Tutkimus

Yleistä

ProDigial on kahdeksanvuotinen tutkimusohjelma (lokakuu 2020–marraskuu 2028), joka edistää digi- ja tuottavuusloikkaa infra-alalla. Ohjelmassa analysoidaan tuottavuuden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kehitetään tuottavuutta parantavia keinoja, kuten konkreettisia digiratkaisuja, toimintamalleja ja ohjeita infran koko elinkaarelle. Tutkimusohjelma keskeisenä osana ovat konkreettiset infran kehityshankkeet, joissa uusia keinoja ja toimintamalleja testataan suunnittelussa, rakentamisessa, kunnossapidossa ja omaisuudenhallinnassa. Kehityshankkeita analysoimalla saadaan tietoa niiden vaikutuksesta tuottavuuteen sekä syötteitä kehitystoimille ja uutta tietoa eri tahoille päätöksentekoon. Tutkimusohjelmassa on vahvasti läsnä elinkaariajattelu. Tuottavuutta ja digitalisaation hyödyntämistä tarkastellaan koko elinkaaren näkökulmasta.

Tavoite

ProDigial-tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa infra-alan tuottavuutta digitalisaatiota hyödyntämällä.

Menetelmät

Tutkimusohjelmassa tehdään eri vaiheissa laajoja kirjallisuustutkimuksia, joiden avulla parannetaan esiymmärrystä eri aihealueisiin liittyen. Empiirinen aineistonkeruu ja analysointi tehdään pääosin laadullisilla menetelmillä: tapaustutkimuksilla, asiantuntijahaastatteluilla, ajatusjalostamoilla sekä havainnoinnilla. ProDigialissa tehdään myös benchmarkkausta oman alan sekä myös muiden alojen parhaimpiin käytäntöihin Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi tehdään tilastoanalyysejä ja muita kvantitatiivisia analyysejä.

Tulokset

Tutkimusohjelmasta saadaan tuloksena konkreettisia keinoja ja toimintamalleja, miten infra-alan tuottavuutta parannetaan ja mitataan koko elinkaarella digitalisaatiota hyödyntämällä. Lisäksi saadaan syväluotaavaa tietoa päätöksenteon eri tasoille. Yhtenä tuloksena on saada pysyvää muutosta infra-alan toimintakulttuuriin. 

Raportointi

Tutkimustulokset raportoidaan visuaalisesti korkeatasoisesti ja tarkoituksenmukaisesti eri käyttöä varten. Tutkimusohjelman eri kehityshankkeista laaditaan omat loppuraportit ja lisäksi tutkimuskokonaisuuksista laaditaan omat tulosraportit. Kaikki raportit julkaistaan ProDigial-nettisivuilla, joten tulokset ovat helposti kaikkien hyödynnettävissä. Tutkimusohjelmassa syntyy tieteellisiä artikkeleita kansainvälisiin tutkimusjournaaleihin. ProDigialissa on yhteensä yli 10 väitöstutkijaa Tampereen yliopiston eri tiedekunnista ja tutkimusyksiköistä.

Soveltaminen

Tutkimustuloksia sovelletaan käytäntöön paitsi konkreettisissa hankkeissa ja kunnossapitourakoissa myös järjestämällä seminaareja ja ajatusjalostamoja, joissa haetaan konkreettisia ratkaisuja ja käytäntöjä tutkimustulosten soveltamiseen kaupungeissa ja Väylävirastossa. Lisäksi ProDigialin tuloksia esitellään kotimaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa.

Yhteistyö

ProDigial-tutkimusohjelma toteutetaan laajassa yhteistyössä Väyläviraston, 10 kaupungin, yli 20 yrityksen sekä Tampereen yliopiston kesken. Tutkimusohjelman aikana tehdään laajaa yhteistyötä kaikkien infra-alalla toimivien tahojen kanssa, jotka ratkovat samoja ongelmia. Näitä ovat mm. ympäristöministeriö, KIRA-foorumi, Rakennustietomalli Oy, Rakennustietosäätiö, buildingSMART Finland, Kuntaliitto, GeoForum Finland, Infra ry, Aalto yliopisto, Oulun yliopisto sekä kansainväliset yhteistyökumppanit. Näin varmistetaan, että minkään tahon kanssa ei tehdä päällekkäistä tutkimusta vaan synergistä yhteistyötä. Lisäksi varmistetaan, että eri tahot tietävät entistä paremmin, mitä missäkin organisaatiossa tehdään. Tutkimusohjelma toteutetaan alusta loppuun kiinteässä yhteistyössä tilaajatahojen kanssa. Kaupungeilla, Väylävirastolla ja yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa tutkimuksen suunnitteluun ja painopisteisiin koko tutkimusohjelman ajan.