Suomen kielen koulutus

TAVOITE: Luodaan Tampereen korkeakouluyhteisöön sellaisia pysyviä käytäntöjä, jotka tukevat maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pääsyä korkeakouluopintoihin ja niissä menestymistä.

TEHTÄVÄT: Tutkintokoulutusten valinnaisiin kieliopintoihin ja avoimen AMKin ja täydennyskoulutuksen tarjontaan tuotetaan suomen kielen ja (opiskelu)kulttuurin koulutuksia pääasiassa verkko-opintoina. Ne sopivat sekä korkeakouluun pyrkiville valmentaviksi opinnoiksi että opiskelijoille. Ne vahvistavat kielitaitoa ja valmiuksia toimia itseohjautuvuutta ja tiimityötä edellyttävässä opiskelukulttuurissa.

Suunnittelua ohjaavia tekijöitä ovat opiskelutapojen ja -menetelmien joustavuus ja suomen kielen opintojen jatkuvuus ja saavutettavuus läpi opintojen. Tutkinto-ohjelmissa opiskelevien lisäksi otetaan huomioon myös korkeakouluun toiselta asteelta hakeutuvat ja täydennyskoulutuksena opintoja suorittavat henkilöt.

  • Joustavuus:  Opinnot tarjotaan pääosin verkossa, jolloin niihin voi osallistua riippumatta oman koulutusalan pakollista läsnäoloa vaativista kursseista. Opinnoissa pyritään myös ottamaan huomioon osallistujien oma opiskeluala.
  • Jatkuvuus:  S2-opinnot muodostavat jatkumon: opiskelija voi olla mukana jossain opintokokonaisuudessa koko opintojensa ajan.
  • Saavutettavuus:  Saatavilla olevat opinnot löytyvät helposti ja opiskelijalla on selvä kuva siitä, mikä opinto sopii hänen tarpeisiinsa. Koska kielenoppiminen koulutusalan opintojen rinnalla on opiskelijaa kuormittavaa, pyritään myös tarjoamaan kursseja, joille osallistumiseen on matala kynnys: opinnot tarjotaan sellaisessa muodossa, että niihin on helppoa osallistua. Kieliopinnoista karttuneet opintopisteet sisällytetään tutkintoon esimerkiksi vapaavalintaisina opintoina.

Korko-hankkeessa suunniteltavat suomi toisen kielenä -kurssit on tarkoitettu suomen kielen osaamisessaan edistyneellä, vähintään B1-/B2-tasolla oleville kielenoppijoille. Syksyllä 2019 pilotoidaan ensimmäinen Korko-hankkeen S2-kursseista. Sen laajuus on viisi opintopistettä, ja sen lopuksi osallistujat voivat osallistua Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason testiin (YKI-tasot 3-4 eli Eurooppalaisen viitekehyksen tasot B1-B2). Lisätietoja YKI-testistä löytyy YKI-testin verkkosivuilta suomeksi tai englanniksi. Seuraavat kurssit alkavat keväällä 2021. Lisäksi luodaan muita opintoja tukevaa materiaalia esimerkiksi opinnäytetyön kirjoittamista varten ja kehitetään kielenoppimista työelämässä, esimerkiksi pakollisten harjoitteluiden yhteydessä.

Kurssien aikataulu ja ohjelma

Kurssit ovat ilmaisia kaikille. Kurssit ovat avoimia kaikille. Ainoastaan kielitaidon taso voi estää kurssille osallistumisen.

 

Suomen kielen tuki I–V

Laajuus: 5 op
Taso: vähintään suomen kielen taitotaso B2
Opettaja: Roni Hermo
Aika: 8.3. – 14.5.
Ilmoittautuminen: Sisussa, ristiinopiskelun kautta tai ottamalla yhteyttä koordinaattoriin sähköpostilla (johanna.granlund@tuni.fi)

Kurssilla harjoitellaan opiskelussa ja työelämässä tärkeiden tekstien kirjoittamista (esimerkiksi essee, raportti ja opinnäyte). Tekstit liittyvät opiskelijan omaan ammattialaan ja sen opiskeluun.
Kurssilla harjoitellaan myös suomen kielen kuuntelemista, ymmärtämistä ja puhumista opiskeluun liittyvien harjoitusten avulla (esimerkiksi luento, esitelmä ja ryhmätyön tekeminen).
Kurssi alkaa keskustelulla opettajan kanssa. Keskustelun aikana arvioidaan opiskelijan kielitaitoa ja hänen tavoitteitaan. Kurssille voi osallistua, jos oma kielitaito on taitotasolla B2.
Kurssi järjestetään etäopetuksena.

 

Suomen kielen kirjoittaminen

Laajuus: 2 op
Taso: suomen kielen taitotaso B1
Opettaja: Ella Hakala
Aika: 1.2.2021 – 1.4.2021 (ilmoittautuminen 1.1.2021 alkaen)
Ilmoittautuminen: NN00FJ20-3002 Suomen kielen kirjoittaminen Pakissa, ristiinopiskelun kautta tai ottamalla yhteyttä opettajaan sähköpostilla (ella.hakala@tuni.fi)

Kurssilla kirjoitetaan suomenkielisiä tekstejä erilaisista opiskeluun liittyvistä aiheista. Harjoitellaan kirjoittamisen suunnittelemista, annetaan palautetta ja saadaan palautetta omasta tekstistä.
Kurssin avulla opiskelija selviytyy paremmin kirjoittamistehtävistä.
Kurssille voi osallistua, jos oma kielitaito on tasolla B1.

 

Työelämän suomea

Laajuus: 2 op
Taso: suomen kielen taitotaso A2–B2
Opettaja: Marja Oksanen
Aika: 27.02.2021 – 29.04.2021 (ilmoittautuminen 28.1.2021 alkaen)
Ilmoittautuminen: NV00FM68-3001 Työelämän suomea Pakissa, ristiinopiskelun kautta tai ottamalla yhteyttä opettajaan sähköpostilla (marja.oksanen@tuni.fi)

Kurssilla opiskelija parantaa suomen kielen sekä ymmärtämis- että tuottamistaitojaan valitsemillaan kurssin osa-alueilla niin, että hän on varmempi hakemaan työ- tai harjoittelupaikkaa sekä toimimaan työelämän viestintätilanteissa.
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden suomen kielen taitotaso on A2–B2.
Kurssi järjestetään etäopetuksena.

 

Suomen kielen keskustelukurssi

Laajuus: 1 op
Taso: B1
Opettaja: Ella Hakala
Aika: 10.03.2021 – 10.05.2021 (ilmoittautuminen 8.2.2021 alkaen)
Ilmoittautuminen: NV00FM69-3001 Suomen kielen keskustelukurssi Pakissa, ristiinopiskelun kautta tai ottamalla yhteyttä opettajaan sähköpostilla (ella.hakala@tuni.fi)
Kurssilla aktivoidaan suullista suomen kielen taitoa ja rohkaistutaan käyttämään suomen kieltä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa varmuutta suulliseen viestimiseen, kuten mielipiteensä ilmaisemiseen ja perustelemiseen. Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin aiheeseen suomenkielisessä mediassa ja kasvattaa samalla sanavarastoaan.
Kurssi on tarkoitettu taitotasolle B1.
Kurssi järjestetään etäopetuksena.