Moduulien sisältö ja jaksotus

Moduuleissa perehdyttiin vapaan sivistystyön kokonaisuuteen - teoriaan ja traditioihin sekä käytännön työhön ja tulevaisuudennäkymiin. Kaikki moduulit toteutettiin verkko-opintoina.

Moduulit 1-4 suoritettiin peräkkäin em. aikataulussa. Kussakin moduulissa oli yksi reaaliaikainen verkko-opetusppäivä (0,5-1 päivää), jota ennen moduulin sisältöihin orientoiduttiin verkkomateriaalien avulla. Lähijaksolle/reaaliaikaiseen verkko-opetukseen osallistuminen oli opinnoissa pakollista. Lähijaksoilla/verkko-opetuspäivissä oli osallistavia luentoja sekä ryhmätyöskentelyä.

Lähijakson/verkko-opetuspäivän jälkeen teemojen opiskelua syvennettiin verkossa vertaisoppivissa sekaryhmissä, joissa oli sekä yliopiston tutkinto-opiskelijoita että vapaan sivistystyön työntekijöitä. Opintoihin sisältyi myös tutustuminen vapaan sivistystyön oppilaitokseen (job shadowing).

Moduuli 5 toteutettiin verkko-opintoina syys-marraskuun 2020 aikana. Opiskelumuotona oli lukupiirityöskentely ryhmässä sekä itsenäinen työskentely.

Kaikissa moduuleissa kouluttaja seurasi, ohjasi ja tuki ryhmien työskentelyä.

1. moduuli: Vapaa sivistystyö suomalaisessa yhteiskunnassa (2 op), 25.8.-9.9.2020

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa

 • paikantaa vapaan sivistystyön ja sen historian osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää, sivistysperinnettä ja kansalaisyhteiskuntaa sekä globaalia aikuiskasvatuksen kenttää
 • kuvata yleisesti vapaan sivistystyön valtiollisen kehyksen (vapaan sivistystyön periaatteet, rahoitusmallin ja säädökset)
 • analysoida vapaan sivistystyön nykytilaa
 • kuvata vapaan sivistystyön koulutuksissa saadun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen perusteita ja käytänteitä
Sisällöt:
 • Vapaa sivistystyön oppilaitosverkosto, suhde muuhun koulutusjärjestelmään, vapaa sivistystyö osana suomalaista kansalaisyhteiskuntaa, eurooppalaista sivistysperinnettä ja globaalia aikuiskasvatusta
 • Sivistyksen elävä sana laajenevassa tilassa
 • Vapaan sivistystyön valtiollinen kehys (rahoitus, säädökset) ja uusi itseymmärrys joustavana koulutusmuotona ja osana jatkuvaa oppimista
Toteutus:
 • Orientoiva ennakkotehtävä verkossa ennen reaaliaikaista verkko-opetuspäivää
 • Aloitusseminaari 25.8.2020: opintokokonaisuuden ja työtapojen esittely, keskusteluluento (Björn Wallén, puheenjohtaja, Vapaa Sivistystyö ry), vertaisoppivien ryhmien muodostaminen
 • Syventävä verkkotyöskentely vertaisoppivissa ryhmissä 26.8.-9.9.2020

2. moduuli: Sivistyspedagogiikka, ekososiaalinen sivistys ja kansalaisuuteen kasvaminen (2 op), 10.9.-21.10.2020

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa

 • selittää sivistyspedagogiikan ja sivistymisen periaatteet ja prosessin
 • kytkeä ekososiaalisen sivistyksen ja kansalaiskasvatuksen osaksi vapaata sivistystyötä
 • kuvata käytännön esimerkkejä ekososiaalisesta sivistyksestä ja kansalaiskasvatuksesta vapaan sivistystyön kentällä
Sisällöt:
 • Sivistyspedagogiikan juuret ja nykytilanne
 • Sivistymisen prosessin tukeminen, yhteisöllinen oppiminen ja osallisuus
 • Ekososiaalinen sivistys (vrt. kansalaisjärjestöjen ja yhteiskunnallisten liikkeiden rooli) ja yhteisöllisyyden rakennustaidot (community capacity building)
 • Kansalaisuuteen kehittyminen, demokratiakasvatus
Toteutus:
 • Orientoivat verkko-oppimateriaalit ja ennakkotehtävä 10.9.-16.9.2020
 • Reaaliaikainen verkko-opetus 17.9.2020: Sivistyspedagogiikka (Anna Kirstinä, kehityspäällikkö, KSL-opintokeskus), luento ja ryhmätyöskentely
 • Syventävä verkkotyöskentely vertaisoppivissa ryhmissä 18.9.-21.10.2020 (job shadowing syys-marraskuun aikana)

3. moduuli: Vapaan sivistystyön oppilaitokset: erityispiirteet ja monimuotoisuus sekä oppilaitokset opiskelu- ja työpaikkana (2 op), 22.10.-25.11.2020

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa

 • kuvata vapaan sivistystyön oppilaitosten monimuotoisuutta sekä vertailla oppilaitosmuotoja ja niiden erityispiirteitä
 • kuvata vapaan sivistystyön oppilaitoksia opiskelu- ja työpaikkana
 • analysoida vapaan sivistystyön oppilaitosten haasteita ja mahdollisuuksia
Sisällöt:
 • Vapaan sivistystyön oppilaitosmuodot ja erityispiirteet
 • Vapaan sivistystyön oppilaitokset opiskelu- ja työpaikkoina
Toteutus:
 • Orientoivat verkko-oppimateriaalit ja ennakkotehtävä 22.-28.10.2020
 • Lähiopetus 29.10.2020: Vapaan sivistystyön oppilaitokset (Björn Wallén, puheenjohtaja, Vapaa Sivistystyö ry ja Anneliina Wevelsiep, pääsihteeri, Kansalaisfoorumi), luento ja ryhmätyöskentely
 • Job shadowing ja syventävä verkkotyöskentely vertaisoppivissa ryhmissä 30.10.-25.11.2020

4. moduuli: Dialogisuus ja kriittisyys vapaassa sivistystyössä (2 op) 26.11.-16.12.2020

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa

 • yhdistää vapaan sivistystyön osaksi kansalaisyhteiskuntaa ja yhteiskunnallisten liikkeiden joukkoon
 • kuvata vapaan sivistystyön kriittistä perinnettä Suomessa ja kansainvälisesti
 • eritellä kriittisen sivistystyön käytäntöjä ja toimintatapoja
 • eritellä vapaan sivistystyön ja kansalaisaktivismin suhteita
Sisällöt:
 • Vapaan sivistystyön kriittinen perinne meillä ja muualla; työväen omaehtoinen sivistystyö
 • Kriittinen tietoisuus, yhteiskunnallinen hegemonia ja valta
 • Oppija–opettaja -suhde ja kanssatoimijuus, dialogisuus ja vertaisuus sekä itsensä kehittäminen jatkuvassa oppimisessa
Toteutus:
 • Orientoivat verkko-oppimateriaalit ja ennakkotehtävä 26.11.-1.12.2020
 • Lähiopetus 3.12.2020: Kriittinen vapaa sivistystyö (Juha Suoranta, professori, Tampereen yliopisto), luento ja ryhmätyöskentely sekä opintokokonaisuuden koonti
 • Syventävä verkkotyöskentely vertaisoppivissa ryhmissä 4.-16.12.2020

5. moduuli: Aikuisten perustaidot ja kotoutuminen (2 op), 26.8.-30.11.2020

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa

 • määritellä kotoutumiseen liittyviä peruskäsitteitä
 • paikantaa vapaan sivistystyön oppilaitosten tekemän kotoutumistyön osaksi kotoutumistyön kokonaisuutta
 • kuvata aikuisten perustaitojen osa-alueet ja perustaitoja koskevia keskeisiä tutkimustuloksia
 • eritellä vapaan sivistystyön oppilaitosten käytännön työn muotoja aikuisten perustaitoihin liittyen
Sisällöt:
 • Maahanmuutto ja kotoutuminen vapaassa sivistystyössä
 • Aikuisten perustaidot, media- ja digitaaliset lukutaidot ja kriittinen lukutaito vapaassa sivistystyössä
Toteutus:
 • Moduulin voi suorittaa joustavasti syyslukukauden aikana, 30.11.2020 mennessä
 • Verkkopohjaiset oppimateriaalit: johdantoluennot (Nina Hjelt, koulutussuunnittelija, Kansanvalistusseura ja Sanna Ryynänen, ma. yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto) sekä lukumateriaalit
 • Lukupiirityöskentely verkossa vertaisoppivissa ryhmissä