Esittely

Syksyllä 2020 pilotoitu Vapaan sivistystyön virtauksia -opintokokonaisuus (8-10 op) perehdytti opiskelijat vapaan sivistystyön kokonaisuuteen osana aikuiskasvatuksen kenttää sekä sivistyspedagogiikan perinteeseen ja nykymuotoihin.

Teoria ja käytäntö vahvistavat toisiaan

Opintokokonaisuus toimi eri tieteenalojen ja oppiaineiden tutkinto-opiskelijoiden, työelämäosallistujien ja alan asiantuntijoiden kohtaamispaikkana. Tutkinto-opiskelijoiden mahdollisuudet tutustua työelämään lisääntyivät ja työelämässä oleville tarjoutui tilaisuus täydentää tietojaan vapaan sivistystyön laajasta kentästä ja tutkimuksesta.

Kasvatus- ja yhteiskunnallisten alojen asiantuntija voi työllistyä vapaan sivistystyön toimialalla esimerkiksi kouluttajan, koulutussuunnittelun, hallinnon, hankkeiden ja tutkimuksen tehtäviin. Tutkinto-opiskelijoille opinnot tarjosivatkin teoriaopiskelun lisäksi työssäoppimisen mahdollisuuden, joka toteutetaan tutustumisella vapaan sivistystyön oppilaitokseen sekä muilla työelämäsuuntautuneilla oppimistehtävillä.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten työntekijät saivat teoreettisen viitekehyksen oman alan, oppilaitosmuodon ja pedagogisen työn kehittämiselle sekä tekivät omasta työstä ja organisaatiosta ammentavia soveltavia oppimistehtäviä.

Opintokokonaisuuden moduuleissa käytettiin kouluttajina ja oppimisen virittäjinä niin yliopiston kuin vapaan sivistystyön kentän asiantuntijoita.

Opintojen yleiset tavoitteet

Opinnot käytyään opiskelija osaa

  • kuvata vapaan sivistystyön kokonaisuuden sekä sivistyspedagogiikan perinteen ja nykymuodot
  • analysoida vapaan sivistystyön mahdollisia tulevaisuuden suuntaviivoja ja näkymiä
  • analysoida ja kommentoida vapaan sivistystyön tehtäväkenttään liittyviä kysymyksiä sekä
  • eritellä vapaan sivistystyön oppilaitosmuodot ja niiden erityispiirteet.

Lisäksi työelämäosallistuja osaa

  • paikantaa oman työnsä ja oppilaitoksensa osaksi laajaa vapaan sivistystyön toimialaa sekä
  • kehittää organisaatiotaan ja työtään osana vapaan sivistystyön kokonaisuutta.

Toteutus

Opinnot koostuivat 5 moduulista, jotka toteutettiin kaikki verkko-opintoina koronatilanteesta johtuen. Yliopiston tutkinto-opiskelijat opiskelivat kaikki 5 moduulia (10 op), työelämäosallistujat voivat valita joko 4 moduulin (8 op) tai 5  moduulin (10 op) kokonaisuuden. Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen ja moduulien sisältöön. Opintoihin osallistuminen oli maksutonta.

Opintokokonaisuus toteutettiin osana Vapaan sivistystyön opintokokonaisuus -hanketta, joka oli yksi Tampereen yliopiston Jatkuvan oppimisen ekosysteemi -hankkeen (JOE) piloteista. Hankkeessa yliopiston tiedekunnat tuottavat ratkaisuja jatkuvan oppimisen haasteisiin.

Opintokokonaisuus suunniteltiin ja toteutettiin Tampereen yliopiston, Vapaa Sivistystyö ry:n ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumin yhteistyönä.