Tutkimus

Yleistä

ProDigial on kolmivuotinen tutkimusohjelma (lokakuu 2020–marraskuu 2023), jossa analysoidaan tuottavuuden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kehitetään tuottavuutta parantavia keinoja ja toimintamalleja. Tutkimuksessa keskeisenä osana ovat konkreettiset pilottihankkeet kaupungeissa, joissa uusia keinoja ja toimintamalleja testataan. Pilotteja analysoimalla saadaan tietoa niiden vaikutuksesta tuottavuuteen sekä syötteitä kehitystoimille ja uutta tietoa eri tahoille päätöksentekoon. Tutkimusohjelmassa on vahvasti läsnä elinkaariajattelu. Tuottavuutta ja digitalisaation hyödyntämistä tarkastellaan koko elinkaaren näkökulmasta.

 Tavoite

ProDigial-tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa infra-alan tuottavuutta digitalisaatiota hyödyntämällä.

Neljä tutkimuskokonaisuutta

 1. Elinkaaren läpäisevä tieto
 2. Hankinta ja yhteistyö
 3. Toimintakulttuurin muutos
 4. Tuottavuuden parantaminen

Tutkimuskokonaisuudet jakaantuvat yhteensä 13 työpakettiin:

Menetelmät

Tutkimusohjelman alussa tehdään aineistokatsaus, jossa kartoitetaan aiemmat tutkimukset sekä hyvät käytännöt, mallit, menetelmät ja tekniikat. Seuraavassa vaiheessa selvitetään pullonkaulat eri tutkimuskokonaisuuksissa, minkä jälkeen uusia keinoja ja toimintamalleja kehitetään ja testataan konkreettisissa piloteissa. Aineistonkeruu ja analysointi tehdään pääosin laadullisilla menetelmillä: tapaustutkimuksilla, asiantuntijahaastatteluilla, ajatusjalostamoilla sekä havainnoinnilla ja benchmarkkauksella. Lisäksi tehdään tilastoanalyysejä ja muita kvantitatiivisia analyysejä.

Pilotit

Tutkimusohjelmassa on 12 konkreettista pilottihanketta:

 • Espoo: Aluekehityksen tilannekuva, case Kera
 • Helsinki: Talvihoidon kehittäminen
 • Jyväskylä: Hankkeen tiedon- ja laadunhallintavaatimukset, case Ylämäyrämäki
 • Kuopio: Omaisuudenhallintaa palvelevan tiedon virtaaminen elinkaarella, case Savilahdentie-Volttikatu
 • Lahti: Laadunosoituksen toimintamalli, case Hennala
 • Lappeenranta: Suunnittelukokonaisuuden tilannekuva
 • Oulu: Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä
 • Tampere: Sujuva katutyömaa case Satakunnankatu-Rongankatu
 • Turku: Yhteistoiminnallisuus aluerakennushankkeessa, case Kirstinpuisto
 • Vantaa: Yhteistoiminnallinen suunnittelu, case Sporttikorttelit, Myyrmäki
 • Väylävirasto: Digitalisaation hyödyntäminen ratojen kunnossapidossa, case Meeri
 • Väylävirasto: Tiehankkeen elinkaaren aikaisen tiedonvirtauksen kehittäminen

Tulokset

Tutkimusohjelmasta saadaan konkreettisia keinoja ja toimintamalleja eri osapuolille, miten infra-alan tuottavuutta parannetaan ja mitataan koko elinkaarella digitalisaatiota hyödyntämällä. Lisäksi saadaan syväluotaavaa tietoa päätöksenteon eri tasoille.

Raportointi

Tutkimustulokset raportoidaan visuaalisesti korkeatasoisesti ja tarkoituksenmukaisesti eri käyttöä varten. Tutkimusohjelman eri piloteista laaditaan omat loppuraportit ja lisäksi tutkimustulosten pohjalta julkaistaan mm. tiedolla johtamisen käsikirja omistajaorganisaatioille, hankintakäytäntöjen parantamisen käsikirja tilaajille sekä infra-alan tuottavuuden parantamista edistävä teos. Kaikki raportit julkaistaan ProDigial-nettisivuilla, joten tulokset ovat helposti kaikkien hyödynnettävissä. Lisäksi tutkimuksista syntyy väitöskirja-artikkeleita kansainvälisiin tutkimusjournaaleihin.

Soveltaminen

Tutkimustuloksia sovelletaan käytäntöön paitsi konkreettisissa piloteissa myös järjestämällä seminaareja ja ajatusjalostamoja, joissa haetaan konkreettisia ratkaisuja ja käytäntöjä tutkimustulosten soveltamiseen kaupungeissa ja Väylävirastossa. Tutkimustulosten soveltaminen suunnitellaan kiinteässä yhteistyössä tilaajaorganisaatioiden kanssa. Lisäksi ProDigialin tuloksia esitellään kansainvälisissä konferensseissa.

Aikataulu: lokakuu 2020 – marraskuu 2023