Esittely

Jaakko Teitin piirros Suuren Rantatien silloista Kymijoen haaroissa 1555.
Jaakko Teitin piirros Suuren Rantatien silloista Kymijoen haaroissa Ahvenkoskelta Kymin Korkeakoskelle 1555.

Mitä Suomen alueen myöhäiskeskiaikaisesta ja uuden ajan alun tieverkosta tiedetään? Miten laaja tieverkko oli ja millaisista kokonaisuuksista reitit tarkkaan ottaen koostuivat? Millaista paikkatietoa ajan yleisistä maanteista, silloista, niiden etappipaikoista ja eri vuodenaikojen kausireiteistä on säilynyt? Millaisia palveluita maanteillä liikkuville oli tarjolla ja missä? Näihin ja moniin muihin aikakauden liikennereittejä koskeviin kysymyksiin haetaan vastausta Viabundus Suomi 1350-1650 -hankkeessa.

Tausta

Viabundus Suomi 1350–1650 -tutkimushankkeen tavoitteena on Suomen alueen liikennereittejä ja etappipaikkoja koskevan historiallisen paikkatiedon (HGIS) kokoaminen yhtenäiseksi tietokannaksi, tähän perustuvan karttaliittymän luominen, ja niiden tuominen avoimena julkaisuna yleiseen käyttöön.

Hankkeen johtaja ja vastaava tutkija on dos. Tapio Salminen (Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto). Hankkeen johtoryhmään kuuluvat edustajat Tampereen yliopiston TRIVIUM-tutkimuskeskuksesta (Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies, Tampereen yliopisto), Turun yliopiston Maisemantutkimuksen oppiaineesta, Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, Pori) sekä kansallisesta viestinnän alan erikoismuseosta Postimuseosta (Tampere). Hanketta koordinoiva johtoryhmä ja konsortio perustettiin elokuussa 2021.

Viabundus Suomi on osa Göttingenin yliopiston Historiallisen aluetutkimuksen instituutin (Institut für Historische Landesforschung) sekä Lyypekissä sijaitsevan Hansan ja Itämeren alueen tutkimuskeskuksen (Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums) vuonna 2019 perustamaa eurooppalaista Viabundus-hanketta, jonka tavoitteena on itsenäisten osaprojektien kanssa tuottaa avoin paikkatietokanta ja siihen perustuva digitaalinen kartta Alppien pohjoispuolisen Euroopan liikenneverkostosta ja siihen liittyvistä järjestelmistä.

Tavoite ja tehtävät

Viabundus Suomi 1350–1650 tuo Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittejä koskevan tiedon osaksi kansainvälistä eurooppalaista avoimessa käytössä olevaa tietokantaa, ja mahdollistaa tiedon käytön ylirajaisessa monitieteisessä tutkimuksessa ja erilaisissa sovelluksissa.

Hankkeessa luotavat historiallinen paikkatietokanta ja kartta käsittävät tiedot Suomen tiestöstä ja liikennettä tukevista järjestelmistä (majatalot, kestikievarit, postitalot, markkinapaikat ja -ajat, tullipisteet, rantautumispaikat) vuosina 1350–1650. Hankkeessa kerätty tieto perustuu olemassa olevaan liikennereittien ja etappipaikkojen historiaa koskevaan tutkimukseen sekä kartta- ja lähdemateriaaliin.

Paikkatietokanta toteutetaan eurooppalaisen Saksasta käsin johdetun Viabundus-projektin kehittämän valmiin sovelluksen ja mallin mukaisesti itsenäisenä alaprojektina. Valmiit ja testatut tekniset ratkaisut auttavat hanketta keskittymään varsinaisen sisältöön: liikennereittien, niiden varrella olleiden etappipaikkojen ja niissä vuosina 1350–1650 tapahtuneiden muutosten paikallistamiseen, liikenteen infrastruktuurin ja paikkojen tavoitettavuuden tutkimukseen sekä liikennereittien historialliseen paikkatietoon liittyvien sovellusmahdollisuuksien kartoittamiseen.

Vaikuttavuus

Tietokantaa voidaan käyttää hyväksi Suomen infrastruktuurin ja yhteiskunnan historiaa koskevassa tutkimuksessa, seudullisessa suunnittelussa, kulttuurimaiseman kerrosten säilyttämistä tukevassa työssä sekä opetuksessa.

Rahoittajat

Hankkeen rahoittaja on vuosina 2022-24 Koneen Säätiö.