3D Boosti

Hanke toteutettiin ajalla 1.10.2014 – 30.6.2017. Rahoittajana toimi Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pirkanmaan liitto.

 

Hankkeen kuvaus

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän (Sasky) oppilaitokset, joten varsinaisen kohderyhmän muodostavat oppilaitosten henkilökunta ja yhteisen kehittämisyhteistyön kautta alueen yritykset ja niiden henkilöstö.

TTY:n osalta kohderyhmänä olivat erityisesti tutkimusryhmät, jotka kykenivät hyödyntää uutta valmistusmenetelmää tutkimus- ja kehitystöissään.

Pirkanmaan alueen yritykset muodostivat tärkeän kohderyhmän hankkeen toiminnassa. Hankkeen valmisteluvaiheessa oli kutsuttu toiminnasta kiinnostuneita yrityksiä koolle ja aloitettu 3D-yhteistyöverkoston toiminnan organisointi. Pirkanmaalaiset yhteistyöverkoston (TTY, TAMK, TREDEA, Sasky) kautta alueen yrityksille mahdollistettiin hyvät edellytykset hankkia tietoa ja osaamista.

Tavoitteet

Hankkeessa toteutettiin pirkanmaalaisen elinkeinotoiminnan teknologiaharppaus 3D-tulostuksen avulla. Hankkeessa määritettiin ajanmukaiset toimintaympäristöt 3D-teknologiaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen, koulutukseen ja osaamisen siirtoon. Niistä saatava uusi tietämys siirrettiin nopeasti yritysten ja opiskelijoiden käyttöön. Laaja kirjo eri tekniikoita mahdollisti niiden vertailun ja soveltuvin osin voitiin valita kohteeseen.

Yritykset kehittivät omaa liiketoimintaosaamistaan lisääntyneen tiedon myötä ja ottivat käyttöön 3D- teknologiaa niin tuotekehityksen kuin tuotantoprosessiensa tehostamiseen. Yritysten kilpailukyky ja kannattavuus paranivat kustannustehokkuuden kasvaessa.

Hankkeen toimilla oli tavoitteena tehdä kehittämistyötä noin 20 – 30 yrityksen kanssa (kehittämissuunnitelmat ja demoamiset eri rahoituksilla hankituilla laitteistoilla). Tämän lisäksi järjestettiin vielä laajemmalle määrälle yrityksiä suunnattavia seminaareja ja yleisiä infotilaisuuksia.

Tavoiteltavat tulokset

Pirkanmaalle muodostui huomattava osaamiskeskittymä (Mittari: jatkuuko yhteistyö projektin päätyttyä). Hankkeen aikana muodostui verkosto, joka sisältää erilaisia toimijoita, jotka kattavat kaikki 3D-tekniikkaan liittyvät osaamisalueet: perustutkimuksen, kehittämisen, integroinnin, testauksen ja soveltamisen. Tämän verkoston tehokas toiminta mahdollisti uusien innovaation syntymisen, ei vain teknologisesti vaan myös soveltamisen uusina kohteina (uudet innovaatioaihiot/10 kpl).

  1. Tuoda julki projektissa saatuja kokemuksia mm. järjestämällä erilaisia informaatiotilaisuuksia, seminaareja, tapahtumia, tutustumismatkoja alan kansainvälisille messuille (yhteistyö yritysten kanssa).
  2. Organisoida alueellisesti alan tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminta tehokkaaseen yhteistyöhön siten, että 3D- tekniikan laajempi käyttöönotto nopeutuu teollisuudessa (uusia laitteita hankittu/kpl).
  3. Luoda alan korkeinta osaamista ja siirtää syntyvää osaamista ja parhaita käytäntöjä yrityksiin sekä edistää osaamisen kaupallista hyödyntämistä (immateriaalioikeudet, lisensiointi, uudet spin-off yritykset/kpl).
  4. Vauhdittaa suomalaisen ja erityisesti alueellisen pk-teollisuuden valmistusteknistä osaamista sekä nostaa yritysten ja tuotteiden kilpailukykyä ja jalostusarvoa (osallistuvat yritykset/kpl).
  5. Kehittää yhdessä yritysten kanssa uusia valmistusteknisiä ratkaisuja ja avata näin kasvumahdollisuuksia loppukäyttäjä- sekä laite- ja järjestelmätoimittajayrityksille (uudet t&k-työpaikat/kpl).
  6. Vahvistaa asemaa kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä ja kansainvälisissä verkostoissa ja hankkia kansainvälistä tutkimusrahoitusta (osallistumiset uusiin hankkeisiin/kpl).