Esittely

TAKO (Työ ja asuminen korona-arjessa) ja JOTAR (Joustavan ja terveellisen asumisen rakentajat) ovat Tampereen yliopiston Seinäjoen kaupunkilaboratorion selvityshankkeita. Niissä kehitetään demosuunnitelmia, pilotointeja ja toteutettavia kohteita joustavasta ja terveellisestä asumisesta. Hankkeet tehdään yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja eteläpohjalaisten yritysten sekä julkisten organisaatioiden kanssa.

Tausta

Koronapandemia on haastanut asuinrakentamisen ja työnteon käytäntöjä. Työnteko on siirtynyt koteihin, joiden koko, huonejako, ääneneristys tai ergonomia ei täytä ammattimaisen työnteon edellytyksiä. Nykyisillä rakennustyypeillä ja tehokkailla asuinalueilla ei ole mahdollista välttää kontakteja tai järjestää karanteeneja. Lisäksi asuinrakentamisessa tulisi hyödyntää puun tutkittuja terveysvaikutuksia. Digitaalinen hyvinvointiteknologia kehittyy niin nopeasti, ettei vallitseva rakentamistapa voi hyödyntää sen mahdollisuuksia. Näitä ongelmia ratkaisemassa on Suomessakin useita tutkimus- ja selvityshankkeita, mutta määrätietoista työtä tarvitaan tutkimustiedon siirtämiseksi osaksi toteuttajien käytäntöjä.

Tavoite ja tehtävät

TAKO-hankkeen tavoitteena on laatia asumismalleja, jotka vastaavat pandemiatilanteen haasteisiin: etätyöhön, lähikontaktien rajoittamiseen, terveysturvallisuuteen ja hoiva- ja hyvinvointipalveluihin. Ei ole kuitenkaan kestävää rakentaa erikoistuneita rakennuksia tai asuinalueita vain muuttuvaa nykyhetkeä varten. Siksi TAKO-hanke tavoittelee ratkaisuja pitkäikäiseen, monikäyttöiseen ja muunneltavaan asumiseen.

Hanke koostuu kolmesta työpaketista. Tampereen yliopisto toteuttaa Joustava ja terveellinen asuntorakentaminen -työpakettia, jossa suunnitellaan uusia tilaratkaisuja asunnon ja asuinalueen tasolla. Ratkaisuja pyritään kokeilemaan käytännössä Etelä-Pohjanmaan alueella. Taustalla on ajankohtaista tutkimusta joustavasta asumisesta ja puumateriaalien terveysvaikutuksista.

SeAMK toteuttaa Kestävä hyvinvointi ja hoiva asumisessa -työpakettia, jossa kehitetään yrityksille helposti saavutettavien palveluiden prosessimalli ja pilotoidaan saavutettavien digitaalipalveluiden teknologiaratkaisuja. Keskiössä on asukkaiden kotiin vietävät palvelut, joiden kysyntää koronapandemia on lisännyt. Kolmannen työpaketin teemat vähähiilisyyys, kiertotalous ja digitalisaatio ovat oleellisia jokaisessa hankkeen vaiheessa. Hanke on voimassa 2021–2023.

JOTAR-hankkeessa uusi tieto tuodaan sovellettuna suoraan toimijoille. Hanke koostuu yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, jossa pyritään liiketoimintamallien sekä tuotteiden, teknologioiden ja palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on myös vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen. Hankkeessa keskitytään puurakentamiseen sen pienemmän hiilijalanjäljen ja suuremman hiilikädenjäljen vuoksi. Puurakenteiden kiertotalousominaisuudet ovat erinomaiset, vaikka niiden soveltaminen nykyrakentamisessa on vielä vähäistä. Lisäksi uudet tutkimukset kertovat puun myönteisistä psykofyysisistä terveysvaikutuksista. JOTAR-hanke edistää kiertotaloutta myös asumisen elinkaariajattelulla. Näitä teemoja käsitellään paikallisten toimijoiden kanssa työpajoissa. Hanke on voimassa 2022–2023.

Vaikuttavuus

TAKO-hankkeen tuloksena saadaan valikoima asuntorakentamisen malleja ja suunnitteluperiaatteita, jotka edistävät joustavuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tilallinen joustavuus mahdollistaa etätyön tekemisen ja parantaa hyvinvointia silloin, kun kotona vietetty aika lisääntyy pandemiassa kontaktien välttämisen takia. Joustavat asunnot sopeutuvat asukkaiden elämäntilanteen muutoksiin ja vähentävät poismuuttamisen tarvetta, ja niihin on helpompi tuoda hyvinvointi- ja hoivapalveluita. Yhteiskunnallisiin muutoksiin sopeutuva rakennuskanta on pitkäikäisempää.

Puumateriaalien käytöllä voidaan estää taudinaiheuttajien leviämistä pinnoilta ja pienentää rakentamisen hiilipäästöjä. Etätyö edistää vähähiilisyyttä vähentämällä työmatkaliikenteen päästöjä. Tavoitteena on rakennettu ympäristö, joka tukee yhteiskunnan ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat suunnittelutoimistot sekä rakennus-, puutuote-, hyvinvointi- ja hoiva-alan yritykset.

JOTAR-hankkeen tuloksena osallistuneet organisaatiot saavat uusia, räätälöityjä ratkaisuja etätyön, kontaktien välttämisen ja kotiin tuotavien palvelujen edellytyksistä sekä tietoa puun terveysvaikutuksista. Yksityisiä kohderyhmiä ovat rakennuttajat, rakennusliikkeet, rakennusmateriaalien tuottajat, suunnittelutoimistot, hyvinvointi- ja hoiva-alan palveluntarjoajat sekä digitaalijärjestelmiä ja hyvinvointiteknologiaa tarjoavat yritykset. Julkisia kohderyhmiä ovat hyvinvointialueet sekä kaavoituksesta vastaavat kunnat.

Rahoittajat

TAKO- ja JOTAR-hankkeita rahoittavat Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen yliopistokeskus.

JOTAR-hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Rahoittajien ja yhteistyötahojen logot: Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Euroopan unioni - Euroopan aluekehitusrahasto.