Julkisen sektorin organisaatioissa tehdään hajautetusti ja satunnaisesti ennakointityötä – alueellinen yhteistyömalli esimerkiksi datan hankinnassa ja jalostamisessa voisi tuoda säännöllisyyttä ja laajuutta ennakointityöhön

TJANSSI-hanke selvitti alkuvuodesta niin Pirkanmaan yritysten kuin julkisen sektorin toimijoiden asenteita ja kokemuksia ennakointityöstä. Pirkanmaan yrityksille suunnattuun kyselyyn vastasi 72 yritystä, joista puolet koki, että tulevaisuustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on puutteellista. Julkisen sektorin toimijoista puolestaan lähes puolet tai 45 % koki, että suurin haaste ennakoinnin kehittämisessä on, ettei siihen ole riittävää aikaa tai osaamista - tai kumpaakaan. ”Tällä hetkellä ennakointityötä tehdään enemmän hankepohjaisesti, verkostoissa tai satunnaisesti (55 % vastanneista). Systemaattisempi ennakointi voisi tuottaa laajempaa tulevaisuustietoa sekä lisätä toimijoiden muutosjoustavuutta entistä nopeammin kehittyvän ympäristömme muutoksissa”, tiivisti TJANSSI-hankkeen projektipäällikkö Clémentine Arpiainen Pirkanmaan liitosta.

Ennakointityötä tehdään monilla erilaisilla kokoonpanoilla, eri julkisen sektorin organisaatioissa: kyselyymme vastanneissa organisaatioissa ennakointi tapahtuu 55-prosenttisesti hajautetuilla malleilla, kun taas tietyille ryhmille keskitettyä työtä se on 45 prosentissa organisaatioita. Kyselyyn vastasi 31 julkisen sektorin toimijaa eri organisaatioista Pirkanmaalta. ”Kyselytulosten pohjalta saimme huomata, että muutosten ja kehitystrendien seurantaa tehdään 97 %:ssa kyselyyn vastanneista julkisen sektorin organisaatioista. Näyttää siis siltä, että mukaillut Rohrbeckin ja Kumin (2018) tutkimuksen opit siitä, että valppaat ja tulevaisuuteen valmistautuvat julkiset organisaatiot havaitsevat jatkuvasti muutosajureita, ennakoivat systemaattisesti toimintakenttäänsä vaikuttavia käännekohtia sekä selvittävät ja tunnustelevat uusia ympäristöjä ja pyrkivät muokkaamaan pelikenttänsä tulevaisuuden toimintasääntöjä. Toisin sanoen ne toimivat dynaamisia muutoksen ja uudistamisen moottoreina,” iloitsee Arpiainen.

75 % kyselytutkimukseen osallistujista piti ehdottoman hyvänä asiana, että Pirkanmaalle suunnitellaan ennakoinnin ja tiedolla johtamisen allianssia ja systemaattista yhteistyöverkostoa. ”Tällainen verkosto voisi mahdollisesti toimia yhtenä työkaluna kehittää ennakointityötä systemaattisemmaksi ja monipuolisemmaksi Pirkanmaan julkisen sektorin ja mahdollisesti myös yritysten kesken”, pohtii Arpiainen. Kyselyyn osallistuneet julkisen sektorin toimijat tekevät tällä hetkellä jonkin verran yhteisiä hankintoja data-aineistoon ja datan käsittelyyn liittyen, ja 29 % olisi kiinnostunut tekemään enemmän näitä tulevaisuudessa. ”Vahva tahtotila rakentaa allianssimallia yhteistyössä tuli myös lävitse kyselyn tuloksissa, kun 90 % vastaajista halusi olla mukana rakentamassa käyttäjätarpeista käsin rakennettavaa allianssimallia. Pirkanmaalla on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri ja se näkyy tämänkin kyselyn tuloksista. Kutsun kaikki Pirkanmaan julkisen sektorin edustajat mukaan rakentamaan yhdessä toimivaa ennakointityön yhteistyömallia. Tätä tullaan konkreettisesti rakentamaan seuraavaksi vuorossa olevissa kesän ja syksyn työpajoissa”, sanoo Arpiainen.

Ensimmäinen työpaja ”Tulevaisuustiedon lähteillä” järjestetään 8.6.2022. Kutsumme teidät tunnistamaan organisaationne ja Pirkanmaan alueen kehitykselle tärkeä data ja käynnistämään konkreettisella tavalla tulevaisuusyhteistyötä. Ilmoittaudu mukaan: tästä.

Julkisen sektorin ennakointityön tekemistä kartoittava kysely toteutettiin huutikuussa 2022 osana Pirkanmaan liiton, Business Tampereen ja TAMKin yhteistä TJANSSI-hanketta. Hankkeen avulla pyritään rakentamaan Pirkanmaalle allianssimaista toimintatapaa ennakointityön edistämiseksi, jotta tulevaisuustietoa voitaisiin tuottaa strategisen suunnittelun ja päätöksen teon tueksi niin julkisen sektorin toimijoille kuin myös yrityksille.

Pirkanmaalla tulevaisuus tehdään yhdessä!

Jos aihe kiinnostaa tai haluat mukaan projektin julkisen sektorin työpajoihin tai muuten mukaan muotoilemaan Pirkanmaan yhteistyömallia tulevaisuustyössä, niin ota yhteyttä Maria Virtaseen, maria.virtanen@pirkanmaanliitto.fi, 044 422 2041.

Yritysyhteistyöhön liittyen kannattaa olla puolestaan yhteydessä Johanna Kirjavaiseen, johanna.kirjavainen@businesstampere.com, 0503001373 tai Päivi Puutioon, paivi.puutio@tuni.fi, 040 621 6206.