Esittely

EVOLUTIVE-hankkeessa tarkastellaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön, politiikkoihin sekä ihmisoikeuskeskusteluun.

Vuoden mittainen EVOLUTIVE-hanke käynnistyi 1.3.2021 päättyen helmikuussa 2022. Hankkeen tulokset julkaistaan osana Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaa.

Tausta

EVOLUTIVE-hanke asettuu osaksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategista kokonaisuutta ”Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi”.

Hankkeella tuetaan perus- ja ihmisoikeuksien koskevien hallitusohjelmakirjausten toteutumista. Hanke tukee osaltaan myös kansainvälistä yhteistyötä ja vahvistaa sopimusjärjestelmää.

Tutkimuksen avulla on tarkoitus muodostaa kokonaisvaltainen kuva nykyisen järjestelmän toiminnasta sekä vaikutuksista. Kerätyn tiedon pohjalta on mahdollista esittää suosituksia, joilla voidaan tehostaa sopimusten ja niiden valvontaelinten ratkaisujen toteutumista sekä täytäntöönpanoa kansallisella tasolla.

Hankkeessa tarkastellaan kahdeksaa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusta sekä niihin liittyviä valvontamekanismeja. Näihin pääset tutustumaan tarkemmin täältä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on tuottaa konkreettisia suosituksia ihmisoikeussopimusten muodostaman järjestelmän toimintaedellytysten kehittämiseksi ja virtaviivaistamiseksi. Tavoitteena on tunnistaa ja esittää ne kansalliset mallit, joiden avulla tuetaan jatkuvaa vuoropuhelua kansainvälisten valvontaelinten ja kansallisen tason välillä.

Hankkeessa kerätyn aineiston avulla on mahdollista tunnistaa ja ymmärtää niitä puutteita, jotka vaikuttavat nykyisen järjestelmän toimintaan. Näihin löydöksiin pohjautuen hankkeessa etsitään toimivia ratkaisuja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten kansallisen merkityksen vahvistamiseksi sekä sopimusvelvoitteiden toteutumiseksi kansainvälisten sopimusten sekä Suomen perustuslain vaatimalla tavalla.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kansallisella tasolla niin säädösvalmistelun tukena kuin politiikkaohjauksessakin. Lisäksi hankkeessa tuotetun tiedon avulla voidaan entisestään kehittää ihmisoikeusrakenteita sekä hallituksen määräaikaisraportointia ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanosta.

Hankkeen avulla voidaan tuottaa arvokasta tietoa monen- ja kahdenvälisessä vuoropuhelussa Euroopan neuvostossa ihmisoikeussopimusjärjestelmän puolustamisessa.

Rahoittajat

Hankkeen rahoittajana toimii valtioneuvoston kanslian koordinoima Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) ja vastuuministeriönä on ulkoministeriö.