Tutkimustiedote ammattilaisille

TUTKIMUSTIEDOTE
Suomalaisten äitiysneuvolapalvelujen tulevaisuus kaupallisen, yhteiskunnallisen ja kokemuksellisen kehyksen kautta tarkasteltuna
[Futures of Finnish Maternity Care: Commercial, Political and Experiential Framings]

Pyydämme Sinua osallistumaan tähän Tampereen yliopistossa toteutettavaan tutkimukseen, jossa tarkastellaan raskausaikana tarjottavia terveyspalveluja. Perehdyttyäsi tähän tiedotteeseen Sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta.

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimusprojektissa tarkastellaan raskausajan palveluissa tapahtuvia muutoksia ja erityisesti sitä, millaisia muutoksia yksityisten palveluntarjoajien lisääntyminen tuo mukanaan, sekä millaiset käsitykset raskausajasta ja synnytyksestä vaikuttavat erityyppisten palveluiden taustalla. Lisäksi tutkitaan vanhempien motiiveja palveluntarjoajien valinnassa sekä palveluihin kohdistuvia toiveita ja odotuksia. Tutkimustuloksia voivat hyödyntää niin poliittiset päättäjät, palvelujen tuottajat sekä perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Tutkimuksen kulku
Tutkimuksessa kerätään kokonaisuudessa viisi aineistokokonaisuutta: 1) yksilöhaastattelut yksityisten palveluntarjoajien kanssa, 2) yksityisten palveluntarjoajien internetsivut, 3) yksilöhaastattelut julkisten palveluntarjoajien kanssa, 4) haastattelut odottavien ja uusien vanhempien kanssa, 5) kirjoitelmat. Tutkimusprojekti toteutetaan vuosien 2022-2026 aikana.

Pyydän Sinua osallistumaan yksilöhaastatteluun. Haastattelun keston on noin tunnin ja haastattelut pyritään toteuttamaan työpaikallasi tai internetin kautta (Zoom-sovelluksen avulla) työaikasi puitteissa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, pyydän Sinua ottamaan yhteyttä tutkijaan joko sähköpostitse tai puhelimitse, jolloin voimme sopia kanssasi haastatteluajankohdasta. Haastattelulle on saatu työskentelyorganisaatiosi lupa. Yksilöhaastattelun teemoja ovat oman työsi sisältö ja tarjoamasi palvelu, työhösi liittyvät haasteet ja mahdollisuudet, palveluiden käyttäjän tarpeet ja toiveet sekä mielikuvasi erilaisista raskausajan palveluista.

Tutkimuksen hyödyt ja riskit
Tutkimukseen osallistumisesta ei ole Sinulle välitöntä hyötyä, mutta tuloksia voidaan käyttää raskausajan palvelujen kehittämiseen.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen
Sinusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Haastattelut tallennetaan nauhurilla ja kirjoitetaan auki tutkimuspalveluyrityksen (Tutkimustie) toimesta, joka noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelytoimia. Haastatteluaineiston siirto tapahtuu suojatun sähköpostiyhteyden kautta ja tutkimuspalvelussa kaikkia tietoja käsitellään luottamuksella. Haastattelutallenteet sekä aukikirjoitetut haastattelut tallennetaan tarkoin suojatulle Tampereen yliopiston levypalvelimelle, jolle on pääsy vain tutkimuksesta vastaavalla tutkijalla. Paperisia suostumuslomakkeita säilytetään Tampereen yliopistolla vastaavan tutkijan työhuoneessa lukollisessa kaapissa, jonne vain tutkijalla on pääsy.

Henkilötietoja säilytetään tutkimusaineistosta erillään suojatussa tiedostossa.

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle. Tutkimuksessa käytetyt tiedot on saatu Sinulta itseltäsi.

Tutkija poistaa analyysivaiheessa aukikirjoitetuista haastatteluista kaikki suorat tunnistetiedot ja tutkimusjulkaisuissa ei käytetä tietoja tai kuvata tapahtumia, joista Sinut voitaisiin tunnistaa. Tutkimuksen päätyttyä vuonna 2026 aukikirjoitettu haastatteluaineisto arkistoidaan ilman henkilötietoja Tietoarkistoon myöhempää tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöä varten. Vastaava tutkija säilyttää suostumuslomakkeita ja tutkimuksen yhteydessä kerättyjä aineistoja Tampereen yliopistossa vuoden 2030 loppuun, jonka jälkeen tutkija hävittää omat kopionsa.

Tutkimuksen rahoittajatahot
Tutkimuksesta vastaa tutkijatohtori Marjaana Jones, joka työskentelee Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa. Tutkimuksella ei ole erillistä ulkopuolista rahoitusta.

Vapaaehtoisuus
Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, keskeyttää osallistumisesi tai peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyttä tutkijatohtori Marjaana Jonesiin. Päätös kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ei aiheuta Sinulle mitään kielteisiä seuraamuksia.

Jos päätät peruuttaa suostumuksesi, sinusta siihen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.

Yksityisyys tutkimusjulkaisuissa ja tutkimuksen tuloksista tiedottaminen
Tutkimuksen tulokset esitetään tavalla, josta Sinua tai mainitsemiasi henkilöitä ei voida tunnistaa haastatteluissa mahdollisesti mainitsemiesi tapahtumien tai tilanteiden kautta.

Tutkimuksen tuloksia raportoidaan suomen- ja englanninkielisinä artikkeleina tieteellisissä ja yleistajuisissa aikakauslehdissä sekä seminaareissa ja sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksesta, sen etenemisestä ja tuloksista löytyy tietoa myös projektin nettisivuilta (https://projects.tuni.fi/ffmc-fi).

Tutkimusaineistojen käyttäminen
Tutkimusprojektin aikana vastaava tutkija voi käyttää aineistoa opetustarkoituksissa. Tähän tarkoitukseen käytettävästä aineistosta poistetaan kaikki suorat tunnistetiedot. Lisäksi aineistoa voidaan käyttää projektiin liittyvissä opinnäytetöissä. Aineistoa hallinnoi vastaava tutkija.
Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja Tietoarkistoon (https://www.fsd.tuni.fi) myöhempää tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöä varten.

Lisätiedot
Tutkimuksesta vastaa TtT, tutkijatohtori Marjaana Jones (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto).
Jos Sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, ota yhteyttä: marjaana.jones@tuni.fi tai 050-4377290 (ma-pe klo 9-16).