Esittely

Hanke on päättynyt 30.9.23.

Hankkeen tausta

COVID-19 pandemia toi maailmanlaajuisesti mukanaan suuria muutoksia sote-palvelujärjestelmään ja palvelujen käytännön järjestelyihin. Hoitohenkilökuntaa siirrettiin kiireettömästä hoidosta kiireelliseen hoitoon ja onkin selvää, ettei hoitajien ja lääkäreiden ammattitaito riitä tällaisiin nopeisiin tehtäväkuvien vaihtoon ilman lisäkoulutusta. Useat eri kliinisen työn osaajat koulutettiinkin pikakoulutuksilla COVID-19-potilaiden hoitoon.

Potilashoidossa käytettävien digitaalisten järjestelmien ja lääkinnällisten laitteiden turvallinen ja osaava käyttö ovat ensiarvoisen tärkeää niin potilaalle/asiakkaalle kuin hoitohenkilökunnalle. Hoitotyön perustutkintoihin ei juurikaan sisälly digitalisten taitojen opetusta, eikä laiteturvallisuuden ja laiteosaamisen opintoja omina kokonaisuuksinaan, vaan digitaalisia taitoja ja laiteosaamista hankitaan työpaikoilla ja erilaisissa lyhyemmissä koulutuksissa. Useinkaan koulutuksiin ja perehdytyksiin ei ole resursoitu riittävästi työaikaa, ja potilastyöstä on hankala irrottautua pidempiaikaiseen koulutukseen tai perehdytykseen.

Digitaalisten taitojen osaamisen ja varmistamisen puute vaikuttaa välillisesti myös asiakkaaseen ja esimerkiksi omaishoitajaan. Kun ammattilaisella ei ole tarvittavia taitoja tai mahdollisuuksia kehittää ja varmistaa digitaalista laiteosaamistaan, tieto ja oikeaoppinen digitaalisten järjestelmien käyttö jää myös etä- ja koti- sekä kotisairaanhoidon ratkaisuissa puutteelliseksi.

Sote-alalla työskentelevät ovat nostaneet yhdeksi keskeiseksi osaamistarpeeksi hyvinvointi- ja terveysteknologisen osaamisen, missä painottuu mm. terveydenhuollon järjestelmiin ja laitteisiin liittyvä digitaalinen osaaminen.

Lainsäädäntö määrittelee ammattimaisen käyttäjän ja ammattihenkilön lääkinnällisten laitteiden käyttöön liittyvät velvollisuudet. Jotta terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaaminen sekä digitaalisten taitojen kehitys voidaan varmistaa riittävälle tasolle, tulee koulutusta ja perehdytystä uudistaa ja tehostaa. Digitaalisten taitojen vahvistaminen perinteisten koulutusten ja perehdytysten kautta on kuitenkin haastavaa työaikana. Lisäksi COVID-19 on pakottanut “pikakoulutuksiin ja perehdytyksiin”.

Tavoite ja tehtävät

Tällä hankkeella tuotetaan digitaalisen osaamisen varmistamiseen, koulutuksiin ja perehdytyksiin uudenlaisia pedagogisia ja virtuaalisen (VR, XR) ja lisätyn todellisuuden (AR) teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja.

Hankkeessa tuotettuja tuloksia pyritään hyödyntämään laajalla tasolla sote-ammattilaisten digitaalisten taitojen parantamiseen ja terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamisen varmentamiseen.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) tuo mukanaan digitaalisten taitojen kehittämiseen tarvittavan pedagogisen osaamisen ja digitalisoituvan terveysteknologian ja lääkinnällisten laitteiden regulaatioon liittyvää osaamista. Lisäksi TAMK vastaa virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden ratkaisujen tuottamisesta ja niiden kokeiluista, sekä käytettävyyden arvioinnista.

Turun yliopisto tuo hankkeeseen potilasturvallisuusosaamista, ja ohjaa osaamisen varmistamiseen liittyvän kriteeristön sisältöjä ja luomista. Potilasturvallisuus koostuu monista tekijöistä, joiden hallitsemiseksi tarvitaan mittareita ja tutkittua tietoa, turvallisuuden johtamista sekä syyllistämätöntä toimintakulttuuria.

Vaasan Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus tuo hankkeeseen valtakunnallisen laiteosaamisen ja osaamisenvarmistamisen toimeenpanijan roolissa ne osaamisen varmentamiseen liittyvät reunaehdot, jotka tulee toteuttaa ja huomioida VR- ja AR-ratkaisuissa. Lisäksi he toimivat hankkeessa tuotettavan digitaalisen oppimisympäristön ylläpitäjänä ja kehittäjänä hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Vaikuttavuus

Hankkeessa kehitetty virtuaalinen/digitaalinen oppimisympäristö tarjoaa terveydenhuollon ammattilaiselle helposti lähestyttävän ja saavutettavan ja yhteiskehittämistä tukevan oppimisalustan. Virtuaalisen/digitaalisen oppimisympäristön tarjoama tasalaatuinen ja kaikille samanlainen koulutus- ja oppimisympäristö ja osaamisen arviointimalli parantaa sote-kentällä toimivien terveydenhuollon ammattilaisten digitaalisten järjestelmien ja laiteosaamisen laatua. Osaamisen varmentuminen vähentää haitta- ja vaaratapahtumia ja lisää asiakas- ja potilasturvallisuutta ja työhyvinvointia.

Virtuaalinen (VR, XR) ja lisätyn todellisuuden (AR) oppimisympäristö helpottaa, yhtenäistää ja kehittää digitaalisten järjestelmien ja lääkinnällisten laitteiden ammattimaista käyttöä. Hankkeen innovatiivinen virtuaalinen/digitaalinen oppimisympäristö motivoi sote-työntekijöitä digitaalisten laitteiden, järjestelmien ja teknologioiden käyttämiseen ja taitojen kehittämiseen. Tätä kautta hankkeen pitkäaikaiset välilliset vaikutukset saavuttavat myös etä-, koti- ja kotisairaanhoidon asiakkaat ja esimerkiksi omaishoitajat, kun ammattilaisten osaaminen voidaan paremmin varmentaa ja tätä kautta ammattilainen voi ammattitaitoisemmin opastaa muita digitaalisten järjestelmien, terveys- ja lääkintälaiteteknologioiden käyttöön.

Rahoittajat

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.