Dataskyddsmeddelande - OpeDem

Dataskyddsmeddelande för vetenskaplig forskning: Högstadielärare som demokratifostrare (OpeDem)

EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679), art. 12, 13, 14

Undersökningens namn: Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC) – Utbildningens betydelse för utvecklingen av politisk självtillit och tilltro till det politiska systemets responsivitet. Delundersökning: Högstadielärare som demokratifostrare – en undersökning om lärarnas inställningar till demokratifostran (OpeDem)

Undersökningens natur: Enkätundersökning för lärare som undervisar årskurserna 7–9 i grundskolan

Tidpunkten för undersökningen: Våren 2023

Personuppgiftsansvarig

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Kalevantie 4

33014 Tampereen yliopisto

tau@tuni.fi

tel. 0294 5211

FO-nummer 2844561-8

www.tuni.fi

Kontaktperson gällande undersökningen

Namn: Elina Kestilä-Kekkonen

Telefonnummer: 045 633 5464

E-postadress: elina.kestila-kekkonen@tuni.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

dpo@tuni.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Delundersökningen OpeDem undersöker högradielärares uppfattningar om hurdana förutsättningar de har att genomföra demokratifostran i sitt arbete samt hur till exempel deras egen politiska engagemang och arbetserfarenhet påverkar dessa förutsättningar. OpeDem utgör en del av forskningsprojektet Utbildningens betydelse för utvecklingen av politisk självtillit och tilltro till det politiska systemets responsivitet (EPIC – Education, Political Efficacy, and Informed Citizenhip) som finansieras av Finlands Akademi och Svenska kulturfonden.

Undersökningens ansvariga ledare

Namn: Elina Kestilä-Kekkonen

Telefonnummer: 045 633 5464

E-postadress: elina.kestila-kekkonen@tuni.fi

Samarbetsparter i undersökningen

Undersökningen genomförs vid Tammerfors universitet, fakulteten för ledning och ekonomi. Vid sidan av forskare från Tammerfors universitet är även forskare från Åbo universitet och Åbo Akademi involverade. Forskningsgruppen består av Tenure Track-professor Elina Kestilä-Kekkonen (Tammerfors universitet); forskardoktor Josefina Sipinen (Tammerfors universitet); forskardoktor Aino Tiihonen (Tammerfors universitet); universitetslektor Peter Söderlund (Åbo Akademi), doktorand Venla Hannuksela (Tammerfors universitet); doktorand Miikka Korventausta (Åbo universitet); doktorand Salla Vadén (Tammerfors universitet) och forskningsassistent Maria Kekkonen (Tammerfors universitet).

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

EU:s almänna dataskyddsförordning, artikel 6 punkt 1 samt dataskyddslag 4 §:

 • Allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning: vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistikföring

Känsliga personuppgifter

Respondenterna tillfrågas känsliga personuppgifter som berör deras politiska åsikter. De kan, om de så vill, låta bli att svara på dessa frågor. Undersökningen handlar inte om fällande domar i brottmål eller överträdelser.

Den rättsliga grunden för behandlingen av känsliga personuppgifter

EU:s allmänna dataskyddsförordning, artiklarna 9 (särskilda kategorier av personuppgifter) och 10 (personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser), och dataskyddslagens 6 § och 7 §:

 • Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål

Tutkimusrekisterin tietosisältö

Enkätundersökningen kartlägger högstadielärares inställningar till demokratifostran i skolan samt deras politiska och samhälleliga engagemang (inkl. politiska värderingar, attityder och politiskt deltagande). Också respondendernas bakgrundinformation, såsom ålder, genus, utbildning, arbetserfarenhet, arbetsspråk, typen av bosättningsort och modersmål, tillfrågas.

Personuppgifternas ursprung

Personuppgifterna samlas direkt från respondenterna.

Överföring eller utlämning av uppgifter utanför forskningsgruppen

Inga uppgifter överförs utanför forskningsgruppen.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Inga registeruppgifter överförs till något tredje land eller till någon internationell organisation utanför EU eller EES.

Automatiserat beslutsfattande

Inga automatiserade beslut fattas.

Principer om registerskyddet

Enkätdata sparas i en datasäker mapp på Tammerfors universitets server. Dessa enkätdata skyddas av ett lösenord och är bara tillgängliga till den del av forskningsgruppen som ansvarar för analys av data. Universitetet ansvarar för säkerhetskopiering samt bevaring av data i ett fysiskt skyddat och bevakat utrymme. Data samlas utan direkta personuppgifter. Indirekta personuppgifter samlas in enligt principen om minimal datainsamling, vilket innebär att endast de uppgifter som är nödvändiga för att göra en god undersökning efterfrågas. När data överförs inom forskningsgruppen mellan universitet används endast datasäkra och skyddade förbindelser.

Behandling av personuppgifter efter att undersökningen har avslutats

Efter att undersökningen har avslutats överförs forskningsdata till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv som även hanterar personuppgifter. Innan uppgifterna överförs till dataarkivet omklassificerar forskningsgruppen vissa indirekta personuppgifter (t.ex. födelseår och examensår) för att ytterligare minimera risken för identifiering av respondenter. Vid Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv utvärderar man också forskningsgruppens omklassificeringar, gör ändringar och/eller raderar vissa uppgifter vid behov samt bearbetar data så att dessa kan långtidsarkiveras och utnyttjas av andra forskare.

Den registrerades rättigheter och undantag till dessa rättigheter

Den registrerade har, om dataskyddslagstiftningen inte anger annat:

 • Rätt att granska egna personuppgifter (rätt till tillgång)
  • Den registrerade har rätt att få veta om hens personuppgifter behandlas och vilka personuppgifter som har sparats om hen.
 • Rätt att korrigera uppgifter
  • Den registrerade har rätt att kräva att få felaktiga, oklara eller bristfälliga uppgifter om hen rättas eller kompletteras utan oberättigat uppehåll. Därtill har hen rätt att kräva att onödiga personuppgifter raderas.
 • Rätt att radera uppgifter
  • I undantagsfall har den registrerade rätt att få sina personuppgifter helt raderade ur den personuppgiftsansvariges register (rätt att bli glömd).
 • Rätt att begränsa behandlingen
  • Den registrerade har i vissa situationer rätt att kräva att behandlingen av hens personuppgifter begränsas tills hens uppgifter är lämpligt granskade och korrigerade eller kompletterade.
 • Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter
  • Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter på basis av sin personliga, särskilda situation.
 • Rätt till dataportabilitet
  • Den registrerade har i vissa fall rätt att få de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige har om hen i en strukturerad, allmänt använd och elektroniskt läsbar form, samt att överföra dessa uppgifter till ett annat register.
 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
  • Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet som har befogenhet att bedöma fallet på basis av den registrerades ständiga boplats eller arbetsplats, ifall hen anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot EU:s allmänna dataskyddsordning (EU) 2016/679. Den registrerade har även rätt att använda administrativa ändringsmedel samt andra rättsskyddsmedel.