Vad handlar det om?

Det finns markanta skillnader i medborgarkompetens mellan olika befolkningsgrupper, alltså i vilken grad medborgarna anser sig förstå politik och kunna påverka i politiskt beslutsfattande. Utbildning och kön tillsammans med etniska bakgrund inverkar kraftigt på skillnaderna som redan går att upptäcka hos de unga.

I vårt fyraårigt projekt (2019 – 2023), finansierad av Finlands Akademin,  utreder vi, hurdan påverkan skolan och undervisningen i samhällslära samt skolans dagliga praxis har på uppväxten till aktivt medborgarskap. Har skolan en möjlighet att jämna ut skillnader i de ungas medborgarkompetens som orsakas av olikheter i deras bakgrund?

Det är frågan om en longitudinell undersökning och vi kommer att samla data brett och representativt av en vald åldersgrupp. Första skedet genomförs då eleverna är på årskurs nio alltså i brytningen mellan grundskolan och andra stadiet. Då undersöker vi hur de uppfattar politik och sina egna möjligheter och kunskaper att delta i beslutsfattandet? I andra skedet undersöker vi samma individer efter två år när de redan har påbörjat sina studier på andra stadiet eller valt en annan stig: Påverkar den valda utbildningen eller att inte ta del av utbildningen på känslan av medborgarkompetens?

Forskningsprojektet genomförs vid Tammerfors universitet i samarbetet med Åbo universitet, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Åbo Akademi och Ungdomsforskningssällskapet.