Tuottajapankin toiminta jatkuu ja levittäytyy uusille alueille Tuottajakeskus Living lab -projektissa

Tampereen ammattikorkeakoulu haki yhdessä neljän kumppanin kanssa Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen ESR+ -teeman rahoitusta kevään 2023 haussa ja Hämeen ELY-keskus on nyt valinnut ensimmäiset rahoitettavat hankkeet. Tuottajakeskus Living lab -projekti on yksi näistä. Hanke jatkaa Tuottajapankissa käynnistettyä tuottajaosaamisen kehittämistä levittämällä hyviä käytänteitä ja toimintamalleja myös Pirkanmaan ulkopuolelle.

Projektikumppaneina Tuottajakeskus Living labissa ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja elävän musiikin edunvalvontajärjestö LiveFIN.

”On mahtava päästä jatkamaan Tuottajapankissa hyvin alkanutta työtä myös valtakunnallisesti! Kevään hankesuunnitteluaikana olikin tärkeää saada mukaan alueellisesti laaja joukko alan osaajia ja kehittäjiä. Kulttuurituottajia kouluttavat ammattikorkeakoulut olivat tässä tapauksessa juuri oikeita tahoja mukaan hankkeeseen, sillä tarkoituksena on luoda osaamisen kehittämisen lisäksi myös uusia pysyviä rakenteita ja juurruttaa toimintatapoja myös tuleville kulttuurituottajasukupolville eri alueilla”, kuvailee Tuottajapankin projektipäällikkö ja Tuottajakeskus Living lab -hankkeen suunnittelija Susanna Ihanus.

Tuottajakeskus Living lab

Tuottajakeskus Living lab luo vuosien 2024-2026 aikana valtakunnallisen tuottajakeskusverkoston sekä sen toiminta- ja organisaatiomallin. Hanke kehittää taide- ja kulttuurialan tuottajaverkoston toimintaa tukien tuottaja- ja välittäjäportaan ammatillista verkostoitumista ja alueellisen yhteistyön kehittymistä. Hanke edistää suoraan tuottajapalveluiden saavutettavuutta, taide- ja kulttuurialan toimintaedellytyksiä, sekä välillisesti taiteen ja kulttuurialan ammattilaisten, erityisesti freelancereiden työllistymistä.

Hankkeella parannetaan välillisesti ja laajasti myös kulttuurituotantojen laatua ja vaikuttavuutta. Hankkeen aikana tuodaan näkyviin myös valtakunnallisesti alueiden erot tuottajaosaamisessa, tuottajatarpeissa, ja sitä kautta myös alan koulutuksen kehittämistarpeissa. Hankkeen ydinkysymys on tuoda näkyväksi se, miten tuottajaosaaminen voidaan turvata alueilla tukemaan taide- ja kulttuurialojen toimintaedellytyksiä ja miten sen ylläpito on jatkossa mahdollista.

Tuottajakeskusverkosto on täysin uusi palvelukokonaisuus ja lähestymistapa, joka tukee alueellisesti tuottajien työskentelyedellytyksiä ja parantaa alan pitovoimaa. Hankkeessa luotavat digitaaliset palvelut tukevat valtakunnallista tiedonvälitystä, jossa tuottajan työhön liittyvä asiantuntijaosaaminen, työkalut ja tekijät kohtaavat uudella tavalla. Hankkeen myötävaikutuksella luotavat alueelliset tuottajakoordinaattorit ovat se uusi rakenteellinen rooli, joka alueilta yleisesti puuttuu, solmukohta, joka huolehtii tuotannollisen osaamisen, verkostojen ja palveluiden kehittämisestä.

Ammatissa kehittyminen on prosessi, jossa tarvitaan kohtaamisia, keskustelua ja reflektointia työn äärellä. Ammatti-identiteetti muotoutuu oman työn arvioinnin ja palautteen myötä. Tuottaja tekee usein työtä ilman vertaisia omassa organisaatiossa. Vertaisten tapaaminen turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä on tärkeää sekä verkostoitumisen, ammatillisen kasvun että työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmista. Tätä tarkoitusta varten hankkeessa järjestetään mentorointia ja työnohjausta toimialueen tuottajille. Tuloksena ja koko toimintamallin vaikutuksena on yksilöiden henkilökohtaisten valmiuksien vahvistumisen lisäksi kulttuurituotantojen kokonaisvaltainen tuotannollinen ja taloudellinen kehittyminen koko hankkeen toimialueen laajuisesti.

Tapaamisten, yhteistoiminnan ja mentoroinnin avulla haetaan vahvaa luottamusta kollegaverkostolle, joka jatkaa toimintaa myös hankkeen jälkeen. Yhteisen verkoston kautta kulttuurialan ns. vapaan kentän toimijoiden (yritykset, yhdistykset, työryhmät) sekä taide- ja kulttuuri-instituutioiden on jatkossa helpompi löytää tuottaja-apua ja -osaamista, mikä edesauttaa erityisesti freelance-tuottajien työllistymistä koko alueella. Luovien alojen tuottajuuden hyödyntäminen muilla aloilla kasvaa luoden uutta liiketoimintaa sekä kehittäen tuote- ja palveluinnovaatioita. Liiketoimintaosaamisen kartoituksella selvitetään tapoja kytkeä tuottajien osaaminen alueiden elinkeinoelämän kehittämiseen.

Teeman rahoitusta haki yhteensä yli 80 hanketta. Kaikki valintaperusteet täyttäviä hankkeita oli yhteensä 30, joista yhdeksän on valittu rahoitettavaksi. Rahoituksesta vastaa Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja rahoitetuista hankkeista TAIKEn sivuilla: Ensimmäiset Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen ESR+-hankkeet on valittu (taike.fi)

Lisätietoja Tuottajakeskus Living labista:
projektipäällikkö Susanna Ihanus
susanna.ihanus@tuni.fi
p. 050 530 2905