Tietosuoja

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus ja liite

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus 17.3.2020

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 12,13,14

 

 1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Tutkimuksen nimi: Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot

 

☒Kertatutkimus

☐Seurantatutkimus

 

Tutkimuksen kestoaika: 1.3.2021.31.12.2023

Henkilötietojen käsittelyaika: 1.3.2021-31.12.2025

Mikäli tarkka käsittelyaika ei ole määritettävissä, ilmoita määräytymisperuste.

 1. Rekisterinpitäjä (valitse yksi)

☐ Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön, jolloin rekisterinpitäjä on Tampereen korkeakoulusäätiö.

 

 

☐ Kyseessä on opiskelijatutkimus (rekisterinpitäjä ei työsuhteessa Tampereen korkeakoulusäätiöön), jolloin rekisterinpitäjä on opiskelija.

 

Lisää tähän opiskelijan nimi ja yhteystiedot

 

☒ Kyse on yhteisrekisteristä, ja rekisterinpitäjiä on useita. Mainitse tässä kaikki rekisterinpitäjät:

Tampereen korkeakoulusäätiö ja Turun yliopisto

 

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

33014 Tampereen yliopisto

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Y-tunnus 2844561-8

 

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto, Finland

Puhelinvaihde 0294505000

Y-tunnus 0245896-3

 1. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Nimi Arja Haapakorpi

Osoite Kalevantie 5, 33014 Tampere

Puhelinnumero 050 3182333

Sähköpostiosoite arja.haapakorpi@tuni.fi

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot (ei opiskelijatutkimuksessa)

dpo@tuni.fi

dpo@utu.fi

 

Opiskelijatutkimuksessa tämä kohta jätetään tyhjäksi.

 1. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on rekisterinpitäjän määräämä henkilö, joka vastaa tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimuksesta vastaavaksi tahoksi voidaan nimetä myös tutkimusryhmä.

 

Nimi Arja Haapakorpi

Osoite Kalevantie 5, 33014 Tampere

Puhelinnumero 050318 2333

Sähköpostiosoite arja.haapakorpi@tuni.fi

 1. Tutkimuksen suorittajat

Kirjaa tähän tutkimusta suorittavat henkilöt. Mikäli kyse on yhteishankkeesta, kirjaa tutkimuksen suorittajat organisaatiokohtaisesti. Mikäli kyse on pitkäaikaisesta tutkimuksesta tai tutkimuksen suorittajia ei muuten voida määrittää, kirjaa tähän se tutkimusryhmä, laitos, laboratorio tai yksikkö, joka tutkimusta suorittaa. Arja Haapakorpi, Oili-Helena Ylijoki, Petra Auvinen, Minna Leinonen, Tampereen yliopisto; Raakel Plamper, Arto Jauhiainen, Annukka Jauhiainen, Anne Laiho. Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos, CELE

 1. Tutkimusrekisterin tietosisältö

Lisää tähän kuvaus rekisterissä käsiteltävistä henkilötietotyypeistä tietoryhmittäin, esim.: nimitiedot; yhteystiedot jne.: Nimi, sukupuoli, ikävuosi, koulutus, ammatti, työorganisaatio. Tutkittavan luovuttama aineisto (haastattelu, teksti) irrotetaan analyysivaiheessa henkilötiedoista.

 1. Henkilötietojen tietolähteet

Mistä tiedot saadaan tai mistä ne kerätään: Tutkittavalta

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Lisää tähän tarkempi kuvaus siitä, mihin tietoja käytetään: Haastatteluaineistojen ja kyselyaineiston analysointi tiedon tuottamiseksi tutkimuksen kohteena olevista teemoista.

 

Kohdassa 1 luetellut organisaatiot toimivat tässä tutkimuksessa yhteisrekisterinpitäjinä, eli ne määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

 

Tee tarkempi kuvaus tutkimushankkeen tavoitteista ja hyödyistä erilliselle, tutkittaville annettavalla informaatiolomakkeelle.

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:

 

☐ Tutkittavan suostumus

Miten suostumuksen voi peruuttaa: Lähettämällä asiaa koskevan sähköpostin rekisteristä vastaavalle

☒ Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

Säädökset: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 § (valitse yksi peruste kuhunkin käyttötarkoitukseen): EU:n yleinen tietosuoja-asetus, EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 § (valitse yksi peruste kuhunkin käyttötarkoitukseen): EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (eri-tyiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tie-tosuojalaki 6 ja 7 §:t

☒ Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö

☒   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

☐   tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi

☐ Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen

Mikä oikeutettu etu on kyseessä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

☐ Muu, mikä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 1. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

☒ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja

☐ Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja:

☐  Rotu tai etninen alkuperä

☐  Poliittiset mielipiteet

☐  Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus

☐  Ammattiliiton jäsenyys

☐  Geneettiset tiedot

☐  Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten

☐  Terveystiedot

☐  Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

 

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:

☒ Ei

☐ Kyllä

 

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t

☐ Rekisteröidyn suostumus

☐ Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;

☐ Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö

☐ Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten

 

 1. Jos kyseessä on yhteistyöhanke: Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Kuvaa tässä osapuolten välinen vastuunjako tiiviisti. Mitä kukakin tekee ja mitä henkilötietoja kukakin käsittelee tutkimuksensa yhteydessä: Osapuolet osallistuvat kaikkiin tutkimuksen vaiheisiin ja siten myös henkilötietojen käsittelyyn.

 

Kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt (mukaan lukien tietosuoja-asetuksen III luvussa tarkoitetut rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt) toimitetaan alla olevalle yhteyshenkilölle (lisää myös yhteystiedot): Arja Haapakorpi

 

Yhteyshenkilö välittää pyynnön tarvittaessa myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville organisaatioille. Mikäli käsittelytoimet ovat selvästi jaettavissa organisaatioiden kesken, ilmoita kunkin organisaation yhteyshenkilö ja yhteystiedot.

 1. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

☒ Henkilötietoja siirretään tai luovutetaan säännönmukaisesti tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Mitä tietoja luovutetaan, mihin niitä luovutetaan ja mihin luovuttaminen perustuu: Haastatteluaineistot litteroidaan Tutkimustie Oy – tutkimuspalvelussa. Palvelussa noudatetaan tutkimuseettisiä ohjeita: aineistot käsitellään suojattuina ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Lisää kuvaus myös mahdollisesta henkilötietojen käsittelyn ulkoistuksesta (esim. alihankkija):

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 1. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

☒ Ei

☐ Kyllä, mihin: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

Kuvaus käytettävistä suojatoimista: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 1. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:

☒ Lukitussa tilassa

☒ Lukitussa kaapissa

☐ Muuten, miten: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet):

☒ käyttäjätunnus

☒ salasana

☒ kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)

☐ pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)

☐ käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)

☐ kulunvalvonta

☐ muu, mikä:

 

Suorien tunnistetietojen käsittely:

☐ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

☒ Aineisto on pseudonymisoitu

☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 

Tietojen suojaus tietojen siirroissa:

☒ tiedonsiirron salaus (kuvaile miten): Suojattu tila, salasanan ja tunnuksen kautta saatavilla.

☐ tiedoston salaus (kuvaile miten): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

☒ muu, mikä: Tiedot siirretään vain tutkimusryhmän käytettävissä olevaan, salasanalla varustettuun alustaan, josta ryhmän jäsenet siirtävät sen omin, kaksoistunnistautumisen takana oleviin tiloihin. Tiedot poistetaan alustalta.

 1. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

☐ Tutkimusrekisteri hävitetään

☒ Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja

☐ Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin

 

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Tietoarkisto, Tampereen yliopisto

 1. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

 

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

 

 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

 

 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

 

 • Vastustamisoikeus
  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

 

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

 

Yhteystiedot:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot 1.3.2021-31.12.2022

Tampereen yliopisto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työelämän tutkimuskeskus ja TASTI

Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos, CELE

Tiivistelmä

Akateemisen työn tekemisen ympäristö on yhdistelmä organisaatiomuutoksia, uusia johtamis- ja hallintojärjestelmiä ja diskursseja, kovenevaa kansainvälistä ja kotimaista kilpailua, urareittien uudelleen rakenteistamista ja työmenetelmien digitaalistamista. Työn tekemisen ympäristöt muokkaavat akateemista työtä monitahoisesti, ja vaikutukset kohdistuvat opetus- ja tutkimushenkilöstöön eri tavoin. Yliopistoihin kohdistuneet rakenteelliset ja hallinnolliset uudistukset ovat luoneet ristiriitaisia kehityskulkuja, jotka ovat vahvistaneet johtamisen prosesseja, mutta myös lisänneet opetus- ja tutkimushenkilöstön työtaakkaa. Uudistukset ja rahoituskilpailun kiristyminen ovat lisänneet henkilöstön eriarvoisuutta tuottamalla polarisaatiota voittajiin ja häviäjiin. Akateemisen työn tasa-arvokysymykset kietoutuvat paitsi sukupuolten tasa-arvoon myös ikään, taustaan, positioon, tieteenalaan, mahdollisuuteen kiinnittyä yliopistoyhteisöön sekä ajallisiin mahdollisuuksiin. Tasa-arvon näemme niin yhtäläisiin mahdollisuuksiin kuin oikeudenmukaiseen kohteluunkin kytkeytyvänä.

Päätavoitteemme on tutkia akateemisen työn muutosta ja hyvän työn tekemisen mahdollisuuksia yliopisto-organisaatiossa. Näkökulmamme työn muutoksen tutkimukseen on tasa-arvo moniulotteisena ilmiönä. Miten tasa-arvo toteutuu akateemisessa työssä ja sen johtamisessa, yliopisto-organisaatiossa ja urakehityksessä? Millä tavoin tasa-arvoa voitaisiin parantaa näillä ulottuvuuksilla? Tutkimme akateemisen työn muutoksia tasa-arvon näkökulmasta johdon ja tutkija-opettajien kokemana kolmessa case-yliopistoissa. Tutkimus kohdistetaan muutosten suhteen eri vaiheissa oleviin yliopistoihin.

Akateemisen työn muutosta tutkitaan tasa-arvon näkökulmasta seuraavilla ulottuvuuksilla: tausta kuten sukupuoli ja ikäkausi, asema suhteessa päätöksentekoon ja työyhteisöön ja tenure-track – järjestelmään ja työajan sidoksisuus.  Päätavoite on tutkia akateemisen työn muutosta ja hyvän työn tekemisen mahdollisuuksia yliopisto-organisaatiossa. Akateemisen työn ympäristönä on rakenteiltaan uudistunut yliopisto-organisaatio ja sen johtaminen sekä tutkimustyön rahoitusrakenteen kautta resursseja jakavat ja suuntaavat yhteiskunnalliset instituutiot ja toimijat. Tutkimuksen kohteena on kolme case-yliopistoa ja johdon sekä tutkijaopettajien kokemukset ja näkemykset. Tutkimuksen osatavoitteet ovat:

 1. Yliopisto-organisaation rakenteelliset kehykset tasa-arvoiselle akateemiselle työlle ja ihmisten johtamiselle. Yliopistojen hallintoa ja johtamisjärjestelmää on uudistettu viimeisen yliopistolain säätämisen jälkeen perusteellisesti ja samaan aikaan on toteutettu useita organisaatiomuutoksia.
 2. Akateemisen työn muodot, käytännöt, sisällöt ja muutos. Miten akateemisen työn muodot, käytännöt ja sisällöt ovat laadullisesti muuttuneet viimeisen viiden vuoden aikana case-yliopistoissa?
 3. Muutokset akateemisella uralla etenemisen muodoissa. Minkälaisena akateemisella uralla eteneminen näyttäytyy tasa-arvon näkökulmasta.

 

 

 

 

Tutkimusryhmä

Tampereen yliopisto:

Dosentti Haapakorpi Arja, yliopistotutkija (WRC), hankkeen johtaja

Dosentti Ylijoki Oili-Helena, tutkimusjohtaja (TASTI)

FT Petra Auvinen, tutkijatohtori (TASTI)

Tohtori Leinonen Minna, tutkijatohtori (WRC)

 

Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Professori Jauhiainen Arto, dosentti

Tohtori Jauhiainen Annukka Lehtori

Dosentti Laiho Anne, yliopistonlehtori

Maisteri Plamper Raakel, tutkija

 

Rahoitus:

Valtioneuvoston Selvitys- ja tutkimusrahoitus

 

Yhteystiedot:

Hankkeen johtaja Arja Haapakorpi, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, WRC

+358503182333, arja.haapakorpi@tuni.fi

Hankkeen yhteyshenkilö Raakel Plamper, tutkija, Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos, CELE, +358503395873, rmpell@utu.fi,