Mistä on kyse?

Miten nuoret mieltävät politiikan? Entä kykynsä ja mahdollisuutensa vaikuttaa päätoksentekoon? Mikä on koulutuksen ja erityisesti yhteiskuntaopin opetuksen vaikutus aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa?

Suomen akatemian rahoittama nelivuotinen EPIC-hanke (2019–2023) selvittää koulutuksen merkitystä kansalaispätevyyden kehittymisessä

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutetaan tekemällä kyselytutkimus 9.-luokkalaisille nuorille, jotka ovat koulutusvalinnan kynnyksellä. Miten he mieltävät politiikan sekä kykynsä ja mahdollisuutensa vaikuttaa päätoksentekoon?

Tutkimukseen osallistuvat koulut on valittu harkinnanvaraisesti erikokoisista ja erityyppisistä kunnista eri puolelta Suomea. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä koulujen opetushenkilökunnan kanssa.

Toisessa vaiheessa samoja henkilöitä tutkitaan kahta vuotta myöhemmin, kun he ovat siirtyneet toisen asteen opintoihin tai muulle polulle. Onko eri koulutuspoluilla tai koulutuksen ulkopuolella olemisella vaikutusta kansalaispätevyyden tunteeseen, millaista? Mikä on koulutuksen ja erityisesti yhteiskuntaopin opetuksen vaikutus aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa? Voiko koulutus tasata tai jopa kasvattaa kotitaustasta johtuvia eroja kansalaispätevyydessä?

Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys

Suomalaista koulutusjärjestelmää kiitetään erityisesti sen kyvystä tasata kotitaustasta kumpuavaa eriarvoisuutta. Tämän tutkimuksen tuloksilla saadaan tutkittua tietoa siitä, mikä on peruskoulun ja sen jälkeisten koulutuspolkujen merkitys aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. Tietoa voidaan hyödyntää yhteiskunta- ja koulutuspoliittisen päätöksenteon tukena.

Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopistossa. Sen yhteistyökumppanit ovat Turun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Åbo Akademi ja Nuorisotutkimusseura.