Hankkeessa tutkitaan, kuinka nuorten käsitys solidaarisuudesta rakentuu keskinäisten neuvottelujen kautta ja suhteessa paikallisiin yhteisöihin sekä yhteiskuntaan

Tausta

Nuorten parissa työtään tekevät saattavat useinkin nähdä välähdyksiä nuorten keskinäisestä solidaarisuudesta. Tätä dynamiikkaa on kuitenkin tutkittu vähän. Osittain tämä johtuu siitä, että solidaarisuuden käsite kaipaa uudistamista. Nuoret eivät välttämättä enää rakenna solidaarisuutta samoista arvoista käsin, vaan erilaisuudesta ja yksilöllisyydestä käsin. Lisäksi nuorten elämää määrittää hetkessä eläminen, mikä osaltaan vaikuttaa solidaarisuuden kokemuksiin.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimushankkeessa tarkastellaan solidaarisuudesta käytäviä hetkellisiä neuvotteluja niissä paikoissa, joissa nuoret eniten viettävät aikaa yhdessä.  Tavoitteena on selvittää, millä tavoin nuoret käyttävät samankaltaisuutta ja erilaisuutta sosiaalisten suhteiden vahvistamisessa solidaarisuuden näkökulmasta. Myös aikuisten asettamat normit ovat tutkimuksen kohteena.

Monitieteinen ja kansainvälinen hanke on kiinnostunut nuorten käsityksistä solidaarisuudesta kolmella eri tasolla. Nämä tasot ovat koulu, katu ja sosiaalinen media. Projektissa hyödynnetään digitaalisen etnografian metodeja sekä luovia menetelmiä, joissa osallistetaan nuoret ja nuorten kanssa työskentelevät. Tavoitteena on lisätä sosiaalista koheesiota ja hyvinvointia tunnistamalla, että erilaiset arvot ja lojaliteetit eivät automaattisesti poissulje solidaarisuuden kokemuksia.

Vaikuttavuus

Ymmärryksen lisääminen nuorten kokemasta solidaarisuudesta on ensisijaista nuorten kanssa työskenteleville. Ammattilaisen tavoittaessa nuoren kokemusmaailmaa solidaarisuuksien näkökulmasta, nuoren oma ymmärrys sosiaalisista tilanteista avautuu uudella tavalla. Tämän lisäksi solidaarisuuden mekanismien ymmärtäminen antaa välineitä yhteisöllisyyden tukemiseen ylisukupolvisesti.

Rahoittajat

Suomen Akatemia.

Lue lisää tutkimuksen lähtökohdista englanniksi

Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstä englanniksi