Kurkistus tulevaisuuden työelämään

Työelämässä tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista tehdään jatkuvasti tutkimuksia ja rakennetaan erilaisia skenaarioita. Nuorten, pian työelämään siirtyvien, osaajien kannalta kiinnostavaa on se, millaisella osaamisella tulevaisuudessa pärjätään.  Aiheesta kiinnostuneena sain mahdollisuuden tuottaa ja tarjota myös muille uteliaille kurkistuksen tulevaisuuden työelämään valmistautumiseen. Kurkistus-verkkokurssi muutti annettujen palautteiden mukaan monen opiskelijan suhtautumista omaan osaamiseen ja rohkaisi siirtymisessä työelämään. Nuorten mielestä tärkeimmät taidot tulisivat tulevaisuudessa olemaan vuorovaikutustaidot, itseohjautuvuus, ajanhallinta, kriittinen ajattelu. Työelämältä odotetaan merkityksellisyyttä, tasa-arvoa, kehittymismahdollisuuksia, joustavuutta ja ihmisläheistä sekä työhyvinvointia tukeavaa johtajuutta.

Miksi tämä aihe?

Tulevaisuuden työelämästä keskustelleessa tiedostetaan, että työtehtävässä tarvittava osaaminen saattaa muuttua lyhyelläkin aikajänteellä, koska yhteiskunta muuttuu. Työelämässä selviytyminen edellyttää jokaisen yksilön oman osaamisen tuntemista ja kehittymiskohteiden tunnistamista. Oman osaamisen tiedostamisen avulla osaamme suhteuttaa taitomme työn asettamiin vaatimuksiin. Allekirjoittaneen mukaan luottamus itseään ja usko onnistumisesta kantaa eteenpäin.

Tulevaisuudentutkimus viestittelee meille, että tulevaisuudesta ei voida tietää, mutta se voidaan luoda. Voisimme aloittaa oppimalla tunnistamaan työelämän ja osaamistarpeiden jatkuvaa muutosta.

Mitä tehtiin?                          

Tulevaisuuden työelämätaidot- jakso oli Avoimen AMKin kautta suoritettavissa olevan Urasuunnittelukurssin 2 op verkkokurssin yksi kahdesta teemasta. Kurssilla opiskelija pystyi oheismateriaalin sekä erityyppisten tehtävien avulla tarkastelemaan tulevaisuuden työelämää, ja pohtimaan omia vahvuuksia työelämää sekä uraa varten.

Kurssille osallistunut opiskelija kulki polun tulevaisuuden työtä kuvailevista tutkimuksista erilaisissa selonteoissa ennustettuihin ammatteihin ja osaamistarpeisiin. Opiskelijan avuksi tarjottiin myös tulevaisuustutkimuksen skenaarioita, joiden oli tarkoitus helpottaa ymmärtämään laaja-alaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden kehitysprosesseja. Helppolukuinen ja mielenkiintoa herättäväksi ajateltu teoria vuorotteli itsenäisten ja interaktiivisten tehtävien kanssa.

Useammat tehtävät toimivat herätteinä pohtimaan omien työelämäntaitojen valmiutta lähivuosien työelämätarpeeseen. Opiskelijoita kehotettiin haastamaan vakiintuneet ajattelumallit. Tehtävien avulla ohjattiin opiskelijoita ymmärtämään yksilöiden motivaation ja innostuksen merkitystä uusien taitojen ja jopa uuden ammatin hankkimiseksi. Itseään ja osaamistaan ohjattiin tutkimaan jatkuvasti, koska tulevaisuutta tehdään parhaillaan.

Opintojaksoa virkisti itsensä kuvitteleminen tulevaisuuden työelämään. Vastaukset oli mahdollista kuvittaa, äänittää tai kirjoittaa. Kurkistus-verkkokurssi oli suoritettavissa vuoden 2022 tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana, jolloin kurssin suoritti noin 40 opiskelijaa.

Tulevaisuuden haasteet ja työelämävalmiudet

Nuoria, työelämään siirtyviä, tulevaisuutta rakentavia yksilöitä, ei voida ainakaan tämän verkkokurssin vastausten perusteella luokitella samanlaiseksi massaksi. Yhtäläisyyksiä löytyy tulevaisuuden työelämälle asetetuista odotuksista ja tulevaisuuden osaamisen kylläkin useita.

Yli puolet vastaajista olivat sitä mieltä, että uudenlaisessa työelämässä työntekijän tulee tuntea itsensä ja kohdata muutokset luovasti. Koettiin, että yksilön vastuu omasta osaamisesta kasvaa.

Tulevaisuuden työelämässä nähtiin myös haasteita. Vastaajista noin neljäsosa jännitti selviytymistä lisääntyneen stressin ja kuormittumisen ympäristössä. Oman ja muiden hyvinvointia nostettiin tärkeäksi arvoksi, ja sen saavuttamisen onnistumisen huolestutti. Odotetaan työympäristöä, jossa annetaan lupaa erehtyä ja uskaltaa, vaatia ja sallia. Johtajuudelta odotetaan joustavuutta, reiluutta, lojaaliutta ja työntekijän työtä arvostavaa.

Tulevaisuuden osaamista ei nähdä ainoastaan tietona omassa päässä, vaan tunnistetaan, että se on sosiaalisesti hajautettua. Teknisten taitojen sijasta tärkeimmäksi menestystekijäksi yksilölle tulisivat olemaan yhteistyökyky ja verkostoitumistaito. Luottamus tulevaisuuteen on hyvä, ja tukea siihen on saatu myös opintojen aikana.

Otan itse ohjat ja pyrin tekemään minulle merkityksellisiä valintoja” – kurssille osallistunut opiskelija

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, joten nykyhetken toimintatapoihin sekä työtehtäviin perustuen voimme vain olettaa sitä, minkälaista työelämässä silloin voisi olla. Kurkistuskurssin tavoite oli rohkaista nuoria työelämään siirtymisessä.

”Se todella rohkaisi minua työelämään siirtymisessä. Kurssisisällössä tuotiin esille seikka, että minä itse olen oman tulevaisuuteni määrittäjä. Kurssi sisälsi paljon hyviä lähteitä, jotka valaisivat käsitystä urapolun rakentumisesta.” – kurssille osallistunut opiskelija

 

Mukavaa tulevaisuuden työelämää meille kaikille,

Kersti Jääskeläinen