Näkyykö tulevaisuus eteläpohjalaisten pk-yritysten strategioissa?

kiikarointia

Tulevaisuus on meille tuntematon, ja silti sen pitäisi olla jokaisen yrityksen strategiatyön ytimessä. Strategiaa kehittäessä jää usein jumiin nykytilanteeseen tai menneisyyteen, eikä muista, että strategian kautta yrityksen pitäisi proaktiivisesti luoda oma tiensä kohti menestyvää tulevaisuutta.

Osana EAKR:n rahoittamaa STRATU-hanketta keräsimme tutkimusaineistoa kyselytutkimuksena vuoden 2021-2022 vaihteessa eteläpohjalaisten pk-yritysten strategiaan ja tulevaisuuden ennakointiin liittyen. Kyselyyn vastasi 269 yritystä, joista 57 % oli mikroyrityksiä (henkilöstömäärä <10), 36 % pieniä yrityksiä (henkilöstömäärä <50) ja 7 % keskisuuria yrityksiä (henkilöstömäärä 51-250).

Tutkimustulokset osoittavat, että eteläpohjalaisissa pk-yrityksissä strategia tyypillisesti perustuu toimitusjohtajan ja/tai ylimmän johdon näkemykseen, joka määrittelee strategian. Strateginen suunnittelu näyttäytyy tutkimustuloksissa selkeänä kehittämiskohteena kuten myös se, että toimintatapoja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole määritelty. Tällöin strategian toteuttaminen voi olla haastavaa ja toiminnassa saattaa välillä jopa unohtua mikä strateginen tavoite olikaan. Näin ollen olisi kaiken kokoisissa yrityksissä hyvä tehdä strategia näkyväksi, eli laittaa strategiset tavoitteet ja toimenpiteet niihin pääsemiseksi paperille ja kaikkien työntekijöiden näkyville. Toimenpiteet olisi hyvä miettiä yhdessä työntekijöiden kanssa, eli millaisia muutoksia tai toimenpiteitä strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jokaisen työntekijän omassa toiminnassa ja miten ne voisi laittaa käytäntöön. Lisäksi on tärkeää miettiä, että miten voidaan mitata ja seurata strategian toteutumista. Hyviä työkaluja strategian suunnittelun avuksi on lukuisia, esimerkiksi strategiakartta tai business model canvas.

Kyselyn tulosten mukaan eteläpohjalaiset yritykset eivät kokeneet liiketoimintaympäristöä toimintaa rajoittavana tai juurikaan toimintaan vaikuttavana tekijänä strategiaa suunnitellessaan. Liiketoimintaympäristö on kuitenkin merkittävässä roolissa yritysten menestymisen kannalta ja tästä syystä strategiaa suunnitellessa tulisi tarkastella myös liiketoimintaympäristöä strategisia tavoitteita määritellessä. On hyvä olla kartalla asiakkaiden tarpeista, toimittajien tilanteesta ja kilpailijoiden tekemisistä. Lisäksi erilaiset megatrendit ja trendit voivat joskus merkittävästi vaikuttaa tai jopa muuttaa yrityksen toimintaa. Lisäksi joskus yrityksen ulkopuoliset tahot saattavat rajoittaa toimintaa ja strategioiden toteuttamista, esimerkiksi lainsäädäntö ja erilaiset säädökset.

Tutkimuksessa myös kartoitettiin millaisien tulevaisuuden muutossuuntien yritykset uskovat vaikuttavan toimintaansa. Eniten tulevaisuudessa ajateltiin vaikuttavan työvoiman saatavuuteen liittyvien haasteiden kasvaminen, jo nyt useilla aloilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa ja tämän ei uskottu helpottavan tulevaisuudessakaan. Lisäksi raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät haasteet nousivat esiin. Toisena merkittävänä muutossuuntana nähtiin digitalisaation eteneminen, teknologian sulautuminen laajemmin tuotteisiin ja palveluihin sekä etätyökäytännön vakiintuminen. Tulevaisuuden muutossuuntien ennakoiminen on hyvä apu myös strategian suunnittelussa. Esimerkiksi jos uskotaan, että osaavaa työvoimaa on tulevaisuudessa yhä haastavampi rekrytoida, voi alkaa miettiä miten tästä haasteesta selvitään, jotta yritystoiminnalla on edellytyksiä jatkua. Voisiko digitaalinen teknologia osaltaan tarjota apua tähän? Esimerkiksi rutiininomaisten tehtävien siirtäminen teknologian tehtäväksi, jolloin työntekijöiltä vapautuisi aikaa tehdä sellaisia tehtäviä, joita teknologian avulla ei voida tai ei haluta tehdä.

Tulevaisuuteen liittyviä trendejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan kannattaa jatkuvasti tarkkailla ja ottaa ne huomioon strategisessa suunnittelussa. Tulevaisuus voi tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja yrityksen tehtävä on proaktiivisesti tarttua näihin mahdollisuuksiin ja strategisesti kehittää omaa toimintaansa siten, että mahdollisuuksia voidaan hyödyntää. Koska emme ikinä voi olla varmoja siitä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, joustavuus, muutoskyvykkyys ja luovuus ovat tärkeitä menestymisreseptejä. Tulevaisuus ei ole irrallinen konsepti, vaan sitä analysoidaan, luodaan ja hyödynnetään jokapäiväisessä strategiantyössä ja strategisessa tekemisessä.

Anni Rajala & Annika Tidström

Anni Rajala toimii tutkijatohtorina ja Annika Tidström yrittäjyyden professorina Vaasan yliopiston Johtamisen yksikössä