Esittely

Hankkeen kesto
1. vaihe: 1.8.2017-31.8.2019
2. vaihe (jatko): 1.9.2019-30.9.2020

Tausta

Satakunta on yksi Suomen teollistuneimmista maakunnista. Sille on ominaista korkea materiaali- ja energiaintensiivisyys, mikä tekee alueesta ainutlaatuisen kehittämisympäristön, kun siirrytään lineaaritaloudesta luonnonvaroja säästävään kestävään kehitykseen. Yritysten näkökulmasta kestävään kehitykseen sitoutuminen tarkoittaa kehittyvää liiketoimintaympäristöä, jossa keskeistä on uudenlaisia kasvumahdollisuuksia avaava kiertotalouteen perustuva toiminta.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena oli tukea satakuntalaisia yrityksiä henkilöstönsä osaamisen uudistamisessa kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa.

Hanke jaettiin toiminnallisesti kahteen työpakettiin, jotka vastuutahoineen olivat
– Työpaketti 1: Kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto (Prizztech Oy)
– Työpaketti 2 (31.8.2019 asti): Koulutuspilotti (Tampereen yliopisto ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova)
– Työpaketti 2 (jatkossa 1.9.2019 alkaen): Kestävän kehityksen oppimiskontekstin kehittäminen (Tampereen yliopisto)

Työpaketissa 1 luotiin ja digitalisoitiin kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto. Laadinnassa ja kehittämisessä hyödynnettiin palautetta, jota kerättiin yrityskentältä pilotoimalla lomakkeistoa yrityskohtaisissa analyyseissa ja hankkeen työpakettiin 2 sisältyneen koulutuspilotin osallistujilta sekä yhteistyötahoilta. Tämä, hankkeen 1. vaiheessa luotu lomakkeisto painottui ekologiseen kestävyyteen, mikä on yksi kolmesta kestävän kehityksen osa-alueesta. Jatkossa, hankkeen 2. vaiheessa, lomakkeiston kehittämistyötä jatketaan kestävän kehityksen kahden muun, taloudellisen ja sosiaalisen osa-alueen sisällyttämiseksi lomakkeistokokonaisuuteen.

Työpaketin 1 hankesivut: www.prizz.fi/kestavakehitys

Työpaketin 2, koulutuspilotin, osakokonaisuuksien teemat olivat kestävä kehitys, riskienhallinta ja kiertotalous. Sisältöä pilotoitiin myös ammatillisessa opetuksessa. Hankkeen 2. vaiheessa työpaketissa 2 osallistuttiin konkreettisesti kestävän kehityksen kartoituslomakkeiston sisältösuunnitteluun ja kehittämistyöhön sekä järjestettiin työpajoja, joissa yritykset saattoivat suunnitella oman liiketoimintansa kannalta relevantteja, kestävän kehityksen mukaisia kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteiden tuloksia hyödynnetään mm. osana Tampereen yliopiston liiketalouden yleisiä opintojaksoja.

Työpaketin 2 hankesivut (Tampereen yliopisto): https://projects.tuni.fi/kekeos
ja (Länsirannikon Koulutus Oy WinNova): www.winnova.fi  > WinNova > Hankkeet > Kestävä kehitys -hanke

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksiin sisältyi systemaattisen mikro- ja pk-yrityksiin kohdistuva kestävään kehitykseen tähtäävän osaamisen kehittämistoiminta. Toiminnalla on selkeä vaikutus alueelliseen elinkeinoelämään ja imagoon. Digitaalinen kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto, johon hankkeen jatkoajan ja lisärahoituksen mahdollistamana saatiin mukaan kaikki kestävän kehityksen kolme osa-aluetta (ekologisen kestävyyden ohella myös taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys), on yritysten, koulutusorganisaatioiden ja muiden tahojen käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeessa pilotoitu yrityslähtöinen kestävän kehityksen koulutussisältö on julkinen ja osapuolet voivat hyödyntää ja kehittää sitä edelleen omien tarpeidensa mukaisesti. Koulutuksia järjestävät tahot ovatkin integroineet kestävän kehityksen yhä kiinteämmin eri koulutusohjelmiinsa, mikä edistää kestävän kehityksen osaamisen ja kiertotalousmallin mukaisen toiminnan leviämistä yrityksiin. Hankkeen jatkoajan toiminnan tarjosi yrityksille mahdollisuuden syventää edelleen kestävän kehityksen osaamistaan. Kestävän kehityksen tulee olla luontainen osa yritysten toimintaympäristöä.

Hankkeen koulutus-, työpaja- ja seminaariaineistot ovat ko. hankesivuilla valikoissa ”Koulutus”, ”Seminaarit & webinaarit” sekä ”Työpajat”.

Työpakettiin 2 sisältyneestä koulutuspilotin sisältöjen piloinnista ammatillisessa kouluksessa laadittiin raportti, jonka saat tästä.

Työpaketin 1 digitaalisen kartoituspalvelun sisältöosuus kirjallisessa muodossa on luettavissa ja ladattavissa tästä. Lisäksi palvelu on kokeiltavissa ja ladattavissa osoitteesta: https://granite.fi/tyoturvallisuus

Rahoitus

Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla on ESR-rahoitteinen hanke, johon rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.