Luontoelämykset inspiroimaan nuorten ympäristöaktivismia

Greta Thunbergista on tullut pienessä ajassa esikuva nuorille ympäri maailman. Hän on esimerkillään näyttänyt, miten nuoria kuunnellaan heidän vaatiessa päättäjiltä kunnollisia päätöksiä kestävien elinehtojen takaamiseksi tulevaisuudessa. Vuoden alussa käynnistynyt NYT!-tutkimushanke haluaa vahvistaa tätä nuorten keskuudessa virinnyttä uskoa vaikutusmahdollisuuksiinsa. Missionamme  on edistää sitä, että nuorten ympäristöahdistus voisi kanavoitua hyvinvoinniksi ympäristöpoliittisen toimijuuden kautta.

Hankkeen toisena  lähtökohtana on kriittinen huomio siitä, miten nykykasvatus perustuu katteettomaan uskoon kehittyvän teknologian kyvystä ratkaista kaikki mahdolliset jäte- ja saasteongelmat (Värri 2018). Mikäli vallitsevan teknologiauskon ja ylikulutuskulttuurin lähtökohtia ei kyseenalaisteta, uusinnetaan sellaista kuluttaja- ja työntekijäkansalaisen mallia, joka on tuhoisa kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Ilmastonmuutoksen kaltaisten ympäristöongelmien hälyttävän tilan vuoksi tarvitaan uudenlaisia kasvatuksellisia interventioita, jotta nuorten arvojen ja ajattelun sekä vaikuttamishalun inspiroimiseksi. Näin  nuorille rakentuu uskoa ja välineitä toimia yhteiskunnassa kestävästi ympäristön suhteen. (Värri 2018; Pihkala 2017.) 

Kolmanneksi olemme sitä mieltä, että on tarkasteltava kriittisesti sitä, miten suhtaudumme nuorten pyrkimyksiin vaikuttaa – kuuntelemmeko todella nuorten viestejä, miten ymmärrämme ne ja millaiset seikat estävät heidän viestiensä vakavasti ottamista. 

Näistä lähtökohdista alamme tutkia 12-16-vuotiaiden  nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristökysymyksiin ja etsiä heille mielekkäitä tapoja saada äänensä kuuluviin ja vakavasti otetuksi. Haluamme dokumentoida, miltä osallistuminen tuntuu nuorten näkökulmasta; miten ja millaisen vaikuttamisen nuoret kokevat merkitykselliseksi ja mielekkääksi sekä millaiset seikat mahdollistavat tämän. Selvitämme samalla, millaisia esteitä heidän vaikuttamispyrkimyksensä kohtaavat ja miten esteitä voitaisiin poistaa. 

NYT!-hankkeen tavoitteena on osallistua ennakkoluulottomasti ja kokeillen ilmastonmuutoksen kaltaisen viheliäisen ja globaalin ongelman ratkaisemiseen sukupolvien välisessä vuoropuhelussa. Se soveltaa seikkailu- ja elämyskasvatuksen pedagogiikkaa ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen, mistä on vähän aiempaa tutkimusta ja kokemusta. Hypoteesina on, että luonnon kauneus ja elämykselliset kokemukset luonnossa ja eläinten kanssa edistävät nuorten toimijuutta suhteessa ympäristöön (myös Wayman 2018; Virtanen 2017). NYT!in kunnianhimoisena tavoitteena on avata kaikille nuorille, myös haavoittuvissa ja heikoimmassa asemassa oleville, mahdollisuuksia ja näköaloja toimia ilmasto- ja ympäristöasioissa. 

Kokeilemme elämyksellisen pedagogiikan välineitä ja menetelmiä, kun  tuotamme tietoa nuorten mahdollisuuksista ympäristöpoliittiseen kansalaistoimintaan sekä tällaisen toimijuuden esteistä. Nuoria ei siis lamauteta voimattomiksi synkillä tulevaisuuskuvilla, vaan heihin valetaan uskoa, että maapalloa tuhoavat kehityskulut on mahdollista kääntää kestävämpään suuntaan.

Uskomme monialaisen tiimimme ja yhteistyömme nuorten kanssa synnyttävän luovia ratkaisuja ja kokonaisvaltaisen näkemyksen nuorten ympäristöpoliittisesta toimijuudesta. 

Koneen säätiö rahoittaa hankettamme neljä vuotta.

Kirjoittajat: Hankejohtaja prof. Päivi Honkatukia ja hankkeen koordinaattori-päätutkija FT Mari Pienimäki