Tietosuojailmoitus

Myrsky-hankkeessa tarjotaan maksutta yrittäjien käyttöön eri teemaisia verkkosisältöjä. Tätä varten sinulta kysytään sähköpostiosoite. Alla on mikro-opintoihin kirjautumisen tietosuojailmoitus.

MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa -hankkeen (REACT ESR) mikro-opinnot sekä järjestettävät tapahtumat 

Rekisterinpitäjä: 

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK) 

Kuntokatu 3 

33520 Tampere 

Y-tunnus 1015428-1

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä kysymyksissä

Marika Vuorenmaa, TAMK, asiantuntija, Myrsky-hanke 

marika.vuorenmaa@tuni.fi, p. +358 40 846 8224 

 

Yhteyshenkilöt hankkeeseen liittyvissä asioissa

Suvi Liljeqvist, TAMK, projektipäällikkö, Myrsky-hanke, 

suvi.liljeqvist@tuni.fi, p. +358 50 326 1713. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

tamk@tuni.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa maksuttomien, ajasta ja paikasta riippumatta suoritettavissa olevien, lyhytkestoiseen työn lomassa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen tarkoitettujen mikro-opintojen tarjoaminen MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa (REACT ESR) -hankkeen toimenpiteenä. REACT-EU ESR-hankerahoituksen edellytyksenä on, että todennamme mikrokursseja suorittaneiden mikro- ja pk-yritysedustajien lukumäärän sekä suoritusten lukumäärän.  

Lisäksi keräämme palautetta mikrokursseista ja niiden hyödyllisyydestä sähköpostitse lähetettävällä kyselyllä. Kyselyn tulokset raportoidaan koontina siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja yrittäjät, jotka suorittavat TAMKin WordPress -alustalla olevia mikro-opintoja. 

Rekisterin sisältö

Henkilöistä kerätään henkilötietona sähköpostiosoite ja yrityksen nimi.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot saadaan mikro-opintojen osallistujilta itseltään.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisteröidyn antama suostumus.

Henkilötietojen antamisen peruste

Henkilötietoja tarvitaan rekisterinpitäjän kohdassa 6 mainittujen tehtävien hoitamiseksi. EU-tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki (1050/2018). 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Hankkeen henkilöstöllä on ylläpito-oikeudet Tampereen korkeakouluyhteisön alaiseen WordPress-alustaan. Korkeakouluyhteisön käsittelemät henkilötiedot kerätään ja niitä käsitellään ainoastaan sellaisissa järjestelmissä ja tietokannoissa, jotka noudattavat korkeakouluyhteisön tietoturvakäytäntöjä. Henkilötiedot sijaitsevat tällöin lukituissa ja kulunvalvonnalla rajatuissa tiloissa sekä käyttöoikeudeltaan rajoitetuissa järjestelmissä ja tietokannoissa.  

Sähköpostiosoitteet siirretään ESR-rahoittajan sähköiseen järjestelmään salattuna dokumenttina.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsittelee TAMKin Myrsky-hankkeen hankehenkilöstö.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja kerätään 31.12.2023 saakka. Tietoja säilytetään TAMKin Myrsky-hankkeen tietokannassa ESR-rahoittajan edellyttämä todennusaika (5 vuotta).

Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.  

Rekisteröidyn oikeutta tutustua omiin tietoihinsa voidaan rajoittaa ilmoittajansuojelulain 31 §:n mukaisesti, mikäli se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämisen turvaamiseksi tai ilmoittajan henkilöllisyyden suojaamiseksi. 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei sovelleta.