3D MetalPro

3D MetalPro -projektissa selvitämme 3D-tulostamalla valmistettujen metalliosien mekaanisia ominaisuuksia, osien testaamiseen soveltuvia menetelmiä ja jälkikäsittelymenetelmien vaikutusta 3D -tulostettujen kappaleiden ominaisuuksiin. Lisäksi tavoitteemme on rakentaa metalliosien 3D-tulostuksen ympärille yhteistoimintamalli, jossa on mukana tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

3D MetalPro:ssa pyrimme vastaamaan ensisijaisesti seuraaviin kysymyksiin: 1) mitä jälkikäsittelyjä tulisi tulostetulle metalliosille tehdä ja 2) millaiset mekaaniset ominaisuudet ovat metallitulosteilla verrattuna vastaaviin koneistamalla valmistettuihin osiin? Järjestämme hankkeen aikana työpajoja, joissa selvitetään yritysten metalliosien 3Dtulostukseen liittyviä tarpeita. 3D MetalPro pilotoi vaativaan teolliseen käyttöön tarkoitetun metallitulostetun kappaleen jälkikäsittelyn sekä tulostusprosessin simuloinnin. 

Kohderyhmä

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on pirkanmaalaiset valmistavan teollisuuden pk-yritykset. Hankkeen työpajat, demonstraatiot ja muut toimenpiteet ovat kuitenkin avoimia kaikille yrityksille ja muille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita metalliosien 3D-tulostuksesta.

Tavoitteet

  • 3D MetalPro -hankkeessa pyrimme edistämään teollisen 3D-tulostuksen käyttöönottoa Pirkanmaalla vauhdittamalla innovaatio- kokeilu ja tutkimustoimintaa 3D-metallitulostamisen ympärillä yhteistyössä elinkeinoelämän ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kesken
  • Vahvistamme aiemmissa hankkeissa syntynyttä Pirkanmaan 3D-tulostuksen yhteistyöverkostoa niin, että siinä pystytään huomioimaan myös 3D-tulostusvaiheen jälkeen vaadittavat teknologiat, ja niihin liittyvät tutkimusvälineet sekä osaaminen
  • Teemme kattavan taustaselvityksen metallikappaleiden lämpökäsittelyyn liittyvistä tarpeista, vaatimuksista ja mahdollisuuksista
  • Kokeilemme 3D-tulostukseen keskittyvän yhteistyöverkoston toimivuutta toteuttamalla pilotin vaativan metallitulostetun kappaleen jälkikäsittelyistä
  • Selvitämme, kuinka simuloinnin avulla voidaan ennustaa tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyä vaativia ominaisuuksia, kuten jäännösjännityksiä ja niistä johtuvia muodonmuutoksia ​​

Tavoiteltavat tulokset

  • Hankkeen päätuloksena syntyy yhteiskäyttöinen innovaatio-, kokeilu ja demonstraatioympäristö 3D-metallitulostuksen ja tulosteiden jälkikäsittelyjen ympärille, jossa teknologian parempaan hyödynnettävyyteen liittyviä haasteita ja kokeiluja voidaan ratkoa ja toteuttaa
  • Toimintamalli ja siihen sisältyvä tietopankki Pirkanmaan alueelle hankkeessa luodun ympäristön yhteiskäyttöön ja tehokkaaseen hyödyntämiseen
  • Kattava state-of-the-art -selvitys 3D-tulostettujen metallikappaleiden lämpökäsittelyyn liittyvistä tarpeista, vaatimuksista ja mahdollisuuksista
  • Toteutetun pilotin kautta syntyy uutta tietoa jälkikäsittelyistä, vaadittavista toimenpiteistä ja yhteistyöverkoston toimivuudesta. Lisäksi syntyy yrityksille laadittu ohjeistus 3D-metallitulosteen lämpökäsittelystä.
  • Pitkällä aikavälillä tavoitellaan pirkanmaalaisten toimijoiden laajempaa osallistumista suuriin, kansainvälisiin 3D-tulostukseen liittyviin TKI-projekteihin