA Teamsin (TAMKin Teams) kautta 31. toukokuuta 2030 asti, turvatussa kanavassa, joka on käytettävissä vain hankkeen konsortion tutkijoille.

Rahoitussopimuksen mukaisesti avainhenkilöhaastatteluja varten kerättyjen yhteystietoluetteloiden, allekirjoitettujen suostumuslomakkeiden, kyselylomakkeiden ja litteraatioiden säilytysaika on viisi (5) vuotta EduSTA-projektin päättymisen jälkeen (31. toukokuuta 2030). Asiakirjat hävitetään turvallisesti TAMKin ohjeiden mukaisesti vaaditun säilytysajan ja tutkimustulosten julkaisun jälkeen.

15. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

– Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)

o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

– Oikeus tietojen oikaisemiseen

o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

– Oikeus tietojen poistamiseen

o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

– Vastustamisoikeus

o Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Kirjaamo: 029 566 6768 Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.