Tietosuojailmoitus

Tutkimuksen tietosuojailmoitus

1 Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Tutkimuksen nimi: Solidariteetit käytäntöön – Nuorten arkiyhteisöt tunnustuksen lähteenä ja ehkäisevän sosiaalityön areenana (SoliPro)

☒Kertatutkimus

☐Seurantatutkimus

Tutkimuksen kestoaika: 2022–2026

Henkilötietojen käsittelyaika: 2023-2026 tai kunnes hankkeessa tehtävät julkaisut ovat valmistuneet.

2 Rekisterinpitäjä

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

33014 Tampereen yliopisto

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Y-tunnus 2844561-8

3 Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Nimi Riikka Korkiamäki

Osoite Tampereen yliopiston Porin yksikkö, PL 181, 28101 Pori

Puhelinnumero 0504336299

Sähköpostiosoite riikka.korkiamaki@tuni.fi

4 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

dpo@tuni.fi

5 Tutkimuksen vastuullinen johtaja

Ks. kohta 3

6 Tutkimuksen suorittajat

Professori Riikka Korkiamäki, Tutkijatohtori Tiina Määttä, Tutkijatohtori Elina Vaahensalo, Väitöskirjatutkija Annika Lehtonen, Vanhempi tutkija Ayeshah Emond, Tutkimusapulainen Nina Vanhatalo

Tutkimusryhmään mahdollisesti myöhemmin tutkimuksen aikana liittyvät jäsenet sekä esimerkiksi tieteellisen opinnäytetyön tekijät.

7 Tutkimusrekisterin tietosisältö

Tutkimus saattaa sisältää henkilötietojen käsittelyä. Tutkittavan saamassa tutkimustiedotteessa on kuvattu, millaisia henkilötietoja hänen kohdallaan käsitellään. Mahdolliset henkilötietoryhmät ovat:

Nimi tai nimimerkki, ikä, sukupuoli, työpaikka, asuinpaikka, yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite), tutkittavan ääni (mahdolliset nauhoitukset), muut mahdolliset tutkittavan pyytämättä antamat tiedot kuten tietoa perhesuhteista ja koulutuksesta.

Ks. myös kohta 11

Ks. myös kohta 8

8 Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot kysytään suoraan tutkittavilta itseltään.

Tutkimuksessa havainnoidaan videojulkaisualusta TikTokiin sekä mikroblogialusta Tumblriin tuotettuja julkisia sisältöjä tutkimustehtävän asettamasta näkökulmasta.

9 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään SoliPro-tutkimuksessa. Kyseessä on tieteellinen tutkimus, jossa tarkastellaan sitä, mitä solidariteetti merkitsee nuorille ja miten sitä voidaan edistää heidän arkisissa yhteisöissään koulussa, kadulla ja verkossa.

Epäsuorat henkilötiedot muodostavat osan tutkimusaineistoa, jonka perusteella tutkimustulokset syntyvät. Joidenkin toteutusten osalta tiettyjä henkilötietoja tarvitaan yhteydenpidossa tutkittaviin. Joidenkin toteutusten osalta henkilötietoja käytetään tieteelliseen tutkimukseen limittyvään nuorten keskinäisen solidariteetin edistämiseen tähtäävään kehittämistyöhön.

Tutkittava saavat tutkimustiedotteen, jossa kerrotaan, mitä henkilötietoja hänestä kerätään sekä miten ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään.

10 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:

Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö

 • tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

11 Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja, mikäli tutkittava kertoo niistä oma-aloitteisesti:

Rotu tai etninen alkuperä, Poliittiset mielipiteet, Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, Ammattiliiton jäsenyys, Terveystiedot, Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Tutkimuksessa ei käsitellä rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja.

12 Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t:

Yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus.

13 Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Tutkimus ei ole yhteistyöhanke. Kaikki tutkimuksen toteuttajat työskentelevät Tampereen yliopiston palveluksessa.

14 Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Suoria henkilötietoja (nimi, yhteystiedot) ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Epäsuoria henkilötietoja (tutkittavan kertoma sisältö) saatetaan luovuttaa:

Litterointipalvelun (ääninauhan muuttaminen tekstitiedostoksi) suorittavalle taholle

15 Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

16 Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

17 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen: Lukitussa tilassa olevassa lukitussa kaapissa

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet): Käyttäjätunnus, salasana ja kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)

Suorien tunnistetietojen käsittely: Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

Tietojen suojaus tietojen siirroissa: Tiedostot siirretään salatulla verkkoyhteydellä.

18 Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Kaikkia tunnisteelliset henkilötiedot hävitetään viimeistään tutkimuksen päättyessä. Tutkittavan saamassa tutkimustiedotteessa kerrotaan, mikäli häntä koskevia henkilötietoja tullaan arkistoimaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja tutkittavan erikseen antamalla suostumuksella. Arkiston pitäjänä toimii Tietoarkisto.

19 Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

 

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

 

 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

 

 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

 

 • Vastustamisoikeus
  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

 

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

 

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.