Mitä perustaitoja aikuinen tarvitsee?

Kansainvälisen OECD-talousliiton teettämässä tutkimuksessa aikuisten perustaidoiksi nimetään luku-, numero-ja ongelmanratkaisutaidot teknologisesti kehittyneissä ympäristöissä. Taito-ohjelmassa perustaidoiksi kutsutaan vastaavasti luku-, numero-ja tieto-ja viestintätekniikkataitoja, jotka ovat edellytys täysipainoiselle työelämään osallistumiselle.

Kysyimme ohjelmaan kuuluvien hankkeiden edustajilta heidän näkemyksiään aikuisten tarvitsemista perustaidoista. He puhuivat perustaidoista pedagogisen ammattinsa ja työssä tehtyjen havaintojen näkökulmasta. Keskeisinä olivat kohderyhmillä havaitut tarpeet ja koulutusorganisaation mahdollisuudet niihin vastaamiseen. Perustaidoiksi hanketoimijat nimesivät: lukemisen ymmärtämisen taidot, tietotekniset taidot, kielitaidot, ajan- ja arjenhallinnan taidot, kirjoittamisen ja kirjallisen esittämisen taidot, laskutaidot ja matemaattiset taidot, olennaisen hahmottamisen taidot ja oppimaan oppimisen taidot.

Keskustelimme perustaidoista myös ohjelman kohderyhmään kuuluvien aikuisopiskelijoiden kanssa. Heille keskeisinä näyttäytyivät käytännön taidot ja ongelmanratkaisutaidot. Aikuisopiskelijat nimesivät olennaisiksi taidoiksi: käden ja käytännön taidot, vuorovaikutus-ja sosiaaliset taidot, ratkaisutaidot, tiedon hankkimisen ja soveltamisen taidot, luetun ymmärtämisen taidot, tietotekniset taidot, elämänhallinnan taidot ja oppimisen sekä pois oppimisen taidot.

Mitkä sinun mielestäsi ovat ne perustaidot, joita aikuinen työssään ja elämässään eniten tarvitsee?