Tarkasteltavat sopimukset ja valvontamekanismit

Hankkeessa tarkastellaan kahdeksaa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusta sekä sopimusten valvontajärjestelmiä ja -mekanismeja.

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (Euroopan ihmisoikeussopimus, 1959, SopS 18–19/1990)

Euroopan ihmisoikeussopimuksen täytäntöönpanoa valvoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jonka antamat tuomiot velvoittavat vastaajavaltiota ja ohjaavat muita sopimusvaltioita.

Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (1987, SopS 16–17/1991)

Sopimuksessa perustettiin eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun taikka rangaistuksen estämiseksi. Valvoessaan sopimusvelvoitteiden täyttymistä riippumattomista ja puolueettomista asiantuntijoista koostuva komitea suorittaa tarkastuskäyntejä paikkoihin, joissa säilytetään vapautensa menettäneitä henkilöitä.

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (1995, SopS 1–2/1998)

Vähemmistöpuiteyleissopimuksen sopimusvelvoitteiden täyttymistä valvotaan viiden vuoden välein tapahtuvan määräaikaisraportoinnin avulla. Euroopan neuvoston neuvoa-antava komitea sekä ministerikomitea antavat määräaikaisraportteihin perustuvia suosituksia.

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992, SopS 23/1998)

Kieliperuskirjan valvontamekanismi perustuu Euroopan neuvoston asiantuntijakomitealle viiden vuoden välein toimitettuihin määräaikaisraportteihin. Näiden raporttien perusteella asiantuntijakomitea sekä ministerikomitea antavat suosituksia.

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1996, SopS 78–80/2002)

Euroopan sosiaalisen peruskirjan valvonta perustuu sopimuksen soveltamista koskeviin määräaikaisraportteihin, jotka tutkitaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteassa, hallitusten välisessä komiteassa sekä ministerikomiteassa, jolla on myös mahdollisuus antaa suosituksia jäsenmaan lainsäädännön muuttamiseksi. Suomessa vuonna 1998 voimaan tullut lisäpöytäkirja mahdollistaa lisäksi tietyt edellytykset täyttävien järjestöjen tekemät järjestövalitukset.

Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005, SopS 43–44/2012)

Yleissopimuksen täytäntöönpanoa seuraa ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä, joka suorittaa valvontaa vierailujen sekä maakohtaisten raporttien avulla. Asiantuntijaryhmän esittämien näkemysten perusteella sopimusosapuolten komitea voi antaa suosituksia.

Lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (2007, SopS 87–88/2011)

Yleissopimuksen toimeenpanoa seuraa sopimusosapuolista koostuva nk. Lanzarote-komitea.

Yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (2011, SopS 52–53/2015)

Nk. Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä.