Yhteistyötä rakentamassa

kuvassa hehkulamppu, jonka ympärillä on erivärisiä post-it lappuja.

Työllistymisen teemat ovat näkyvillä jo opintojen aikana, mutta erityisesti valmistumisen kynnyksellä sekä korkeakoulutetun siirtyessä opinnoista kohti työelämää. Korkeakoulutettujen työnhakijoiden ohjauksen kehittämisessä tarvitaan yhteistyötä sekä yhteisiä tavoitteita, joita on pohdittu yhdessä Osaamispoluttaja- ja Nopeasti töihin- hankkeiden sekä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen kanssa (TYKAS).

Yhteistyötä lähdettiin rakentamaan kesällä 2021 järjestämällä sekä hankkeiden projektiryhmien että Tykasin OMA-valmentajien yhteisiä tapaamisia. Tapaamisten aikana tutustuttiin sekä verkostoiduttiin ja luotiin yhteistyön pohjarakenteita kartoittamalla työntekijöiden tarpeita.

Osaaminen näkyviin

Korkeakoulutettujen työnhakijoiden tilanteen kartoituksesta sekä ohjauksesta vastaavat Tykasin OMA-valmentajat. He tekevät työtään moninaisilla taustoilla, jolloin käsitykset ohjaustyöstä sekä omasta itsestä ohjaustoimijana vaihtelevat.

Yhteistyömallin yhtenä kehittämisen osana oli OMA-valmentajien ohjausosaamisen vahvistaminen. Syksyn 2021 aikana OMA-valmentajille järjestettiin kaksi Osaaminen näkyviin- työpajaa, joissa pureuduttiin oman osaamisen sanoittamiseen. Omien vahvuuksien ja osaamisalueiden tunnistaminen on tärkeä työkalu ja auttaa ammattilaista toimimaan ohjaustyössä.

Ammattilaisellekaan oman osaamisen sanoittaminen tai tunnistaminenkaan ei välttämättä ole helppoa ja työpajojen aikana tätä päästiin yhdessä harjoittelemaan. Työpajat sisälsivät niin yksilöpohdintaa kuin osallistavia pienryhmäharjoitteita. Työpajasta heränneitä mietteitä ja ajatuksia käytiin yhteisesti lopuksi läpi.

Työpajoissa hyödynnettiin myös Erätauko- dialogia, jolla vahvistettiin omaan lähitiimiin syvemmin tutustumista – oman ammatti- ja ohjausidentiteetin rakentumiseen vaikuttaa myös tiimi, jossa työskennellään.

Työpajoista kerätystä palautteesta käy ilmi, että osallistuminen antoi uutta mietittävää sekä konkretisoi sen, kuinka vaikea omaa osaamista onkaan sanoittaa toisille. Koettiin, että yhteiset keskustelut auttoivat ja kannustivat puhumaan osaamisista sekä myös palautteen antamisen tärkeys nostettiin esiin. Työpajoista ensimmäinen järjestettiin pienemmälle tiimille ja toisessa oli mukana laajempi joukko ammattilaisia.

 

Kehittämistyöpaja: Kannatteleva ja dialoginen ohjaus

OMA-valmentajille järjestettiin lisäksi helmikuussa 2022 työpaja, jonka teemana oli kannatteleva ohjausote. Työpajan tavoitteena oli luoda yhteistä ymmärrystä dialogisen ohjauksen menetelmistä sekä antaa myös konkreettisia keinoja asiakaskohtaamisten tueksi.

Työpaja aloitettiin asiantuntijan puheenvuorolla, jossa keskityttiin ohjauksen sekä dialogisuuden peruskäsitteisiin ja niiden merkitykseen asiakaskohtaamisissa. Työpajan toisessa osuudessa perehdyttiin pienryhmäharjoitteiden kautta haastavan asiakastilanteen käsittelyyn sekä harjoiteltiin läsnäoloa. Työpajassa oli mukana yhteensä 30 kuntakokeilun ja korkeakouluyhteisön ammattilaista.

Työpajojen lisäksi järjestimme OMA-valmentajille yhteisen infotilaisuuden, jossa keskityttiin opintojen keskeytymisiin ja opintojen loppuun saattamisen mahdollisuuksiin. Tilaisuudessa OMA-valmentajat kuulivat tietoa korkeakoulujen käytännöistä opinto-ohjaajilta sekä saivat konkreettisia esimerkkejä eri aloilta siitä, millaisin toimenpitein opintoja on saatettu loppuun. Keskeinen viesti oli se, että toivoa ja ratkaisuja löytyy aina! OMA-valmentajat saivat myös infon lopuksi ohjeistuksia ja yhteystietoja, joita hyödyntää asiakastyössä.

Korkeakouluyhteisön ja työllisyyspalvelujen tapaamisia sekä yhteistyön kehittämistä jatketaan edelleen ja pyritään rakentamaan kestävälle pohjalle. Haastavaksi tekijäksi on havaittu eri organisaatioiden omat kiireet sekä muuttuva työarki, mutta kaikilla on yhteinen tavoite ja halu saattaa yhteistyöllä korkeakoulutuksesta valmistuva opiskelija sujuvasti kohti työelämää. ​

 

Syysterveisin Osaamispoluttajan projektiasiantuntija Laura Sairanen