Tiedote huoltajille

Hyvä vanhempi/huoltaja!

Nuorenne koulussa toteutetaan Tampereen yliopiston Solidariteetit käytäntöön – Nuorten arkiyhteisöt tunnustuksen lähteenä ja ehkäisevän sosiaalityön areenana (SoliPro) -tutkimusta kevätlukukauden 2023 aikana. Hankkeessa tutkitaan, kuinka nuorten käsitys solidaarisuudesta rakentuu suhteessa ikätovereihin ja laajemmin paikallisiin yhteisöihin sekä yhteiskuntaan. Ymmärryksen lisääminen nuorten kokemasta solidaarisuudesta on hyödyllistä nuorten kanssa toimiville. Enemmän tietoa tutkimuksestamme löytyy kotisivultamme.

Tutkimus toteutuu siten, että tutkijat vierailevat koulussa ennalta sovittuna aikana ja teettävät oppilailla pienimuotoisen kuvitteellisen kirjoitustehtävän. Lisäksi tutkijat kysyvät joiltakin oppilailta halukkuutta osallistua tutkimuksen toiseen osaan, jossa oppilaat pitävät viikon ajan kuvitteellista päiväkirjaa suljetussa Whatsapp-ryhmässä. Tutkimukseen osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista, ja heillä on oikeus itsenäisesti päättää osallistumisestaan. Nuorilla on myös mahdollisuus keskeyttää osallistuminen tai kieltäytyä esimerkiksi vastaamasta tutkijan kysymyksiin. Tutkijat ovat salassapitovelvollisia havainnoistaan ja nuorten kanssa käymistään keskusteluista. Kun tutkimuksen tuloksia myöhemmin raportoidaan, nuoren henkilöllisyys häivytetään ja kerrotut asiat muokataan sellaisiksi, ettei nuorta tai muita ihmisiä voi tunnistaa.

Jokaiselta oppilaalta kysytään henkilökohtaisesti, haluaako hän osallistua tutkimukseen. Koulu on myöntänyt tutkimusluvan tutkimuksen tekemiseen. Tutkimuksen tietosuojailmoituksen voi lukea kotisivuiltamme.

Mikäli haluatte kysyä tutkimuksesta tai keskustella nuorenne osallistumisesta, voitte olla meihin yhteydessä.

Ystävällisin terveisin,

Tutkija:
Tiina Määttä
tiina.maatta@tuni.fi
0504738903

Tutkimuksen johtaja:
Riikka Korkiamäki
riikka.korkiamaki@tuni.fi
0504336299