Laboratoriomittaus - tietosuojaseloste

Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Tutkimuksen nimi: Tunteet läpi elämän

Kertatutkimus
Tutkimuksen kestoaika: Hanke 1.9.2019-31.8.2022
Henkilötietojen käsittelyaika: Hankkeen julkaisusuunnitelmaan merkittyjen julkaisujen julkaisuun saakka.

Rekisterinpitäjä

Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön, jolloin rekisterinpitäjä on Tampereen korkeakoulusäätiö.

Tampereen korkeakoulusäätiö sr
33014 Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33100 Tampere
Y-tunnus 2844561-8

Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Heini Saarimäki
Osoite: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: 050 318 2531
Sähköpostiosoite: heini.saarimaki@tuni.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

dpo@tuni.fi

Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on rekisterinpitäjän määräämä henkilö, joka vastaa tutkimuksen toteuttamisesta.

Nimi: Heini Saarimäki
Osoite: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: 050 318 2531
Sähköpostiosoite: heini.saarimaki@tuni.fi

Tutkimuksen suorittajat

Human Information Processing Laboratory, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden nimeämisestä vastaa tutkimuksen vastuullinen johtaja, Heini Saarimäki.

Tutkimusrekisterin tietosisältö

Taustatiedot (ikä, sukupuoli), nimi- ja yhteystiedot, tunnearvioinnit, kyselylomakkeiden vastaukset, tehtävien vastaukset ja reaktioajat, litteroidut haastattelut (alkuperäiset videonauhoitteet tuhotaan litteroinnin jälkeen), syke- ja silmänliikeaineisto.

Henkilötietojen tietolähteet

Mistä tiedot saadaan tai mistä ne kerätään: Tutkittava itse.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Tutkimuksessa selvitetään videokatkelmien herättämiä ja sisältämiä tunteita tunnearviointien sekä syke- ja silmänliikeaineiston avulla. Taustatietojen (ikä, sukupuoli) avulla selvitetään tunnearviointien kehittymistä lapsuudesta aikuisuuteen. Laboratoriomittauksessa käytetään lisäksi kontrolloivana muuttujana tunteiden kokemisen yksilöllisten erojen taustalla vaikuttavia tekijöitä (esimerkiksi empatia, aleksitymia sekä tunteiden havaitsemisen taidot).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §: yleistä etua koskeva tieteellinen tutkimus

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston suojaaminen: lukitussa tilassa, lukitussa kaapissa.

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet): käyttäjätunnus, salasana, kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA).

Suorien tunnistetietojen käsittely: suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa, aineisto on pseudonymisoitu.

Tietojen suojaus tietojen siirroissa: tiedonsiirron salaus SFTP-salauksella.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja Human Information Processing Laboratoryn suojatulle arkistopalvelimelle (vuoden 2027 loppuun saakka) ja keskiarvoiset vastaukset talletetaan Open Science Framework -palvelimelle (pysyvästi), jossa ne ovat muiden tutkijoiden käytössä tieteellistä tutkimusta varten.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
 • Vastustamisoikeus
  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.