Tietosuojailmoitus

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus
EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14

 

 1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Tutkimuksen nimi: Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell)
Seurantatutkimus
Tutkimuksen kestoaika: 2018-2022
Henkilötietojen käsittelyaika: Vuoden 2030 loppuun

 

 1. Rekisterinpitäjä

Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön, jolloin rekisterinpitäjä on Tampereen korkeakoulusäätiö.

Tampereen korkeakoulusäätiö sr
33014 Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33100 Tampere
Y-tunnus 2844561-8

 

 1. Tutkimuksen vastuullinen johtaja (yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa)

Nimi: Marja Jylhä
Osite: Arvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere
Puhelinnumero: +358405889100
Sähköpostiosoite: marja.jylha@tuni.fi

 

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Nimi: Jukka Tuomela
Puhelinnumero: +358504377074
Sähköpostiosoite: dpo@tuni.fi

 

 1. Tutkimuksen suorittajat

Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell)- hankkeen tutkimusryhmä

 

 1. Tutkimusrekisterin tietosisältö

Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, terveystiedot ja tiedot, jotka tutkimukseen osallistuva mahdollisesti tuo esille avoimissa vastauksissa

 

 1. Henkilötietojen tietolähteet

Nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus saadaan Digi- ja väestötietovirastosta ja muut tiedot saadaan kyselylomakkeen täyttävältä henkilöltä

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus.

Tutkimuksen tarkoitus on kerätä tietoa ikääntyvän väestön hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä tekijöistä sekä ikääntyvän väestön hyvinvointiin liittyvistä näkemyksistä. Tavoitteena on tuottaa aiheesta uutta tietoa, jota voidaan käyttää ikääntyvän väestön sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:

Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

 

 1. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja: Terveystiedot

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja: Ei

 

 1. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t

Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö

 

 1. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Tutkimuksen aineistonkeruun ja -tallentamisen toteuttaa yliopiston ulkopuolinen tiedonkeruuorganisaatio (Tutkimustie Oy), joka on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto siirretään Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Tietoarkisto arvioi aineiston arkistoitavuuden, tutkijan tekemän anonymisoinnin ja tekee tarvittaessa lisää poistoja ja muokkaa aineiston pitkäaikaissäilytykseen ja jatkokäyttöön soveltuvaksi.

 

 1. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: Ei

 

 1. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:
Lukitussa tilassa
Lukitussa kaapissa

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet):
Käyttäjätunnus
Salasana

Suorien tunnistetietojen käsittely:
Aineisto on pseudonymisoitu

Tietojen suojaus tietojen siirroissa:
Tiedonsiirron salaus: Yliopiston verkkolevy, suojatut verkkoyhteydet
Tiedoston salaus: Salattu sähköposti

 

 1. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja.

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa:
Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto siirretään Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon pysyvästi. Aineisto tallennetaan tunnisteettomana eli ilman henkilötietoja.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
 • Vastustamisoikeus
  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia