Tavoitteemme

Pyrimme murtamaan hiljaisuuksia kaltoinkohtelun kokemusten ympäriltä, tieteen ja taiteen vuoropuhelun keinoin, ja luomaan ymmärrystä vaikeiden kokemusten jakamisen ja kohtaamisen esteistä ja mahdollisuuksista.

Miksi

Suomi on sitoutunut edistämään hyvää, väkivallatonta ja turvallista lapsuutta. Kansallisen lapsistrategian (2021) keskeisiä tavoitteita on vakiinnuttaa työtapoja väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaivataan tietoa yksilöllisistä, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista tekijöistä, jotka vaikeuttavat ja toisaalta luovat mahdollisuuksia kaltoinkohteluun puuttumiseen.

Mitä

Kuulluksi -hankkeessa tutkitaan ja puhutaan siitä, mistä on vaikeata puhua, nuoria ja lastensuojelun ammattilaisia kuullen ja osallistaen.

Hankkeessa tutkitaan pitkällä aikavälillä (1950–2025) lasten sosiaali- ja hyvinvointivaltion kokemusta ja tilanteita, joissa lapset ja nuoret ovat turvan ja hoivan sijaan kohdanneet sijaishuollossa kaltoinkohtelua.

Empiirisen tutkimuksen kohteeksi nostamme lasten ja nuorten pyrkimykset kertoa lastensuojelun epäkohdista, ja hyödynnämme siinä eri tiedon lajeja: a) historiallista analyysiä ja kontekstia, b) muistitietoa, c) kokemustietoa ja d) kehollista tietoa. Analysoimme lisäksi hallinnollisia, sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita, jotka ovat luoneet puitteet kokemusten jakamiselle, kuuntelulle ja toisaalta ohittamiselle ja torjunnalle.

Miten

Hankkeessa keskeiseen rooliin nousee tarinateatteri Storian ja Kulttuuriosuuskunta ILME:n taidelähtöinen ja tutkimuseettisesti kestävä työskentely lastensuojelun eri-ikäisten kokemusasiantuntijoiden, sijaishuollossa olevien nuorten ja sote-ammattilaisten kanssa.

Tutkijat tarjoavat taiteelliseen työskentelyyn tutkimushavaintoja ja käsitteitä, jotka auttavat osallistujia jäsentämään ja jakamaan henkilökohtaisia kokemuksiaan, niin puheena, tekstinä kuin taiteellisina tuotoksina. Kaltoinkohtelu ja sen kohtaaminen tuottaa usein hiljaisuutta – halutessaan osallistujat voivat tuoda hankkeeseen oman äänensä ja näin jakaa arvokasta kokemustietoa, joka avaa taas tutkijoille uusia näkökulmia ja tutkimuskohteita.

Millä tuella

Hanke on kestoltaan nelivuotinen (2022-2025) ja sen rahoittajana on Koneen säätiö.  Hankkeen tutkimuskumppanina toimii Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö (HEX).

Kuulluksi-hankkeen yhteistyökumppanina toimii Vertaisuus ilman väkivaltaa (VIV) -hanke, Pesäpuu ry.