Tutkimustiedote: laboratoriomittaus

Tunteet läpi elämän -tutkimus: haastattelu ja silmänliikemittaus

Kiitos kiinnostuksesta osallistua tutkimukseen, jossa tutkitaan tunnekokemusten kehitystä lapsuudesta aikuisuuteen. Tässä tiedotteessa kerromme tutkimuksesta lisää. Perehdyttyäsi tähän tiedotteeseen sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta, jonka jälkeen pyydämme suostumuksesi tutkimukseen osallistumisesta.

Tutkimukseen osallistuvien 8-14-vuotiaiden lasten osalta suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta antaa huoltaja. Lisäksi lapselta kysytään oma suostumus vielä tutkimuksen alussa. Toivomme, että perehdytte tähän tiedotteeseen yhdessä lapsen kanssa.

Tutkimukseen osallistuvilta yli 15-vuotiailta riittää oma suostumus, mutta jos olet alaikäinen, pyydämme sinua keskustelemaan tutkimukseen osallistumisesta huoltajasi kanssa.

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia tunteiden kehittymistä lapsuudesta aikuisuuteen. Erilaiset tunteet – kuten ilo, suru, rakkaus tai epätoivo – aiheuttavat kehossamme, mielessämme ja aivoissamme lukuisia muutoksia, jotka yhdessä tuottavat kokemuksemme tietystä tunteesta.

Tässä tutkimuksen toisessa osassa mittaamme videokatkelmien tuottamia tunteita, sykevaihtelua ja silmänliikkeitä 8-15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla sekä aikuisilla.

Tutkimuksen kulku

Tutkimus toteutetaan lokakuun 2021 ja lokakuun 2023 välillä.

Tutkimus koostuu Human Information Processing Laboratoryn tiloissa toteutettavasta mittauksesta (kesto yhteensä noin 2 tuntia). Mittaukseen kuuluvat seuraavat osiot:

Osio 1: Taustatietokyselyiden täyttöä (n. 10 minuuttia). Pyydämme osallistujaa täyttämään kaksi kyselylomaketta, joilla kartoitetaan yksilöllisiä eroja tunteiden käsittelyssä. Alle 10-vuotiaiden osallistujien osalta huoltaja täyttää kyselyt verkkokyselynä joko lapsen tutkimuskäynnin aikana tai sen jälkeen.

Osio 2: Kasvonilmeiden tunnistustehtävä (n. 15 minuuttia). Osallistujalle esitetään tietokoneella eri tunteisiin liittyviä kasvonilmeitä ja hän antaa vastauksensa tietokonetta käyttäen.

Osio 3: Haastattelu (n. 30 minuuttia). Haastattelussa osallistujalle esitetään aina yksi tunnesana (kuten ilo tai suuttumus) kerrallaan, jonka jälkeen osallistujaa pyydetään kuvailemaan tähän tunteeseen liittyvää tilannetta, kokemuksia ja tuntemuksia. Lisäksi haastattelussa esitämme osallistujalle tunnepitoisten tilanteiden kuvauksia ja pyydämme kuvailemaan tilanteessa herääviä tunteita. Haastattelu kuvataan videolle, joka tuhotaan, kun haastatteluvastaukset on muutettu tekstimuotoon.

Osio 4: Videoiden katselu (n. 1 tunti). Lopuksi siirrymme silmänliikelaboratorioon videoiden arviointia varten. Osallistuja katselee tunnepitoisia videokatkelmia ja arvioi niiden herättämiä tunteita tabletilla toteutettavan kyselyn avulla. Videoiden katselun aikana mittaamme lisäksi silmänliikkeitä silmänliikekameran avulla ja sykettä kahden iholle kiinnitettävän sensorin avulla. Sykesensorit kiinnitetään tarroilla solisluun ja alimman kylkiluun kohdalle. Videokatkelmien ikärajamerkinnät ovat S tai 7. Videokatkelmat kuvaavat tunnepitoisia tilanteita. Mittauksen aikana osallistuja istuu mukavasti tuolissa ja videokatkelmien välillä pidetään taukoja.

Tutkimusavustaja on koko tutkimuksen ajan samassa tilassa osallistujan kanssa ja osallistuja voi halutessaan keskeyttää tai peruuttaa tutkimuksen missä tahansa vaiheessa ilman seuraamuksia.

Tutkimukseen osallistumisesta osallistuja palkkioksi Finnkinon elokuvalipun.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole teille välitöntä hyötyä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa, jonka jälkeen niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kasvatusalan työntekijöiden koulutuksissa sekä päiväkotien ja koulujen tunnekasvatustuokioiden suunnittelussa.

Tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ei liity terveydellisiä riskejä. Tunnekokemusten muistelu tai videoiden katselu saattaa joskus aiheuttaa voimakkaita tunnereaktioita, jotka tulevat esiin tutkimustilanteessa tai myöhemmin päivän aikana. Tutkimuksen aikana koulutettu tutkimusryhmän jäsen auttaa osallistujaa mahdollisten tunnereaktioiden käsittelyssä. Voitte olla yhteydessä vastuulliseen tutkijaan, jos jokin tutkimuksessa esiin nouseva asia jää mietityttämään. Sykemittausta varten iholle kiinnitettävät tarrasensorit ovat täysin vaarattomia. Tutkimusavustaja varmistaa, että osallistujan olo on mukava koko mittauksen ajan.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Osallistujasta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Tutkimuksessa osallistujien ja huoltajien henkilöllisyys sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoastaan tutkimusryhmän jäsenten tiedossa. Kaikki tutkimusryhmän jäsenet ovat salassapitovelvollisia. Henkilötietoja (nimi, yhteystiedot) käsittelevät ainoastaan tutkimusryhmän jäsenet ollakseen teihin tarvittaessa yhteydessä. Tutkimusaineisto (taustatiedot, kyselylomakkeiden vastaukset, videonauhoitteista tekstimuotoon muutettu haastattelu, kasvontunnistustehtävä, videoarvioinnit sekä silmänliike- ja sykeaineisto) käsitellään henkilötiedoista erillään pseudonymisoimalla aineisto eli antamalla jokaiselle osallistujalle yksilöllinen osallistujatunnus. Haastatteluvideot tuhotaan, kun haastatteluvastaukset on muutettu tekstimuotoon. Näin ollen yksittäistä osallistujaa ei voida tunnistaa aineistosta.

Tutkimuksen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään Tampereen yliopistossa viisi vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään. Tutkimuksen päätyttyä tutkimuksen anonymisoitu aineisto talletetaan Open Science Framework -palvelimelle (http://osf.io), jossa se on avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti tiedeyhteisön käytössä tieteellistä tutkimusta varten. Tietokannassa julkaistava tutkimusaineisto ei tule sisältämään mitään tietoja, joiden perusteella yksittäiset osallistujat olisivat tunnistettavissa. Tarkemmat tiedot tietojen käsittelystä löydätte tutkimuksen tietosuojailmoituksesta.

Tutkimuksen rahoittajatahot

Suomen Akatemia, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö

Vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja osallistuja voi keskeyttää tutkimuksen tai perua siihen osallistumisen koska tahansa syytä ilmoittamatta. Jos osallistuja tai huoltaja päättää keskeyttää tutkimuksen, kysymme halukkuutta jatkaa tutkimus myöhemmin loppuun. Keskeyttämisellä tarkoitetaan tutkimuksen väliaikaista keskeyttämistä tai keskeytystä toistaiseksi, kun taas osallistumisen peruuttamisella tarkoitetaan lopullista vetäytymistä tutkimuksesta. Mahdollinen keskeyttäminen ei estä siihen asti kerättyjen tietojen käyttämistä tutkimuksessa. Jos tutkimukseen osallistuminen perutaan, kaikki siihen mennessä kerätyt tiedot poistetaan.

Alle 15-vuotiaan lapsen osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista huoltajan suostumuksesta riippumatta: lapsen omaa suostumusta haastatteluun osallistumisesta kysytään haastattelun aluksi. Jos huoltaja on kieltänyt osallistumisen, lapsi ei kuitenkaan voi osallistua tutkimukseen.

Yksityisyys tutkimusjulkaisuissa ja tutkimuksesta tiedottaminen

Tutkimuksen raportointivaiheessa kaikkia teiltä ja/tai lapseltanne kerättäviä tietoja käsitellään ryhmätasolla siten, että henkilöllisyyttä tai yksittäisiä tietoja ei pystytä tunnistamaan tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista.

Lopullisista tutkimustuloksista lähetetään yhteenveto tutkimuksen osallistujille. Tulokset raportoidaan alan tieteellisissä julkaisuissa ja konferensseissa.

Materiaalin käyttäminen muuhun kuin tutkimuskäyttöön

Materiaalia ei käytetä muuhun kuin tutkimuskäyttöön.

Lisätiedot

Pyydämme teitä esittämään kysymyksiä tutkimuksesta vastuulliselle tutkijalle, Heini Saarimäelle.

Tutkijoiden yhteystiedot

Heini Saarimäki
Tutkijatohtori, FT
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto
Puh. 050 318 2531
heini.saarimaki@tuni.fi