Kenen ääni kuuluu perustaitojen määrittelyssä?

Aikuiskasvatus-lehti julkaisi joulukuun numerossaan artikkelimme Miten aikuisten perustaidot määritellään? Perustaidot PIAAC-tutkimuksesta paikalliseen diskurssiin.

OECD:n teettämä kansainvälinen PIAAC-aikuistutkimus nimeää aikuisten tarvitsemiksi perustaidoiksi luku-, numero- ja ongelmanratkaisutaidot teknologisesti kehittyneissä ympäristöissä. Useiden tutkimusten mukaan sen tulkinta ohjaa monissa maissa kansallisen koulutuspolitiikan retoriikkaa.

Artikkelissa pyritään lisäämään perustaitopuheen moniäänisyyttä ja nostamaan esiin vaihtoehtoisia ja paikallisia puheenvuoroja.

Artikkelissa analysoidaan perustaitoja diskurssin eri tasoilla eli instituutioiden ja käytäntöjen muokkaamina puheina ja teksteinä. Diskurssin tasoja tarkastellaan makrotasolta mikrotasolle, kansainvälisestä asiantuntijapuheesta paikalliselle toimijatasolle. PIAAC-tutkimus edustaa makrotason diskurssia ja Taito-ohjelmaan kuuluvat hankkeet sekä niiden kohderyhmät meso-ja mikrotason diskursseja.

Puheen eri tasoja tarkastelemalla ymmärrys perustaidoista laajenee ja monimuotoistuu. Hankkeessa toimivien pedagogisten ammattilaisten tulkinnan mukaan perustaitoihin kuuluvat myös lukemisen ymmärtämisen taidot, kielitaidot, ajan- ja arjenhallinnan taidot, kirjoittamisen ja kirjallisen esittämisen taidot, olennaisen hahmottamisen taidot ja oppimaan oppimisen taidot. Haastateltujen keski-ikäisten tulkinnassa tärkeiksi nousevat esimerkiksi käytännön taidot, vuorovaikutustaidot, ratkaisutaidot, tiedon hankkimisen ja soveltamisen taidot, priorisoinnin taidot ja elämänhallinnan taidot. Nuoret aikuiset nimesivät perustaidoiksi esimerkiksi sosiaaliset taidot, tiedon jäsentelyn, mediakriittisyyden, itseilmaisun taidot ja aikatauluttamisen taidot.

Aikuisten perustaidoista käydään keskustelua eri tulkintakehyksissä, mikä vaikuttaa siihen mitä sanotaan ja korostetaan. Jos asioita tulkintaan vain omassa kehyksessä, kuten usein tapahtuu, ymmärrys kaventuu. Asiantuntijapuheella on luotu tietty ymmärrys ongelmasta, mutta ymmärryksen laajentamiseksi tarvitaan tulkintakehyksien risteämistä ja niiden välistä dialogia.