Syksyn Reilu media -työpajat piirsivät näkyviin mahdollisuuksia ja rajoja

Järjestimme syksyllä 2022 kaksi työpajaa kuullaksemme erilaisia kokemuksia ja ajatuksia journalismin ja kansalaisjulkaisijoiden välisestä suhteesta. Monenlaisista taustoista tulevien osallistujien näkökulmat tekivät hyvin näkyväksi yhtäältä kaikille yhteisiä huolia ja tavoitteita ja sitä kautta potentiaalia ”reilun yhteistyön” pelisääntöjen kehittämiselle – ja toisaalta selkeitä rajoja ja reunaehtoja, joiden puitteissa keskustelua voidaan jatkaa.

Työpajat muodostuivat kahdella tapaa: ensimmäiseen työpajaan kutsuimme avoimella kutsulla omaehtoista julkaisutoimintaa tekeviä kansalaisia ja freelancereita ja täydensimme tätä ryhmää vielä muutamalla suoralla kutsulla. Toinen työpaja koostui Journalistinen yleisötyö digiympäristössä -kurssin (https://research.tuni.fi/comet/jydy/) osallistujista, joiden ohjelmaan kiinnityimme yhtenä kurssin viidestä teemasta Vastuullisuus-otsikon alla.

Pyrkimyksemme oli rakentaa työpajaryhmien välille vuorovaikutusta ja yhteistä tavoitteenasettelua, joka auttaisi Reilu media -hankkeen tutkijoita tunnistamaan tarkemmin sekä näiden erilaisten toimijoiden välisiä ristiriitoja että mahdollisia ratkaisuja niiden liennyttämiselle. Hankkeen tavoitteenahan on kehittää erityisesti toimittajille suunnattu ”reilun median malli”, joka auttaisi jatkossa vähentämään journalismiin kohdistuvia epäreiluuden kokemuksia ja epäluottamuksen syntymistä tällaisissa ristiriitatilanteissa.

Lähtökohtia työskentelylle rakennettiin mm. yhteisen taustamateriaalin avulla. Tutkimusartikkeleiden ja muun taustalukemiston lisäksi tärkeimmän osan ennakkomateriaalista muodostivat kolme työpajojen osallistujien haastattelua, jotka toteutimme ennen työpajoja ja jaoimme verkkoalustalla äänitteinä ennen yhteistapaamisia. Noissa haastatteluissa kuuluvat selkeästi myös erilaiset epäreiluuden kokemukset ja huolet, joiden käsittelystä tässä hankkeessa juuri on kyse. Iso kiitos siis haastatelluille vielä kerran!

Kolme teemaa viestikapulana seuraaville työpajoille

Kuten työpajatyöskentelylle on ominaista, meidänkin tapaamisissamme isossa roolissa oli kunkin osallistujan henkilökohtaisten kokemusten jakaminen ja reflektointi yhdessä. Tätä kokemusten mosaiikkia pyrimme sitten yhdessä jalostamaan niin, että useimpien tärkeäksi kokemat teemat, arvot ja kysymykset alkaisivat tiivistyä työpajan yhteiseksi viestiksi.

Ensimmäisen työpajan työskentelyn pohjalta me tutkijat tiivistimme seuraavan työpajan lähtökohdiksi kolme teemaa. Toisen työpajan myötä teemat täsmentyivät edelleen.

  1. Journalismin arkiset käytännöt: miten maailmasta kerrotaan? Rajaamisen ja nimeämisen vaivihkainen valta. Keiden näkökulmat näyttäytyvät relevantteina, ketkä jäävät marginaaliin?
  2. Journalismia koskeva sääntely ja oikeudet: kuka saa käyttää journalismin auktoriteettivaltaa? Journalismin legitimiteetti nojaa yhteisiin sopimuksiin, eettisiin periaatteisiin ja itsesääntelyyn. Kuinka näiden pätevyydestä ja pitävyydestä voidaan varmistua?
  3. Tiedot, faktat ja totuudet: monia ääniä, yhteinen todellisuus? Journalismin tehtävä on kertoa ihmisille, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Siihen, mitä oikeastaan tapahtuu, voi kuitenkin olla monia näkökulmia. Kuinka näitä tulkintoja keskustelutetaan julkisuudessa siten, että kunnioitetaan sekä erilaisia kokemuksia ja arvoja että varmistettuja faktoja ja tietoa?

Näistä ensimmäinen teema liittyy siis itse journalistisiin teksteihin ja niiden tekemiseen, toinen teema käsittelee journalismin ja muun maailman välistä suhdetta ja kolmas liikkuu yleisemmin moniarvoisen yhteiskunnan ja demokratian periaatteiden tasolla.

Luottamus rakentuu myös kritiikin kautta

Työpajatyöskentelylle on tärkeää, että ilmapiiri keskustelulle on rakentava ja osallistujat voivat luottaa sekä työpajan järjestäjiin että toisiinsa. Työpajan koollekutsujien ja ohjaajien vastuu korostuu aivan erityisesti silloin, kun käsitellään aiheita, joista puhuminen voidaan kokea arkaluontoiseksi ja leimaavaksi.

Mielestämme onnistuimmekin tuottamaan hyvää ja avointa keskustelua, jossa katsottiin eteenpäin ja hahmoteltiin reittiä kohti sellaisia julkisen keskustelun käytäntöjä, jotka mahdollisimman moni voisi allekirjoittaa. Erilaiset lähtökohdat ja identifioitumiset valmiiksi jännitteisellä kentällä eivät kuitenkaan pyyhkiydy pois hetkessä, vaan vaikuttavat taustalla jokaisen osallistujan tulkintoihin työpajan hyödyllisyydestä.

Olemmekin erityisen tyytyväisiä myös niistä kriittisistä kysymyksistä, joita kummankin työpajan piiristä esitettiin meille työpajojen järjestäjille! Ne auttavat tunnistamaan juuri niitä tärkeimpiä arvoja ja rajoja, joiden kanssa hankkeen tavoitteet ovat kosketuksissa. Samalla kritiikki ja sen kuunteleminen auttaa meitä rakentamaan sitä luottamusta, mikä on välttämätöntä tällaisen hankkeen onnistumiseksi. Ainakin pyrimme olemaan luottamuksen arvoisia!

Kiitoksemme siis vielä syksyn työpajoihin osallistuneille. Reilu median työ jatkuu ja ensi keväänä luvassa on uusia työpajoja, jotka pääsevät rakentamaan nyt luodun perustan päälle lisää tärkeitä kerroksia.