Koulutukset

OPTIMO-hankkeessa tarjoamme koulutusta perusasteella ja toisella asteella toimiville luokan- ja aineenopettajille.

Kohtaamispisteet

OPTIMO:ssa kohtaavat kentällä toimivat opettajat, tutkinto-opiskelijat ja täydennyskoulutukseen osallistuvat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. He opiskelevat yliopiston asiantuntijoiden vetämissä seminaareissa, joita kutsumme kohtaamispisteiksi. Kohtaamispisteiden teemoina ovat opettajan kohtaamat ajankohtaiset yhteiskunnalliset kysymykset, kuten kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus.

Syksyllä 2020 OPTIMO -hanke järjestää kohtaamispisteitä kahdella eri kasvatustieteen syventävällä kurssilla: Opettajan ammatillinen kasvu KASS29 ja Inklusiivinen koulu KASSL02. Näihin kohtaamispisteisiin on kutsuttu kentän opettajia asiantuntijoiksi jakamaan vuosien varrella kertynyttä osaamistaan opettajan työstä; keskustelemaan, vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin, sekä osallistumaan niin halutessaan ajantasaiseen tutkimustietoon perustuvaan opetukseen.

 

Mentorikoulutus

OPTIMO:ssa pilotoidaan perusopetuksen opettajille suunnattua mentorikoulutusta. Koulutukseen osallistuva toimii mentorina omassa työyhteisössään toimivalle nuoremmalle kollegalle tai kollegaryhmälle ja tukee heidän ammatillista kehittymistään.

Syksyllä 2020 käynnistyvä koulutus kestää lokakuusta joulukuuhun. Se pitää sisällään neljä lähiopetuspäivää, välitehtäviä ja mentorointikeskusteluja omalla koululla oman mentoroitavan kanssa. Pilottihankkeeseen osallistuu noin 10 opettajaa, joista kullakin on 1-2 mentoroitavaa.