Alumnitoiminta ja uravalmennus osana opiskelijan opintopolkua Humakissa

Kuva: Pixabay

Humak on yksi Tuura – Tukea urapoluille -hankkeen toteuttaja korkeakouluista. Hankkeen viimeisenä toimintavuotena Humakissa määritellään uravalmennuksen ja alumnitoiminnan roolia opiskelijan urapolulla opintojen aikana ja niiden jälkeen. Vuoden 2020 alussa julkaistiin alumnitoiminta ja uravalmennus Humakissa Allu-suunnitelma. Allussa määritellään Humakin alumnitoimintaa ja luodaan rakenteita alumnitoimintaan ja uravalmennukseen. Alumnitoiminnan rakenteet oppilaitoksen sisällä ja viestintäkanavat alumnien kohtaamiseen uusiutuvat vuoden 2020 aikana.

Alumnitoiminta on trialogista oppimista

Allu-toiminnan lähtökohtana on trialoginen oppiminen, jossa kohtaavat opiskelijat, lehtorit ja alumnit. Tämän monitoimijaisen kehittämisyhteisön osaamisen mallia on kehitetty korkeakoulujen suurhankkeessa Sotepeda 24/7. Sen toimenpideohjelma 5 monitoimijuus kehittämishankkeissa määrittelee monitoimijuusosaamista. Näitä oppeja on hyödynnetty myös alumnitoiminnan yhteisöjen luomisessa. Ensisijaisesti Humakin alumnitoiminnassa syntyy kehittäjäyhteisö, jonka toiminta perustuu osallisuuteen ja osapuolten toimijuuden vahvistamiseen. Lisäarvon syntyminen alumneille tapahtuu yhteisöllisyyden, kuulumisen tunteiden ja kehittämishalun kautta.

Alumnitoiminnan toiminta-ajatus painottaa yhteistä oppimisprosessia konkreettisten, yhteisesti kehitettävien ja aitojen kohteiden ympärille. ​Trialogisessa oppimisessa korostetaan yhteisöllistä tiedon tuottamista, mutta tämä edellyttää myös monologiseen tiedonhankintaan perustuvaa oppimista sekä dialogista, osallistavaa vuorovaikutusta. ​Trialogilla alumnitoiminnassa tarkoitetaan yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa kehitettävien konkreettien tuotosten ja rakenteiden kokonaisuutta. Vuorovaikutuksen osapuolina alumnitoiminnassa ovat Humak, alumnit ja opiskelijat. ​Tulevaisuudessa on mahdollista, että oppijoina samoissa yhteisössä, ovat opiskelijoiden lisäksi alumnit.

Opiskelijan uravalmennuspolku jatkuu läpi opintojen

Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää uravalmennuksen ja alumnitoiminnan osaksi omia opintojaan heti niiden alkaessa. Opintoihin kuuluu pakollisia opintojaksoja uravalmennukseen liittyen. Lisäksi opiskelija voi valita vapaavalintaisia ura- ja alumniopintoja. Koko opintojen ajan opiskelijat ovat osa trialogista alumnitoiminnan mallia ja rakentavat verkostoja. Ennen valmistumista käydään uravalmennuksellinen päättökeskustelu ryhmittäin. Näissä keskusteluissa mukana on alumneja suoraan työelämän eri tehtävistä. Näin varmistetaan valmistuvalle korkeakouluopiskelijalle riittävä tietämys oman uran rakentamiseksi ja tuetaan ammatillista verkostoitumista. Keväällä 2020 Humakin opintovalmentajan nimike muuttuu opinto-ohjaajaksi. Opinto-ohjaaja tarjoaa lisätukea opiskelijan opintopolulle silloin kun tarvitaan lisäapua omien opintojen etenemiseen.

Tukea urapoluille 2op opintojakso on kehitetty yhdessä muiden toimijoiden kanssa Tuura-hankkeessa. Tämä Humakissa vapaasti valittava opintojakso on saanut hyvää palautetta pilotissaan ja tulee jäämään jatkossakin opetustarjontaan. Syksystä 2020 tämän rinnalla avataan ”Alumnitoiminnan kehittäminen” vapaasti valittava opintojakso. Näin nämä kaksi muodostavat 5 op kokonaisuuden, joka tähtää vahvasti opiskelijan uravalmennukseen. Tulevan lukuvuoden 2020-2021 aikana uudistetaan ”Ammattilaiseksi kehittyminen, 5 op” opintojakso, joka on kaikille perustutkinto-opiskelijoille pakollinen. Tämän opintojakson sisältö tulee painottumaan vahvasti uravalmennuksen ja alumnitoiminnan kysymyksiin.

Tulevaisuudessa korkeakoulujen tulee entistä enemmän siirtyä pois ”CV:n kirjoitustalkoista” ja keskittyä osaamisen kuvaamisen harjoittamiseen osana valmistuvan opiskelijan työllistymistä. Uusien uravalmennustoimien kehittämisessä toimivat kehittämisalustoina oppilaitosten alumnit. Humakissa onkin käynnistymässä usean tki-hankkeen ideointi Allu-suunnitelman pohjalta. Tämä tarjoaa uusia ajatuksia uravalmennuksen kehittämiseen tulevaisuudessa.

 

Kirjoittaja: lehtori Sanna Nieminen, Humak

 

Lähteet:

Ehdotus laadullisen työllistymisen sisällyttämiseksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin 1.1.2019 alkaen​ http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79311 ​

Sami Paavola HYO https://docplayer.fi/49149416-Trialoginen-oppiminen-miten-edistaa-kohteellista-yhteisollista-tyoskentelya-oppimisessa.html

Paavola, S. (2012) Trialoginen oppiminen. Teoksessa Ilomäki, L. (toim). Laatua e-oppimateriaaleihin. E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa (s. 115-120). Oppaat ja käsikirjat 2012:5. Helsinki: Opetushallitus. ​

Paavola, S. & Hakkarainen, K. 2008. Välittyneisyys ja trialogisuusinnovatiivisten tietoyhteisöjen perustana. Teoksessa R. Engeström & J. Virkkunen (toim.). Kulttuurinen välittyneisyys oppimisessa ja toiminnassa. Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Tutkimusraportteja 11, Helsinki. ​