Esittely

Tuottajapankki -hanke kehittää kulttuurialan tuottajaverkoston toimintaa Pirkanmaalla. Hanke edistää suoraan kulttuurialan toimintaedellytyksiä koronapandemian jälkeisellä ajalla, sekä välillisesti taiteen ja kulttuurialan ammattilaisten, erityisesti freelancereiden työllistymistä.

Hanke vahvistaa Pirkanmaan alueen kulttuurituotantojen ja produktioiden tuottavuutta parantamalla laatua, sekä lisää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista kulttuuripalveluita tarjoavien ja tuottavien tahojen välillä. Hankkeessa kootaan uusi tuottajaverkosto, luodaan verkoston toimintamalli ja pysyvä organisaatiomalli, sekä luodaan ja pilotoidaan verkkoalusta tuottajaosaamisen markkinointiin ja palveluiden saavutettavuuteen.

Tausta

Tunnistettuna heikkoutena Pirkanmaan alueella on kulttuurialan palveluiden tuottajien verkoston hajanaisuus ja järjestäytymättömyys, kollegiaalisen tuen vähäisyys, tekijöiden keskittyminen Tampereelle, sekä työn tekeminen liian vähin resurssein ja erilaisilla koulutustaustoilla. Tuottaja-osaaminen syntyy useasti pitkän työuran tuomasta kokemuksesta ja käytännön toimintaympäristön tuntemisesta. Useasti koulutuksella saadaan ammattiosaamisen perusteet haltuun, mutta johtuen jo ammattikuvan nuoruudesta ja hajanaisista koulutustaustoista, kollegiaalisen asiantuntijaosaamisen jakamiselle on selkeä tarve koko tekijäkentän ja alan yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi.

Työn tekijät (tuottajat) ja tarvitsijat (yritykset/yhdistykset/kunnat) eivät myöskään kohtaa. Kysynnän ja tarjonnan paremmalla saavutettavuudella pystytään vahvistamaan työllistymistä, mutta myös tukemaan muutosta kohti tuottajapalveluiden ostamista erilaisissa tuotannoissa.

Hanke luo vuosien 2021-2023 aikana pysyvän toimintamallin tuottajaverkoston vahvistamiseen verkostoitumisen ja ammatillisen asiantuntijatiedon jakamisen kautta lisäten näin osaamista ja parempaa työllistymistä.

Kohderyhmänä kaikelle hankkeen toiminnoille on Pirkanmaalla kulttuurituottajan toimenkuvassa työskentelevät sekä organisaatiot, jotka tarvitsevat tuottajaosaamista. Hanke päättyy 31.12.2023.

Tavoite ja tehtävät

Hanke on jaettu erillisiin työpaketteihin (workpackage), joilla on omat tavoitteet ja tulokset.

WP 1: Tuottajien asiantuntijatuki-palvelu, mentorointi

Tavoitteena tuottajien asiantuntijatuki-palvelulle on kollegiaalisen tiedon systemaattinen ja ammattimainen levittäminen.  Alueella on runsaasti eri kulttuurituotannon alojen asiantuntijoita, joiden osaaminen tulisi saattaa niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden käyttöön. Pienissä organisaatiossa useasti tapahtumatuotannot ja palveluiden kehitys tapahtuvat oman muun työn ohella, eikä vahvaa erikoistunutta tuotannollista osaamista välttämättä ole. Hankkeen aikana tukipalvelut toteutetaan koordinoidusti suoraan niin, että mentoreiden avulla vauhditetaan alueen tuotantojen toteutusta – sen sijaan, että tukea tarvitsevien tuottajien organisaatioiden tarvitsisi hakea tukea yksitellen erikseen. Näin kokonaisuudessa syntyy keskitetysti taloudellisia hyötyjä, toimintamalli on joustava ja tehokas ja vastaa tarkemmin työelämästä nouseviin kehittämishaasteisiin. Pienten yritysten on useasti haastava hakea yksin täsmällistä apua tuotannollis-taloudellisiin ongelmiin kulttuurialalla. Esimerkiksi kulttuurialan apurahat painottuvat pääasiassa taiteellisten sisältöjen tuottamiseen ja tuotannolliseen kehittämiseen ei saa tukea.

TAMK kokoaa asiantuntijaryhmän, josta projektipäällikkö ohjaa sopivan mentorin ja aktorin yhteen. Annettavan tuen määrä hankkeen kautta on rajattu, mutta suhde voi jatkua tämän jälkeen, tai pysyvämpää apua tuotantotarpeisiin voi löytyä hankkeen aikana muodostettavasta tuottajapankista. Mentorointi voi tapahtua myös paikkakuntakohtaisesti pienryhmissä kohdentuen oman alueen erityistarpeisiin. Asiantuntijatuottajat ohjaavat tarvittaessa myös täydennyskoulutuksen pariin hanketoiminnan ulkopuolelle ja kehittävät työelämälähtöistä täydennyskoulutusta yhteistyössä korkeakoulun kanssa. TAMK huolehtii mentoreiden perehdytyksestä ja työnohjauksesta.

Mentorointi ja kollegiaalinen asiantuntija-apu auttaa alalla toimivia tuottajia vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Mentoroinnissa hyödynnetään jo syntyneitä parhaita käytäntöjä sekä kokeneiden, erikoistuneiden tuottajien tietotaitoa. Hankkeen organisoimassa mentoroinnissa alan konkarit sparraavat myös vasta alalle tulleita tai heitä, joiden työnkuva on muuttunut tai muuttumassa. Näin luodaan uutta osaamista ja uramahdollisuuksia. Osaamisen vahvistumisesta eivät hyödy vain osallistuvat tuottajat, vaan myös heidän edustamansa taiteilijat, työryhmät, yritykset ja organisaatiot.

Asiantuntijapalveluita kohdennetaan myös tuottajapalveluita tarvitseville yrityksille ja organisaatiolle. Hanke pyrkii vahvistamaan näin myös hankintaosaamista sekä potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuden lisäämistä tuottajien osaamisesta. Toimenpiteet ovat pääasiassa viestinnällisiä ja yleisiä koko Pirkanmaan alueella. Tietoisuutta tuottajaverkostosta levitetään yhdessä eri hankekumppaneiden kanssa.

Tuloksena ja koko toimintamallin vaikutuksena on kulttuurituotantojen kokonaisvaltainen tuotannollinen  ja taloudellinen kehittyminen koko Pirkanmaan laajuisesti, huomioiden kulttuurin laajan käsitteen (urheilutapahtumat, ruokatapahtumat jne). Genrekohtaisia eroja on paljon, paikkakuntakohtaiset erot ovat myös suuria. Näitä eroja hankkeen aikana kavennetaan ja tuottajien liikkuvuus lisääntyy maakunnan sisällä.

 

WP2: Tuottajaverkoston rakentaminen ja näkyväksi tekeminen

WP2:n tavoitteena on saada pysyvä toimintamalli tuottajaverkoston ylläpitämiseen hankeajan jälkeen. Toimintamallin rakentamiseksi määritellään verkoston potentiaaliset jäsenet, jäsenyyden ehdot, pelisäännöt, rahoitus ja organisoituminen sekä toiminnasta tiedottaminen.

Yhteisen verkoston kautta kulttuurialan ns. vapaan kentän toimijoiden (yritykset, yhdistykset, työryhmät) sekä taide- ja kulttuuri-instituutioiden on helpompi löytää tuottaja-apua ja -osaamista, mikä edesauttaa erityisesti freelance-tuottajien työllistymistä koko alueella. Tärkeintä on ongelmakohtien tunnistaminen Pirkanmaan laajuisesti ja yhteistyö pienempien kuntien ja siellä olevien toimijoiden kanssa. Oppia kuljetetaan myös maakunnasta kaupunkeihin toimintaympäristön tuntemuksen ja erikoistumisen osa-alueilla.

WP2 on vahvasti viestinnällinen osuus hankkeesta: pyrimme tavoittamaan monipuolisesti alalla toimivat tai alalle haluavat yleisen tiedotuksen, verkostojen, tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Tuottajapankin toiminnallisuudet ja ylläpito selvitetään hankkeen aikana ja siihen osallistetaan verkoston jäseniä laajasti.

Tuloksena tuottajista kootaan avoin verkkopalvelu, ”Tuottajapankki”, jonka kautta palveluntarjoajat ja tarvitsijat löytävät alan osaajat. Tuottajapankin sähköisen alustan ja verkoston näkyväksi tekemisen kanssa tehdään yhteistyötä Tampereen kaupungin koordinoiman ”Kulttuuri ja taide virtaa – taiteellisen työn ja toiminnan edistäminen Pirkanmaalla välittäjämallin avulla” -hankkeen kanssa.

WP3: Työelämälähtöinen osaamisen kehittäminen

Projektin yksi osa-alue on työelämälähtöisen osaamisen kehittäminen, jota toteutetaan yhteisten kehittämistyöpajojen ja seminaarien avulla. Avoin tiedonjako keskitetysti isompia kohderyhmiä koskettavista asioista on taloudellisempaa toteuttaa yhteisinä tilaisuuksina ja työpajoina, kuin organisaatiokohtaisella tai henkilökohtaisella neuvonnalla. Näkökulmina ovat koko alaa laajasti koskettavat kehittämisteemat mm. taiteellis-tuotannollinen osaaminen, EU-rahoitukset ja niiden hakeminen, osallistava kulttuuritoiminta, kuntien uudet kulttuurihyvinvointipalvelut ja kansainväliset kumppanuudet.  Myös poikkeava koronapandemian ajanjakso on pakottanut tunnistamaan uusia osaamistarpeita: esimerkiksi etätapahtumien tuottaminen ja niiden tekniikka, tapahtumaturvallisuus ja uudet ansaintalogiikat, vain muutamia mainiten. Projekti tekee yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa teemakohtaisten tilaisuuksien järjestämiseksi. Jos yksityiskohtaisempia koulutustarpeita ilmenee, niiden toteutus järjestetään hankkeen ulkopuolella.

Työpajojen ja yhteisten tapahtumien sisällöt nousevat hankkeen alussa tehtävästä kyselytutkimuksesta suoraan kohderyhmältä.

Tuloksena olevia työpajoja järjestetään tarpeen mukaan, mutta arvioimme niitä toteutettavan n. 3-4 eri sisältökokonaisuutta yhden toimintavuoden aikana, mutta useilla toteutuskerroilla. Yhteensä työpajakokonaisuuksia on resursoitu järjestettäväksi enintään 20kpl.

 

WP4: Tuottajaidentiteetin vahvistaminen ja tuottajaosaamisen markkinointi

Tuottajien roolin kasvaminen kaikenkokoisissa kulttuurituotannoissa on viime vuosina korostunut, mutta osaajien palkkaus ja asema organisaatiossa/produktioissa tai esimerkiksi apurahojen saamisessa on heikko. Onko tuottaja aina kiinteä osa taiteellista suunnittelua, jota ilman ei produktio synny, vai onko hän tekninen tuottaja, jolle ei osuutta esimerkiksi taiteen apurahoista helposti löydy? Tuottajat ovat monessa suhteessa väliinputoajia, jos katsotaan taiteen ja kulttuurikentän rahoituksia. Samalla kuitenkaan tuottajat eivät usein ole yrittäjiä siinä mittakaavassa, että työn kehittämiseen saisi tukea yritysten rahoituskanavista.

Miten tuottaja positioi siis itsensä suhteessa työryhmään, tasapainotellen työnantajan roolissa tai tasa-arvoisen työntekijän roolissa? Hankkeen tavoitteena on selkeyttää tuottajien roolia kulttuurialan tuotannoissa ja nostaa osaajien profiilia ammattikentällä. Verkostomainen toiminta parantaa sosiaalisia ja ammatillisia yhteyksiä sekä saattaa yksinäiset toimijat yhteen jakamaan ajatuksia ja kokemuksia työstään. Tämä vahvistaa mahdollisuuksia esimerkiksi järjestäytyä ja luoda uudenlaisia käytänteitä alalle. Tuottajien osaamista tulee konseptoida ja tuotteistaa itsessään. Näitä kokonaisuuksia voidaan tarjota Tuottajapankissa.

Tuottajaosaamisen markkinointi erilaisille organisaatioille ja instituutioille on hankkeen yksi yhteistyömuoto eri kehittämiskumppaneiden kanssa. Yleistä keskustelua tuottajien osaamisesta tarvitaan niin alan sisäisesti kuin ulkopuolella tunnistaen monipuolisen toimenkuvan haasteet organisaatioissa.

Tuloksena tuottajat pystyvät konseptoimaan niin omaa kuin muiden luovien alan osaajien osaamista erilaisiksi tuotteiksi ja palveluiksi tarjottavaksi myös muille toimialoille. Verkostoyhteistyön avulla löydetään myös osaajatiimejä, jotka voivat yhdessä vastata toimintaympäristön tarjoamiin alan kehittämishaasteisiin. Tuotteistamisen avulla palveluiden osto ja myynti helpottuvat ja alan osaajien palvelut edesauttavat Pirkanmaalaisia muiden alan yrityksiä kasvamaan ja kehittymään (mm. työhyvinvointipalvelut, visuaalinen ja graafinen osaaminen, sisältöpalvelut erilaisiin matkailupalvelutuotteisiin, elämyspalvelut).

Hankkeen merkitys ja vaikuttavuus Pirkanmaalla

Talouden toimialoista matkailu ja elämysteollisuus ovat eniten koronasta kärsineitä aloja Pirkanmaalla. Toimiala on varsin fragmentoitunut ja tuotantoketjut muodostuvat paljolti yksinyrittäjistä ja pk-yrityksistä. Tampereella aluetaloudelliset tappiot koko elämystalouden ketjussa ovat kuluvan vuoden aikana arviolta ainakin 250 miljoonaa euroa aiempien vuosien aluetaloudellisten vaikutusten ollessa elämystalouden sektorilla noin 650 miljoonaa euroa. Tampereen ja Pirkanmaan matkailun ennustetaankin vähenevän vuoden 2020 aikana 37 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. (Pirkanmaan selviytymissuunnitelma 2020 – Koronasta uuteen kasvuun. Pirkanmaan liitto)

Hanke edistää suoraan kulttuurialan toimintaedellytyksiä koronapandemian jälkeisellä ajalla, sekä välillisesti taiteen ja kulttuurialan ammattilaisten, erityisesti freelancereiden työllistymistä. Tuottajat ovat Pirkanmaan luovan talouden ekosysteemin ytimessä, yhtenä kulttuurikentän moottoreina. Maakunnan tasolla tuottajien osaaminen ei ole kuitenkaan näkyvää ja ns. vapaan kentän toimijoiden toimintaedellytykset ovat merkittävästi heikentyneet. Tukemalla uusien valmiuksien kehittämistä, osaamisen näkyväksi tekemistä sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista Pirkanmaan alueen kulttuuripalveluiden toimintakyky ja -taso voidaan nostaa entiselleen ja jopa korkeammaksi kuin koronapandemiaa edeltävänä aikana.

Tuottajaosaamista tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän

Esittävien taiteiden digitaaliset palvelut ovat Suomessa vielä lapsenkengissä. Niitä ei ole tähän mennessä osattu toteuttaa pitkäjänteisesti, eikä niitä ole osattu tuotteistaa. Niissä on kuitenkin valtava määrä potentiaalia niin kehittää alan omaa liiketoimintaa kuin tukea muiden alojen liiketoiminnan syntymistä. Esimerkkinä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) alueet, jonne tarvitaan sekä elävää sisältöä että digitaalisia/virtuaalisia sisältöjä. Pirkanmaa voi erottautua luovassa taloudessa luovien alojen ja teknologia-alojen yhdistämisellä. Vahvan teollisen ja digitaalisen tradition pohjalta ponnistava elämystalous on omaleimaisesti Tampereen ja Pirkanmaan ominaisuus. Maakunnasta löytyy iso määrä luovan teknologian huippuyrityksiä, joiden yhdistäminen mm. kulttuuritoimijoiden ja tapahtumajärjestäjien osaamiseen on kansainvälisestikin kiinnostavaa. (Pirkanmaan selviytymissuunnitelma 2020 – Koronasta uuteen kasvuun. Pirkanmaan liitto)

Esittävän taiteen tuotantomallien, liiketoiminnan ja kansainvälisyyden kehittäminen tarvitsee tuottajaosaamista. Kehittymisen tueksi voimme tarjota asiantuntija-apua alalla jo toimiville tuottajille sen sijaan, että eri taiteenlajien substanssiosaajista yritetään tehdä liiketoimintaosaajia tai hankerahoituksen ammattilaisia. Tuottajaosaamisen kasvu koko Pirkanmaan laajuisesti edistää myös kulttuurimatkailun kehittymistä ja kehittää uudenlaista osaamista ja liiketoimintaa myös kaupunkiseutujen ulkopuolelle, seutukaupunkeihin ja maaseudulle.

Tuottajaosaaminen on erityisessä roolissa kulttuurihyvinvointipalveluiden kehityksessä: taiteen tekijöiden ja sote/hyte-alan väliin tarvitaan useasti edelleen ”tulkkeja”, jotka pystyvät näkemän tavoitellun toiminnan hyödyt, haasteet ja saada palvelut tarkoituksenmukaisesti toteutukseen. Pyrkimyksenä on taata taiteentekijöille keskittyminen omaan substanssiosaamiseensa ja kommunikoida taiteen merkityksiä ja hyötyä toiselle toimialalle. Toimintatapojen ja -kulttuurien eroavaisuudet ovat edelleen tämän kentän haaste. Palveluiden kehittämisessä ja tunnetuksi tekemisessä hanke voi tehdä paljon yhteistyötä Pirkanmaan Taikusydän -alueverkoston kanssa.

Tuottajaverkoston kehittämishanke palvelee niin suurta kunnallisella sektorilla toimivaa tuottajaryhmää potentiaalisina ostajina kuin ns. vapaalla kentällä toimivia yksinyrittäjiä ja heidän osaamisensa kehittämistä ja liiketoimintaedellytysten tukemista. Verkostomainen toimintamalli vakiinnuttaa uutta toimintatapaa koko Pirkanmaan alueelle ja vahvistaa toiminnan jatkuvuutta hankevaiheiden jälkeenkin. Hanke palvelee välillisesti näin myös tapahtumien ja matkailualan (oheis)palveluiden tuottajia alueella.

Tuottajaosaamiseen panostaminen ylläpitää ja kehittää luovien alojen potentiaalia vetovoimaisena elinkeinona.

 

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto AKKE-rahoituksella ja Tampereen ammattikorkeakoulu.
Lisätietoja: www.pirkanmaa.fi