Inklusiiviset siirtymät opettajien tutkintokoulutuksessa

InTrans-hankkeessa kuvataan ja analysoidaan myös kunkin osallistujamaan siirtymistä vastaavien ammattilaisten perustutkintokoulutuksen rakennetta ja sisältöjä siltä osin kuin ne liittyvät siirtymiin. Suomen osahankkeessa keskitytään erityisesti varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen välisiin vertikaalisiin siirtymiin sekä niihin horisontaalisiin siirtymiin, jotka toteutuvat erityisesti 5–8-vuotiaiden lasten päivittäisessä arjessa.

Suomessa varhaiskasvatuksen, luokanopettajien ja erityisopettajien perustutkintokoulutusta koskeva osahanke jakautuu kolmeen osaan: 1) Opetussuunnitelmadokumenttien sisällön analyysi 2) Opetussisältöjen ja käytäntöjen kartoittaminen fokusryhmäkeskusteluissa ja 3) Opetussisältöjen ja käytäntöjen kehittämistarpeiden reflektointi fokusryhmäkeskusteluissa.

Kirjoitettujen opetussuunnitelmien analyysi on parhaillaan käynnissä. Samoin kuuden suomalaisen yliopiston tutkijoiden ja opettajien kanssa on käyty fokusryhmäkeskusteluja.  Näissä opetussisältöjä ja käytäntöjä kartoittavissa fokusryhmäkeskusteluissa on käsitelty seuraavia teemoja:

Millaisia varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen siirtymiin liittyviä opetussisältöjä eri yliopistoissa opetetaan?

Millä tavoin inklusiivisuuden teemat ovat mukana tässä opetuksessa?

Kuinka opetuksessa huomioidaan siirtymissä toimivien opettajien yhteistyö ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen siirtymistä?

Millä tavoin siirtymiin liittyvä opetus toteutuu harjoittelukäytännöissä?

Seuraavaksi toteutetaan samojen yliopistotoimijoiden kanssa toiset fokusryhmäkeskustelut, jotka keskittyvät siirtymiin liittyvän opetuksen kehittämiseen. Niissä hyödynnetään keskustelujen pohjana aiemmin mainittuja opetussuunnitelmadokumenttien analyysejä ja kaikkien fokusryhmäkeskustelujen antia.

Kevään 2022 aikana pyrimme myös tavoittamaan yliopistosta vastikään valmistuneita varhaiskasvatuksen opettajia, luokanopettajia ja erityisopettajia. Heidän kokemuksiaan oman tutkintokoulutuksensa siirtymiin liittyvästä opetuksesta ja koulutuksen annista työelämän käytäntöihin tarkastellaan fokusryhmäkeskusteluissa.