OpeDem

OpeDem-hanke tutkii yläkoulujen opettajien näkemyksiä koulujen demokratiakasvatuksesta ja siitä, miten opettajien oma tausta (kuten työuran pituus, ammatillinen minäpystyvyys) ja oma yhteiskunnallinen ja poliittinen kiinnittyminen vaikuttavat siihen, millaisia voimavaroja opettajilla on toteuttaa demokratiakasvatusta omassa työssään.

OpeDem-hanke on EPIC-hankkeen (2019–2023) osatutkimus. Oikeusministeriö julkaisi EPIC-hankkeen aiemman, yhdeksäsluokkalaisten demokratia-asenteita ja poliittista kiinnittymistä koskevan Nuoret kansalaiset -tutkimusraportin elokuussa 2022. Tutkimuksen tuloksia hyödynnettiin osana valtioneuvoston periaatepäätöstä suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla. Tutkimusryhmämme työskenteleekin tiiviisti yhteistyössä oikeusministeriön Demokratia ja vaalit -yksikön kanssa, ja myös OpeDem-tutkimuksen tulokset raportoidaan oikeusministeriölle.

EPIC ja OpeDem tutkimusten tuloksilla saadaan tutkittua tietoa siitä, (1) mikä on peruskoulun ja sen jälkeisten koulutuspolkujen merkitys aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa ja siitä (2) miten opettajien resurssit tarjota demokratiakasvatusta voivat heijastua siihen, kuinka hyvin suomalaiset koulut kykenevät tasaamaan nuorten kotitaustasta kumpuavaa eriarvoisuutta poliittisessa ja yhteiskunnallisessa kiinnittymisessä.

OpeDem-hanke kerää valtakunnallisen kyselyaineiston peruskoulun luokkien 7-9 opettajilta talven 2023 aikana. Tutkimusaineisto kerätään yläkoulujen opettajille suunnattavalla sähköisellä kyselyllä. Tutkimus on valtakunnallinen ja se toteutetaan noin 30 erikokoisessa kunnassa ympäri Suomea. Mukana on sekä suomen- että ruotsinkielistä opetusta tarjoavia kouluja.  Tutkimuskunnat on valittu tutkimukseen harkinnanvaraisesti

Voit lukea OpeDem-osaprojektia koskevan tietosuojailmoituksen suomeksi täällä och på svenska här.