Uraohjausta kaikille - infograafi opetus- ja ohjaustoimijoille ammattikorkeakouluissa

TUURA -hankkeessa tehdyn kartoitustyön pohjalta pyrittiin löytämään uraohjaukseen liittyviä keskeisiä teemoja, joihin opetus- ja ohjaustoimijoiden tulisi ammattikorkeakouluissa toimittaessa kiinnittää huomiota tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta. Kartoitustyön tuloksia on tiivistetty infograafin muotoon, jotta siitä olisi nopeasti ja helposti nähtävillä kaikkia amk-opiskelijoita palvelevan uraohjauksen lähtökohtia.

Infograafi “Uraohjausta kaikille” muodostuu neljästä yleisestä teemasta: kaikkien korkeakoulu, ohjaus opintojen aikana, työelämäyhteydet ja urasuunnittelun tukeminen. Nämä yleiset teemat ovat läsnä koko opintopolun ajan. Lisäksi infograafiin on poimittu opintopolun vaiheiden mukaan painottuvia teemoja: opintojen alussa, yksilöllisen opintopolun aikana sekä opintojen loppuvaiheessa.
LISÄÄ TÄHÄN INFOGRAAFI
Yhdenvertaisuus, yksilöllinen kohtaaminen, työelämäyhteydet ja urasuunnittelu läsnä läpi opintojen

Kaiken lähtökohtana tulisi olla kaikkia opiskelijoita tukeva ammattikorkeakoulu – kun uraohjausta suunnitellaan tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeiden näkökulmasta, se palvelee samalla kaikkia opiskelijoita. Kaikille opiskelijoille tulisi olla tarjolla riittävää tukea ja ohjausta tarpeiden mukaisesti. Uraohjauksessa, kuten opetuksessa ja ohjauksessa yleisemminkin, tulisi myös ohjata opiskelijoita toimimaan yhdenvertaisesti muiden kanssa niin opintojen aikana kuin työelämään siirryttäessä.

Jokainen meistä tarvitsee positiivista vahvistamista, huomioiduksi ja kuulluksi tulemista sekä kohtaamista. Opiskelijat arvostavat erityisesti henkilökohtaista kohtaamista, mutta myös muunlainen saavutettavissa oleva, monikanavaisuutta tukeva informaatio ja tiedottaminen toimivat osalle opiskelijoista tehokkaasti. Jos ohjausta voidaan toimivalla tavalla toteuttaa erilaisin digitaalisin välinein ja materiaalein, on henkilökohtaista ohjausta mahdollisuus tarjota kohdennetummin sitä tarvitseville.

Työelämäyhteydet ovat keskeinen osa amk-opiskelua ja uraohjausta. Opiskelijat saavat kokemusta aidoista työtehtävistä erilaisten projektien, kuten toimeksiantojen ja harjoittelun, kautta. Uraohjauksen näkökulmasta näiden mahdollisuuksien tarjoaminen sekä niiden merkityksen sanoittaminen tulevan työuran kannalta on tärkeää. Osa opiskelijoista tarvitsee enemmän tukea työelämäyhteyksissä toimittaessa ja tässä yhteydessä korkeakoulun kiinteät yhteydet työnantajiin sekä muihin työelämäkumppaneihin ovat keskeisiä. Työyhteisön monimuotoisuus ja diversiteetti sekä yhteiskuntavastuu ovat yhä tärkeämpiä arvoja myös yrityksille ja näiden eteen on korkeakoulujen ja työnantajien järkevää tehdä yhdessä työtä.

Urasuunnittelutaidot nousevat tulevaisuuden työelämässä ja elämässä yleisesti yhä keskeisempään rooliin. Urasuunnittelutaidot kattavat itsetuntemuksen, erilaisten vaihtoehtojen tuntemuksen, suunnittelu- ja päätöksentekotaidot sekä työnhaku- ja siirtymätaidot.  Opiskelijoiden urasuunnittelutaitoja tulisikin kehittää läpi korkeakouluopintojen osana jatkuvan oppimisen valmiuksia niin ohjauksessa kuin opetuksessa.
Ohjauksen tarpeet opintopolulla

Opintojen alun kiinnittymisellä ja sitoutumisella on oleellinen vaikutus yli opintopolun aina valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen saakka. Heikko kiinnittyminen opintoihin voi viivästyttää opintoja sekä vaikuttaa työelämään siirtymiseen tuomalla haasteita esimerkiksi osaamisen tunnistamiseen. Matala sitoutuminen opintoihin voi lisätä myös riskiä opintojen keskeyttämiseen. Uraohjauksessa onkin tärkeää vahvistaa opiskelijan itsetuntemusta ja vahvuuksia sekä pyrkiä löytämään ja sanoittamaan osaamista yhdessä opiskelijan kanssa. Merkittävää on lisäksi tukea opiskelijan motivaatiota opiskeluun ja auttaa tätä kehittämään opiskelu- ja työelämävalmiuksiaan uraohjauksen keinoin.

Osana ohjausta jokaisen opiskelijan yksilöllisen opintopolun tukeminen on tärkeää. Yksilöllisen opintopolun tukemisessa on oleellista kannustaa opiskelijoita omanlaistensa opinto- ja urapolkujen luomiseen. Harjoittelujaksoin ja opinnäytetöin voidaan pyrkiä suuntaamaan opiskelijoita heidän tavoittelemalleen urapolulle. Jos tavoiteltu urapolku onkin esimerkiksi eri alalla, on ohjauksen keinoin tärkeää tukea opiskelijaa myös silloin, jos suunnitelmat muuttuvat – koskaan ei ole liian myöhäistä vaihtaa suuntaa tai etsiä omaa paikkaa toisaalta. Ohjauksen näkökulmasta läpi kunkin opiskelijan yksilöllisen opintopolun onkin merkittävää huomioida jokaisen yksilön erilaiset tuen tarpeet opintopolun eri kohdissa – samalla sapluunalla ei voida tukea kaikkia.

Opintojen loppuvaiheessa voi tulla esiin monenlaisia ohjauksen ja tuen tarpeita. Siirtyminen työelämään voi aiheuttaa epävarmuutta ja turvattomuutta omaa tulevaisuutta kohtaan. Osuvalla uraohjauksella opiskelijaa voidaan tukea tiedottamalla erilaisista mahdollisuuksista ja tarjoamalla ohjausta pulmatilanteiden ratkaisemiseksi. Ohjauksen lähtökohtana läpi opintojen ovat opiskelijan tarpeet, edellytykset ja kiinnostukset.

Kirjoittajat: projektipäällikkö Maija Joensuu ja harjoittelija Maija Viitasaari TAMK