Kartoitukset oppimistarpeista ja valmennukseen osallistumisesta

Hankkeen alussa selvitimme Kokemustoimintaverkoston, Kehitysvammaisten palvelusäätiön ja Mielen ry:n kautta tavoitettujen kokemustoimijoiden digiosaamista ja koulutustarpeita Forms-kyselyn avulla. Kyselyn kautta tavoitettiin 38 kokemustoimijaa. Kysely toteutettiin kahdessa erässä niin, että Kokemustoimintaverkoston ja Mielen ry:n kautta kerättiin vastauksia kesän aikana ja Kehitysvammaisten palvelusäätiön vastaukset kerättiin alkusyksystä. Ensimmäiseen erään vastauksia saatiin 30 ja jälkimmäiseen 8 kpl. Vastaukset analysoitiin syksyllä. Ensimmäisen erän kyselyssä 24 kertoi, että omaan kokemuskoulutukseen ei ollut sisältynyt digitaitojen opetusta. Osa oli kuitenkin kouluttautunut kokemusasiantuntijaksi korona-aikana, jolloin koulutus oli järjestetty verkossa. Teams, Zoom, Power Point ja esittelyvideoiden tekeminen mainittiin sisältöinä, joita kokemustoimintakoulutuksissa oli jonkin verran käsitelty. Kaikki kyselyihin osallistuneet kokemustoimijat kokivat, että heillä oli hallussaan tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttötaidot.

Piirakkadiagrammi: 24 ovat vastanneet "Ei", 4 ovat vastanneet "Kyllä" ja 2 on vastannut "En muista". Lisäksi on esitetty joitakin avoimia vastauksia: "Hyvin niukasti mainittiin.", "Teamsin ja Zoomin käyttöä. Lisäksi olen tehnyt luennot PowerPointilla.", "Lähinnä esittelyvideon tekemistä.", "Koulutus käytiin koronatilanteen vuoksi etänä ja Teamsin käyttöön sai ongelmatilanteissa neuvoja, mutta muuten digiohjausta ei ollut.", Myöhemmin toiminnanohjauspäivillä on sivuttu somea. Kuuloliitto on digiprojektin yhteydessä kouluttanut aktiiveja. Zoomin kautta olen ainakin osannut luoda itse kokouksen." ja "Koulutus on puolessa välissä, enkä vielä tiedä, sisältyykö siihen kyseessä olevia opiskeluja."
Kyselyn tuloksia kysymyksestä 6. Sisältyikö koulutukseesi digitaitojen opiskelua?
Pylväsdiagrammi vastauksista kysysmykseen: "Mitkä digitaidot sinulla on tällä hetkellä?"
Kyselyn tuloksia kysymyksestä 9. Mitkä digitaidot sinulla on tällä hetkellä?

Suurimpia osaamispuutteitta vastaajat kokivat videomateriaalin luomisessa sekä videomateriaalin editoimisessa ja linkittämisessä. Näihin asioihin kokemustoimijat toivoivat myös valmennusta. Lisäksi toivottiin valmennusta erityisesti sähköisillä alustoilla toimimiseen. Jonkin verran toiveita esitettiin myös valokuvien ottamisesta ja käytöstä, esitysgrafiikkaohjelmista, tekstinkäsittelystä sekä etäkokouksiin osallistumisesta.

Pylväsdiagrammi vastauksista kysymykseen: "Millaisista digitaidoista toivoisit lisää valmennusta. Vastaukset: Videoiden tekeminen 22 kpl, Erilaisilla sähköisilla alustoilla toimiminen (esim. Flinga, Padlet) 20 kpl, Videoiden editointi ja tallennus 20 kpl, Valokuvaaminen ja valokuvien käsittely 17 kpl, Esitysgrafiikkaohjelman käyttö (esim. MS PowerPoint) 12 kpl, Verkkokokoustyökalujen käyttö (esim. Teams tai Zoom) 9 kpl, tekstinkäsittelyohjelman käyttö (esim. MS Word) 6kpl, Tietokoneen peruskäyttötaidot 1 kpl.
Kyselyn tuloksia kysymyksestä ”Millaisista digitaidoista toivoisit lisää valmennusta?”

Avoimissa kysymyksissä tarkennettiin koulutustarvetta visuaalisesti mielenkiintoisten PP-esitysten tekemiseen sekä esitysten jakamiseen luentotilanteissa oppilaitosten AV-tekniikkaa hyödyntäen. Valmennus toivottiin toteutettavan pienemmässä ryhmässä lähiopetuksena. Valmennuksiin toivottiin käytännönläheistä ja rauhallista lähestymistapaa, jossa olisi mahdollisuus saada omat digitaidot ajan tasalle niin, että pystyisi toimimaan paremmin kokemusasiantuntijan tehtävässä. Kehitysvammaisten palvelusäätiön vastauksessa nousi erikseen esille toive Flingan ja Padletin koulutuksesta sekä tarve selkeäkieliseen valmennukseen ja materiaaliin.

 

Koulutustarvekyselyiden perusteella saimme valmennuksista alustavasti 31 kiinnostunutta, jotka antoivat myös yhteystietonsa jatkoselvittelyyn. Kaikki Kehitysvammaisten palvelusäätiön kyselyyn vastanneet halusivat olla myös mukana valmennuksessa. Lähetimme kaikille kiinnostuneille vielä alkusyksystä tarkemman kyselyn valmennuksen järjestämisestä. Saimme tuohon kyselyyn yhteensä 24 vastausta 4.9.2022 mennessä. Vastaajista 12 oli työmarkkinoiden ulkopuolella ja 7 työssä. Loput olivat koulutuksessa tai työttöminä.

Kysyimme valmennuksesta kiinnostuneilta tarkempia tietoja heillä käytössään olevasta laitteistosta pystyäksemme ennakoimaan laitteiden vuokraustarvetta. Kartoitimme myös, millaiset lähivalmennusajankohdat sopisivat parhaiten valmennettaville. Kyselyn perusteella huomasimme, että meillä ei ollut tarvetta vuokrata kannettavia tietokoneita pidemmäksi aikaa. Saimme lainattua Tamkilta lähivalmennukseen tarvittavia lainakoneita, koska kaikilla Tamkin valmennukseen osallistujilla oli kotonaan tarvittava laitteisto käytössään. Myös ostopalveluna KVPS:llä toteutettavassa valmennuksessa oli mahdollisuus käyttää heidän lainakoneitaan, joten vuokraustarvetta ei ollut.

Päädyimme järjestämään valmennuksen toiveiden perusteella niin, että vuorotellen olisi arki-iltapainotteinen valmennuskerta ja viikonloppuna tapahtuva valmennuskerta. Näin halusimme mahdollistaa myös työssäkäyville lähivalmennuksiin osallistumisen. KVPS:n valmennukset pystyttiin järjestämään arkipäivisin. Kyselyn avoimista kommenteista saimme myös käsityksen siitä, että kahdeksan tunnin valmennuspäivät olisivat liian raskaita kohderyhmälle. Tämän vuoksi päädyimme järjestämään hankesuunnitelmasta poiketen 10 neljän tunnin mittaista lähivalmennuskertaa. Saimme kyselystä myös tietoa, ketkä valmennettavista olisivat valmiita tulemaan mukaan hankkeen ohjausryhmään.

Toteutetut kartoitukset olivat välttämättömiä valmennuskokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kartoitusten perusteella suunnittelimme lähivalmennusten sisällöt sekä aikataulut. Kerätyn osallistujapalautteen perusteella tarkensimme vuonna 2023 lähivalmennusten toteuttamista.