Esittely

Joukko tunnesanoja kuten hämmästys, suuttumus, onnellisuus ja inho.

Tunteet läpi elämän -projektissa tutkimme tunnekokemuksia ja niiden kehitystä lapsuudesta aikuisuuteen kartoittamalla sekä tunteisiin liitettyjä yksilöllisiä kokemuksia että niiden taustalla vaikuttavia aivomekanismeja.

Tausta

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys on viime aikoina entisestään korostunut nopeasti muuttuvassa maailmassamme. Sosioemotionaalisilla taidoilla viitataan kykyyn säädellä omia ajatuksia, tunteita ja toimintaa, ja niillä on suuri vaikutus yksilön elämänkulkuun. Omien sisäisten kokemusten ja tunteiden ymmärtäminen on tärkeä osa sosioemotionaalisia taitoja. Tämä ymmärrys voi auttaa sekä säätelemään omia tunteita että ymmärtämään toinen toisiamme. Tässä projektissa yhdistämme tunnekokemusten sanallista kuvailua, tunteiden tuottamien fysiologisten muutosten mittausta ja aivokuvantamista aikuisilla ja 3-17-vuotiailla lapsilla valaistaksemme tunne-elämän kehityksen eri vaiheita. Tulokset sekä edistävät tunteiden aivotutkimuksen teoreettista kenttää että tarjoavat tutkittuun tietoon nojaavaa näyttöä tunnekasvatuksen tueksi esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa.

Tavoite ja tehtävät

Projektissa tutkimme 1) miten tunnetilat syntyvät, 2) minkälaisia kehon, ajattelun ja toiminnan koettuja muutoksia eri tunnetiloihin liittyy, ja 3) miten eri tunnetilat näkyvät aivotoiminnassa toiminnallisen magneettikuvantamisen avulla mitattuna. Tutkimushanke koostuu neljästä osatutkimuksesta, joissa kartoitamme aikuisten sekä 3-17-vuotiaiden lasten ja nuorten tunnekokemusten sisältöä, fysiologiaa ja aivoperustaa. Ensimmäisessä osatutkimuksessa kartoitamme aikuisten tunnekokemusten sisältöä verkkokyselyiden avulla ja toisessa osatutkimuksessa keräämme vastaavia tunnekokemuskertomuksia 3-17-vuotiailta lapsilta ja nuorilta haastatteluiden ja verkkokyselyiden avulla. Kolmannessa osatutkimuksessa tutkimme erityisesti koettujen tunteiden, kehontuntemusten ja aivotoiminnan yhteyttä aikuisilla toiminnallisen magneettikuvauksen keinoin. Neljännessä osatutkimuksessa puolestaan selvitämme tunteidenkäsittelyyn liittyviä aivomekanismeja 8-16-vuotiailla lapsilla ja nuorilla toiminnallisen magneettikuvauksen avulla. Kokonaisuudessaan hanke antaa kattavan kuvan tunnekokemusten eri osa-alueista ja niiden aivoperustasta.

Vaikuttavuus

Tunneteoriat ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina lähinnä aikuisilla tehdyn tunteiden aivotutkimuksen myötä. Toistaiseksi ymmärryksemme eri tunnetilojen kehityksestä aivoissa, mielessä ja kehossa lapsuuden aikana on kuitenkin vähäinen. Tavanomaisen kehityksen kirjon kartoittaminen on tärkeää, jotta tunne-elämän kehityksen häiriöt voidaan tunnistaa ja kohdata oikein jo varhaisessa vaiheessa. Tutkimushanke edistää tunteiden kehityksen tieteellistä ymmärrystä laajentamalla tunteiden aivoperustan teorioita kehittyviin aivoihin. Koska tunne-elämän häiriöt korostuvat monien mielenterveyden häiriöiden yhteydessä vaikuttaen sekä yksilöiden, perheiden että yhteiskunnan hyvinvointiin, on hanke yhteiskunnallisesti merkittävä tuottaessaan tietoa tunnekokemusten ja niiden aivoperustan tavanomaisesta kehityksestä. Hankkeen tulokset julkaistaan kansainvälisesti korkeatasoisissa alan julkaisuissa ja anonymisoitu aineisto arkistoidaan avoimen tieteen periaatteen mukaisesti, jolloin se on jatkossa muiden tutkijoiden saatavilla tieteellistä käyttöä varten.

Rahoittajat

Suomen AkatemiaPäivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö