Hankkeen tuloksia esiteltiin Työelämän tutkimuspäivillä 10.12.2020

Robotiikan käyttöönotto työpaikalla muovaa monin tavoin työtä ja työn tekemisen tapoja. Työn sisällöllisten muutosten lisäksi robotisointi vaikuttaa laajasti esimerkiksi yhteistyö- sekä vuorovaikutusverkostoihin ja -tapoihin, tiedonhankintaan ja -jakamiseen sekä osaamistarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen työpaikalla. Työelämän tutkimuspäivien esityksessä tarkastelimme, miten osaamis- ja tietokäytännöt rakentuvat robotisoituvassa työssä.

Osaamis- ja tietokäytännöt kuvaavat yhteisöllisten oppimisprossien kautta rakentuvia kokonaisuuksia, joissa robotisoitavan työn ymmärrys ja sen kehittäminen rakentuu taloushallinnon työntekijöiden, (lähi)johtajien sekä robotiikkaratkaisujen kehittäjien välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä.

Alustavien tulosten perusteella taloushallinnon ammattilaisten ja robotiikkakehittäjien yhteistyö ja tiedonjakaminen näyttäytyvät keskeisenä robotisaatioprosessissa. Osaaminen vaikuttaa tällä hetkellä jakautuneen melko selvästi taloushallinnon substanssiosaamiseen ja robotiikkakehittäjien teknologiaosaamiseen. Näiden eri toimintojen ympärille on rakentuneet omat käytäntöyhteisönsä, joiden välistä vuorovaikutusta määrittää pitkälti tähän luodut muodolliset rakenteet ja prosessit.

Työvaiheiden robotisointi edellyttää taloushallinnon työntekijöiltä tarkkoja kuvauksia omien tehtäviensä työvaiheista. Taloushallinnon henkilöstö puolestaan tarvitsee robotiikkakehittäjiltä tietoa ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksista ja teknisistä ominaisuuksista. Aiempaa vahvemman tiedon ja osaamisen jakamisen tarve taloushallinnon ja robotiikan asiantuntijoiden välillä on tunnistettu organisaatioissa, mutta epämuodollisen kohtaamisen tapoja ei ole juurikaan syntynyt. Myös tähän liittyvät resurssit (mm. aika) on koettu riittämättömiksi. Muodollisten rakenteiden ja prosessien lisäksi vuorovaikutukseen liittyy myös niin sanottuja portinvartijoita – henkilöitä, jotka välittävät kommunikaatiota taloushallinnon ja robotiikkakehittäjien välillä.

Taloushallinnon ja robotiikan ammattilaisten yhteistyö näyttäytyykin jatkuvasti muovautuvana prosessina, jossa uudet, moninaisemmat vuorovaikutuksen tavat etsivät muotoaan muodollisten prosessien, niukkojen resurssien ja usein ristiriitaistenkin odotusten raameissa.

Voit tutustua tarkemmin esityksen dioihin: Osaamis- ja tietokäytäntöjen rakentuminen robotisoituvassa työssä