Tietosuojailmoitus

TIETOSUOJAILMOITUS

Tieteellinen tutkimus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) artiklat 12-14

 

 1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Tutkimuksen nimi: Suomalaisten äitiysneuvolapalvelujen tulevaisuus kaupallisen, yhteiskunnallisen ja kokemuksellisen kehyksen kautta tarkasteltuna [Futures of Finnish Maternity Care: Commercial, Political and Experiential Framings]

 

Kertatutkimus

Tutkimuksen kestoaika:  2022-2026

Henkilötietojen käsittelyaika: 2023-2030

 

 1. Rekisterinpitäjä

Haastatteluaineisto:

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

33014 Tampereen yliopisto

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Y-tunnus 2844561-8

Tampereen yliopiston tietosuojavastaava dpo@tuni.fi

 

Kirjoitelma-aineisto:

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

33014 Tampereen yliopisto

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Y-tunnus 2844561-8

Tampereen yliopiston tietosuojavastaava dpo@tuni.fi

 

 

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
33014 Tampereen yliopisto
puh. +358 29 452 0411
asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi

 

 1. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Nimi: Marjaana Jones

Osoite: Arvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere

Puhelinnumero: 050-4377290

Sähköpostiosoite: marjaana.jones@tuni.fi

 

 1. Tutkimuksen suorittajat

Tutkijatohtori Marjaana Jones, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

 

 1. Tutkimusrekisterin tietosisältö

vanhemmilta kerätään: nimi, ikä, sukupuoli, sähköposti, puhelinnumero, lasten määrä, palvelujen käyttö, haastatteluissa mahdollisesti esille tulevat asiat kuten terveyteen liittyvät tiedot

ammattilaisilta kerätään: nimi, ikä, sähköposti, puhelinnumero, sukupuoli, ammattinimike, kuinka kauan on työskennellyt äitiyspalveluissa

sekä vanhemmat että ammattilaiset osallistuvat haastatteluihin, jotka tallennetaan nauhurilla, jolloin haastattelujen tietosisältö pitää sisällään äänitallenteet

kirjoitelmakutsuun vastaavilta kerätään: ikä, sukupuoli, suhde aiheeseen (esim. onko vanhempi, ammattilainen vai jokin muu)

 

 1. Henkilötietojen tietolähteet

Mistä tiedot saadaan tai mistä ne kerätään:

Haastattelutallenteet, litteroidut haastattelut, suostumuslomakkeet, kirjoitelmat. Tiedot saadaan suoraan osallistujilta.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttötarkoitus on tieteellinen tutkimus.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:

Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö

tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

 

 1. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja: Terveystiedot

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja: Ei

 

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t

Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö

 

 1. Jos kyseessä on yhteistyöhanke ja yhteisrekisterinpitäjyys: Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Kyseessä ei ole yhteistyöhanke.

 

 1. Henkilötietojen siirto (siirto tarkoittaa esim, että tutkimustietoja toimitetaan käsiteltäväksi alihankkijalle, joka palauttaa tulokset tutkijalle)

Suostumuslomakkeiden kautta kerättyjä ei luovuteta kenelläkään tutkimuksen ulkopuoliselle henkilölle. Ainoastaan nauhoitetut haastattelut lähetetään salatun yhteyden kautta litteroitavaksi. Tällöin vain haastattelujen aikana esiin nousevat henkilötiedot tulevat litteroijan tietoon. Tutkimustien työntekijät kirjoittavat salassapitosopimuksen.

 

 1. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Siirretäänkö henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: Ei

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen: lukitussa tilassa, lukitussa kaapissa

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet): käyttäjätunnus, salasana, kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)

Suorien tunnistetietojen käsittely: Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

Tietojen suojaus tietojen siirroissa:

tiedonsiirron salaus (kuvaile miten): yliopiston verkkolevy, suojatut verkkoyhteydet

tiedoston salaus (kuvaile miten): salattu sähköposti (viesti mahdollisine liitteineen muunnetaan tavallisesta tekstistä salakirjoitettuun muotoon, jonka vain vastaanottaja saa avattua kertakäyttöisellä tunnuskoodilla)

 

 1. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto siirretään Tietoarkistoon pysyvästi. Aineisto tallennetaan tunnisteettomana eli ilman henkilötietoja.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
 • Vastustamisoikeus
  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

 

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.