Siirtymäpolitiikat

InTrans-hankkeen ensimmäisessä osassa paneudutaan eri maiden varhaisvuosien inklusiivisia siirtymiä ohjaaviin kansallisen ja paikallisen tason politiikkoihin.

Vuonna 2021 kuvattiin kunkin maan koulutusjärjestelmiä, jotta voitiin muodostaa yleiskuva siitä laajemmasta koulutuspoliittisesta kontekstista, joissa varhaisvuosien siirtymät eri maissa toteutuvat. Lisäksi analysoitiin keskeisiä siirtymiä tarkastelevia tai ohjaavia politiikka-asiakirjoja ja tehtiin kansallisia ja paikallisia siirtymäpolitiikkoja käsitteleviä haastatteluja. Näiden pohjalta laadittiin yleiskuvaus kunkin maan varhaisvuosien siirtymiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Suomen osalta hankkeessa paneudutaan erityisesti siirtymiin varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen, joten nuo siirtymät painottuvat Suomen raportissa.

Kaikkien InTrans-hankkeeseen osallistuneiden maiden siirtymäpolitiikkoja käsittelevät maakohtaiset raportit ja niitä koostava yhteenveto löytyvät tästä linkistä, https://www.issa.nl/intrans  otsikon Policy and Governance alta. Samasta kohdasta löytyvät myös infograafit, joissa esitellään eri maiden keskeiset siirtymiin liittyvät toteutuneet politiikkatoimet sekä havaitut haasteet ja kehittämistarpeet.

Toukokuussa 2022 järjestettiin Tanskassa eri maiden siirtymäpolitiikkoihin liittyvä seminaari, johon osallistui sidosryhmien edustajia, viranhaltijoita ja poliittisia päättäjiä eri maista. Tilaisuuden tavoitteena oli tunnistaa eri maiden ajankohtaisia siirtymään liittyviä kehittämisen kohteita sekä jakaa tietoa ja kokemuksia siitä, kuinka inklusiivisia siirtymäkäytäntöjä voidaan kehittää eri toimintatasoilla.