Esittely

Hankkeen kesto
1. vaihe: 1.8.2017-31.8.2019
2. vaihe (jatko): 1.9.2019-30.9.2020

Tausta

Satakunta on yksi Suomen teollistuneimmista maakunnista. Sille on ominaista korkea materiaali- ja energiaintensiivisyys, mikä tekee alueesta ainutlaatuisen kehittämisympäristön, kun siirrytään lineaaritaloudesta luonnonvaroja säästävään kestävään kehitykseen. Yritysten näkökulmasta kestävään kehitykseen sitoutuminen tarkoittaa kehittyvää liiketoimintaympäristöä, jossa keskeistä on uudenlaisia kasvumahdollisuuksia avaava kiertotalouteen perustuva toiminta.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on tukea satakuntalaisia yrityksiä henkilöstönsä osaamisen uudistamisessa kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa.

Hanke on jaettu toiminnallisesti kahteen työpakettiin, jotka vastuutahoineen ovat
– Työpaketti 1: Kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto (Prizztech Oy)
– Työpaketti 2 (31.8.2019 asti): Koulutuspilotti (Tampereen yliopisto ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova)
– Työpaketti 2 (jatkossa 1.9.2019 alkaen): Kestävän kehityksen oppimiskontekstin kehittäminen (Tampereen yliopisto)

Työpaketissa 1 on luotu ja digitalisoitu kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto. Laadinnassa ja kehittämisessä hyödynnettiin palautetta, jota kerättiin yrityskentältä pilotoimalla lomakkeistoa yrityskohtaisissa analyyseissa ja hankkeen työpakettiin 2 sisältyneen koulutuspilotin osallistujilta sekä yhteistyötahoilta. Tämä, hankkeen 1. vaiheessa luotu lomakkeisto painottui ekologiseen kestävyyteen, mikä on yksi kolmesta kestävän kehityksen osa-alueesta. Jatkossa, hankkeen 2. vaiheessa, lomakkeiston kehittämistyötä jatketaan kestävän kehityksen kahden muun, taloudellisen ja sosiaalisen osa-alueen sisällyttämiseksi lomakkeistokokonaisuuteen.

Työpaketin 2, koulutuspilotin, osakokonaisuuksien teemat olivat kestävä kehitys, riskienhallinta ja kiertotalous. Sisältöä pilotoitiin myös ammatillisessa opetuksessa. Hankkeen 2. vaiheessa työpaketissa 2 osallistutaan konkreettisesti kestävän kehityksen kartoituslomakkeiston sisältösuunnitteluun ja kehittämistyöhön sekä järjestetään työpajoja, joissa yritykset voivat suunnitella oman liiketoimintansa kannalta relevantteja, kestävän kehityksen mukaisia kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteiden tuloksia on tarkoitus hyödyntää mm. osana Tampereen yliopiston liiketalouden yleisiä opintojaksoja.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena syntyy systemaattinen mikro- ja pk-yrityksiin kohdistuva kestävään kehitykseen tähtäävän osaamisen kehittämistoiminta, jolla on selkeä vaikutus alueelliseen elinkeinoelämään ja imagoon. Digitaalinen kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto, johon hankkeen jatkoajan ja lisärahoituksen mahdollistamana saadaan mukaan kaikki kestävän kehityksen kolme osa-aluetta (ekologisen kestävyyden ohella myös taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys), on yritysten, koulutusorganisaatioiden ja muiden tahojen käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeessa pilotoitu yrityslähtöinen kestävän kehityksen koulutussisältö on julkinen ja osapuolet voivat hyödyntää ja kehittää sitä edelleen omien tarpeidensa mukaisesti. Koulutuksia järjestävät tahot ovatkin integroineet kestävän kehityksen yhä kiinteämmin eri koulutusohjelmiinsa, mikä edistää kestävän kehityksen osaamisen ja kiertotalousmallin mukaisen toiminnan leviämistä yrityksiin. Hankkeen jatkoajan toiminnan johdosta yritykset voivat syventää kestävän kehityksen osaamistaan. Kestävästä kehityksestä tulee luontainen osa yritysten toimintaympäristöä.

Rahoitus

Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla on ESR-rahoitteinen hanke, johon rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.