Tietosuoja

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus: Yläkoulun opettajat demokratiakasvattajina (OpeDem)

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14

Tutkimuksen nimi: Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC) – Koulutuksen merkitys kansalaispätevyyden kehittymisessä. Osatutkimus: Yläkoulun opettajat demokratiakasvattajina – tutkimus opettajien demokratiakasvatukseen liittyvistä asenteista (OpeDem)

Tutkimuksen luonne: Kyselytutkimus  peruskoulun luokilla 7.-.9.-opettaville opettajille

Tutkimuksen kestoaika: Kevät 2023

Rekisterinpitäjä

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Kalevantie 4

33014 Tampereen yliopisto

tau@tuni.fi

puh. 0294 5211

Y-tunnus 2844561-8

www.tuni.fi

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa

Nimi: Elina Kestilä-Kekkonen

Puhelinnumero: 045 633 5464

Sähköpostiosoite: elina.kestila-kekkonen@tuni.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

dpo@tuni.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Suomen Akatemian ja Svenska kulturfondenin rahoittaman Koulutuksen merkitys kansalaispätevyyden kehittymisessä (EPIC) -tutkimushankkeen OpeDem-osatutkimus tarkastelee yläkoulujen opettajien näkemyksiä siitä, millaiset edellytykset heillä on toteuttaa demokratiakasvatusta omassa työssään, ja miten tähän vaikuttavat esimerkiksi opettajan oma poliittinen kiinnittyminen ja työuran pituus.

Tutkimuksen vastuullinen johtaja

Nimi: Elina Kestilä-Kekkonen

Puhelinnumero: 045 633 5464

Sähköpostiosoite: elina.kestila-kekkonen@tuni.fi

Tutkimuksen suorittajat

Tutkimus tehdään Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa, mutta tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita myös Åbo Akademista ja Turun yliopistosta. Tutkimushanketta johtaa Tenure Track -professori Elina Kestilä-Kekkonen  (Tampereen yliopisto). Hankkeen muut tutkijat ovat: tutkijatohtori Josefina Sipinen (Tampereen yliopisto); tutkijatohtori Aino Tiihonen (Tampereen yliopisto); yliopistonlehtori Peter Söderlund (Åbo Akademi); väitöskirjatutkija Miikka Korventausta (Turun yliopisto); väitöskirjatutkija Venla Hannuksela (Tampereen yliopisto); väitöskirjatutkija Salla Vadén (Tampereen yliopisto) ja tutkimusavustaja Maria Kekkonen (Tampereen yliopisto).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:

 • Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
Arkaluonteiset henkilötiedot 

Kyselyssä vastaajilta tiedustellaan poliittisiin mielipiteisiin liittyviä arkaluonteisia tietoja, joihin he voivat halutessaan jättää vastaamatta. Tutkimuksessa ei käsitellä rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja.

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t :

 • Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö
Tutkimusrekisterin tietosisältö

Kyselytutkimuksessa tutkitaan peruskoulun 7.-9.-luokkien opettajien näkemyksiä koulun demokratiakasvatuksesta sekä heidän poliittista ja yhteiskunnallista kiinnittymistään (ml. poliittiset arvot, asenteet ja poliittinen osallistuminen). Kyselyssä kysytään vastaajilta myös heidän taustatietojaan, kuten ikää, sukupuolta, koulutusta, työkokemusta, työkieltä, työuran pituutta, asuinpaikkakunnan tyyppiä ja äidinkieltä. 

Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot kerätään suoraan tutkittavilta.

Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kyselyaineisto tallennetaan Tampereen yliopiston palvelimelle perustettuun tietoturvalliseen kansioon, joka on salasanasuojattu ja jonka käyttöön on tunnukset vain sillä osalla tutkimusryhmää, joka vastaa aineiston analysoinnista. Yliopisto huolehtii aineiston varmuuskopioinnista sekä sen säilytyksestä fyysisesti suojatussa ja valvotussa tilassa. Aineisto kerätään ilman suoria tunnistetietoja ja myös epäsuorien tunnistetietojen keruussa noudatetaan minimaalisen tiedonkeruun periaatetta eli kysytään vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia tutkimuksen onnistumiseksi. Siirrettäessä tutkimusaineistoa tutkimusryhmän sisällä eri yliopistojen välillä tietojen siirrossa käytetään vain tietoturvallisia ja salattuja yhteyksiä. 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto siirretään Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Ennen tietojen siirtämistä tietoarkistoon tutkimusryhmä luokittelee uudelleen osan epäsuorista henkilötietoista (kuten syntymä- ja valmistumisvuoden) tutkittavien tunnistamisen välttämiseksi. Tietoarkisto arvioi tutkimusryhmän tekemän muuttujien uudelleen luokittelun, tekee tarvittaessa lisää muokkauksia ja/tai poistoja ja muokkaa aineiston pitkäaikaissäilytykseen ja jatkokäyttöön soveltuvaksi.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin) 
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen 
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen 
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
 • Vastustamisoikeus 
  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.