Esittely

Hankkeen kesto: 1.8.2017-31.8.2019

Tausta

Satakunta on yksi Suomen teollistuneimmista maakunnista. Sille on ominaista korkea materiaali- ja energiaintensiivisyys, mikä tekee alueesta ainutlaatuisen kehittämisympäristön, kun siirrytään lineaaritaloudesta luonnonvaroja säästävään kestävään kehitykseen. Yritysten näkökulmasta kestävään kehitykseen sitoutuminen tarkoittaa kehittyvää liiketoimintaympäristöä, jossa keskeistä on uudenlaisia kasvumahdollisuuksia avaava kiertotalouteen perustuva toiminta.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on tukea satakuntalaisia yrityksiä henkilöstönsä osaamisen uudistamisessa kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa.

Hanke on jaettu toiminnallisesti kahteen työpakettiin, jotka vastuutahoineen ovat
– Työpaketti 1: Kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto (Prizztech Oy)
– Työpaketti 2: Koulutuspilotti (Tampereen yliopisto ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova)

Kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto –työpaketti käsittää kartoituslomakkeiston luomisen ja digitalisoinnin. Laadinnassa ja kehittämisessä hyödynnetään palautetta, jota kerätään yrityskentältä pilotoimalla lomakkeistoa yrityskohtaisissa analyyseissa ja hankkeen toiseen työpakettiin sisältyvän koulutuspilotin osallistujilta sekä yhteistyötahoilta. Koulutuspilotin osakokonaisuuksien teemat ovat kestävä kehitys, riskienhallinta ja kiertotalous. Sisältöä pilotoidaan myös ammatillisessa opetuksessa.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena syntyy systemaattinen mikro- ja pk-yrityksiin kohdistuva kestävään kehitykseen tähtäävän osaamisen kehittämistoiminta, jolla on selkeä vaikutus alueelliseen elinkeinoelämään ja imagoon. Digitaalinen kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto (painotuksena ekologinen kestävyys) on yritysten ja koulutusorganisaatioiden käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen. Samoin hankkeessa pilotoitu yrityslähtöinen kestävän kehityksen koulutussisältö jää jatkossa osapuolten avoimesti hyödynnettäväksi ja kehitettäväksi. Koulutuksissa huomioidaan yhä kiinteämmin kestävä kehitys, mikä edistää kestävän kehityksen osaamisen ja kiertotalousmallin mukaisen toiminnan leviämistä yrityksiin.

Rahoitus

Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla on ESR-rahoitteinen hanke, johon rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.